11
A nimate tere Lasarus
A töa katuun a solonen e Lasarus e siki. Nonei e kaia tara taun i Betani ti ka has ia u hahinanen ere Marta mere Maria. E Maria nonei a tahol te tsu nama u uapi u soksoka i mouna e Iesu me sahe nei a hulunen a man mounen. E Lasarus e siki koru. Ba u mun toulana e hala nelila u raranga tere Iesu me poeier, “O Tsunono, a katuun te ngil korue mölö e ka mena a siki pan koru.” Kaba pöata te hengoeia e Iesu u ranga teka, ba nonei e poeiena, “A siki teka ema kato hamate nitöa nanoi e Lasarus. E Lasarus e siki silena tego solo sei menaien a solona e Sunahan ba Pien tere Sunahan te tatei solo sei sila has naroa i tanen.” E Iesu e ngil koru e Marta mere toulanen ne Lasarus has. Kaba pöata te hengo naien e Lasarus e ka mei a siki, ba nonei e ka lelena u huol u lan tara han te kaien. Ba i murinen ba nonei e töan poeiena turu katunun tsitsilo i tanen, “Aragi la pouts i Judia.” Ba u katunun tsitsilo i tanen e poeier, “Tson Hihatuts, ema lehana nei ti katsin titi hate malö u Jiu, ba lö te ngilin la pouts lel uam nonei tara han teka?” Be Iesu e poeiena, “A lan e ka mena u ualesala te taniana tara bongbong batena antunana tara lahi. U katuun te tataala mer a lan ema antunan tutu ranoui, taraha nori e tareier u alesalana tara han. 10 Kaba u katuun te hula la mer a bong e tutu ranou, taraha u alesala ema ka gono mera neien.”
11 Be Iesu e ranga lenina me poeiena, “A hahikapien i tarara e Lasarus e sohona, kaba alia ena gule poutse goen.” 12 Ba u katunun tsitsilo e poeier, “O Tsunono, te soho nen nonei e niga pouts nou.” 13 E Iesu e haharuein a tou mate i tanen, kaba u katunun tsitsilo i tanen i pei e Lasarus e soho tuun. 14 Be Iesu e hatei haniga pouts ranen, “e Lasarus e mate.” 15 Ba nonei e poeiena, “E niga koruna tuma ka uai lia te mateien ba limiou tena tare mou a ka tena katoe goulia, ba limiou te töan hamana mou. La tala mou i tanen.” 16 Be Tomas ti ngö hasei e Didimus e poeiena tara palair u katunun tsitsilo, “La mou aragi la, bara tena mate gono merouen.”
E Iesu e hatakei pouts rena u katuun me hala raneien a nitöatöa
17 E Iesu emi hengo naia te ka hakapa mei e Lasarus u tohats u lan iahana kiou tara pöata te tukuien i rehina taun i Betani. 18 Betani e sukusukuna i Jerusalem, e antunana tara topisa puku a kilomita. 19 A para a katuun turu Jiu i lama memi ka gono mer ere Marta mere Maria te mate uu e hahinaren e Lasarus. 20 Pöata te hengo naia e Marta te lauama e Iesu, ba nonei ena tare nen, kaba e Maria e kaka ma i han. 21 Be Marta e poeiena tere Iesu, “O Tsunono, sanena lö tu kaia teka, e hahinar sanena ema antunan mate ii! 22 Kaba eni noahas alia e atei silegu e Sunahan e tatei hale noi lö a ka te rangata sile mölö i tanen.” 23 Be Iesu e poeiena i tanen, “E hahinamölö e takei pouts nou.” 24 Be Marta e poeiena i tanen, “Alia e atei silegu nonei e takei pouts noa romana tara tou mate i tanen tara kapakapana pöata, tara pöata te hatakei pouts rena romana e Sunahan u mate hoboto.” 25 Be Iesu e poeiena i tanen, “Alia nonei a nitakei pouts turu katuun na nitöatöa. Esi te hamana uana i tar, noahasina te mate uaren romana, kaba nori ena töatöa pouts has riou romana. 26 Na u katuun te töatöar bate hamana uar i tar, ema antunan mate roi romana. Alö e hamanem u ranga teka?” 27 Be Marta e poeiena i tanen, “Aa, o Tsunono. Alia e hamanegou lö e Mesaia, a Pien tere Sunahan, a katuun tega lauama i puta.”
E Iesu e tabena
28 E Marta e mar ranga hakapa uu teka ba nonei e la poutsuna mena ngöena e toulanen e Maria me hahasi menen me poeiena, “A Tson Hihatuts e kana, nonei e ngöe noulö.” 29 Pöata te hengoeia e Maria u ranga teka ba nonei e hasesei sil tunena tegona tara menaien e Iesu. 30 E Iesu ema butu noaia tara han tere Maria kaba nonei e ka noaia tara makum tena tareien e Marta. 31 U Jiu ti ka gono mei e Maria te taatagi ien kaba nori i tari te lakasa hasesei uu e Maria ba nori e kukutie ren, taraha nori i pei nonei e lau tara kioun mate tegona tabe uaien. 32 Pöata te tukuia e Maria te kaia e Iesu me tare nen ba nonei e hatukun na i matanen me poeiena, “O Tsunono, sanena lö tu kaia teka, e hahinar sanena ema antunan mate ii!” 33 Pöata te tareia e Iesu te tabe uu e Maria na ti tabe has uu Jiu ti la gono has memen, ba nonei e sagohena a nitaatagi pan koru i torinen. 34 Be Iesu e poeiena, “Ime ti hongeien?” Ba nori e poeier i tanen, “O Tsunono, lama. Mi tara.” 35 Be Iesu e tabe hasina. 36 Ba u Jiu e poeier, “Taraiam, nonei e ngil korui e Lasarus.” 37 Kaba palai i pei, “E hana ba katuun te kato hakalata poutsi a matakiou tema antunana hapiou nanei a tou mate tara katuun teka?”
E Iesu e hatakei poutsi e Lasarus tara tou mate i tanen
38 E Iesu e sagoho leli a nitaatagi pan i torinen ba nonei e la uana tara kiou. A kioun mate teka i kuieia turu lapo na a hatu pan i halakopo kap nai a matana kiou. 39 Be Iesu e poeiena, “Luba naiam a hatu!” Be Marta e hahinana a katuun te mate e poeiena i tanen, “O Tsunono, nonei e soka hamanasa talana, taraha u tohats u lan e la hakapa te ka nen tara kiou.” 40 Be Iesu e poeiena i tanen, “Alia e hatei hakape gölo lö, te hamana mia lö i tar, balö te tare mou a nitagala pan tere Sunahan.” 41 Ba nori e luba ner a hatu. Be Iesu e tara seina me poeiena, “O Tamar, alia e haniga uagu i tamölö te hengo mena milö alia. 42 Na lia e atei silegu alö e roron hengoe moulia, kaba lia e mar ranga uagu teka i matar u katuun te ka ria teka, ba nori te tatei hamaner tu hala mena mei lö alia.” 43 Pöata te ranga hakapa uen teka ba nonei e ku hapanina me poeiena, “O Lasarus, lakasama!” 44 Ba katuun a mate e lakasa nama tara kiou. A limanen na mounen i pilei u labalaba ti kiis kaakati na bakunen i pitsei u labalaba. Be Iesu e poeiena i taren, “Purese iam, ba nonei te lana!”
A pal kapan i korupaköni e Iesu
(Matiu 26:1-5, Mak 14:1-2, Luk 22:1-2)
45 U katuun u parpara turu Jiu ti la gono mema e Maria i tari a ka te kati e Iesu, ba nori e hamana soköu ria i tanen. 46 Kaba palair u Jiu teka i la uu turu Parasi mena hatei rarien a ka te kati e Iesu. 47 Ba u Pris pan na u Parasi e ngö gögono rer a pal kapan turu Kout Pan turu Jiu ba nori e poeier, “Aha te katoe rou ra? A katuun teka e katoena a man hiharöto a man para! 48 Tema hapiou naroien ra, ba u katuun hoboto te hamana uariou i tanen. Ba u ami ri Rom temi kato homie riou a Luman Lotu Pan i tarara na u han hoboto i tarara!” 49 Kaba a töa i taren, e Kaiapas a tsunono pan turu pris nonei turu hiningal teka e poeiena i taren, “Alimiou ema atei silemi ta ka! 50 Alimiou ema lu halesale mi a ka teka, e niga bala nena tego mate sil mei ta töa ta katuun u katuun hoboto. Alimiou goma hatangana nami a han hoboto i tarara gi kato tie.” 51 Kaba u ranga teka ema lameia i tanen. E möa. Nonei a tsunono pan turu pris, kaba ema atei silei nonei e hatei mamin tegona mate sil menai e Iesu u Jiu. 52 Kaba e Iesu ema mate sil peisa ranoui u Jiu, nonei e mate sil hase nou tego gono meraien a galapien tere Sunahan te ka kalakala ria tara mamana han ba nori te katoe riou a töa hun katuun. 53 Turu lan has teka ba pal kapan e tanian korupakö ner e Iesu.
54 I markato tala uu teka, be Iesu ema hula la lel neia i matar u Jiu i Judia. Kaba nonei e la uu tara töa han i rehina a makum a palaka, ba nonei ena ka gono meraiena u katunun tsitsilo i tanen tara taun ti ngöei Ipraim. 55 A kannouna turu Paska turu Jiu e sukusuku hakapa, ba u katuun u parpara turu han i lehana e la uaruma i Jerusalem. Taraha, nori i ngilin hagogosi a peisaren tara Lo turu Jiu i mamima a kannouna turu Paska. 56 U katuun i sake lan e Iesu ti tuol ien tara Luman Lotu Pan me poeier, “Alimiou e pei miou aha? E Iesu ena la has nama romana tara kannou?” 57 U Pris pan na u Parasi i hatataali u raranga u tagala koru te poei, “A katuun te atei silena te kana e Iesu ega hatei railam ba lam tena lue men.”