10
A tsonun taratara kap a niga turu sipsip
Be Iesu e poeiena, “U mana koru alia e hatei hamana ragou limiou, a katuun te raman tasuna tara tamana tara ololon sipsip bate aroho tuun na tara tana makum, nonei a katuun a kopkop. Kaba a katunun pepeito kap turu sipsip e roron tasu silana tara tamana. Na katunun pepeito kap tara tamana e kalata nanei a katuun teka a tamana. U sipsip hoboto e atei siler temar ling uana a runguna a katunun pepeito kap i taren, na nonei e atei sil hoboto rena a man sipsip i tanen ne ngö has raneien a man tötöa a man solo i taren ba nori te kukutie ren bate lakasar. Pöata te halakasa hakapa hoboto relalen a man sipsip i tanen ba nonei te mammam ranen ba u sipsip i tanen te kukute ren taraha nori e atei siler a mar ling tara rungunen. U sipsip i tanen ema tatei kukutieri a tana katuun, nori e bus ba naroien, taraha nori ema hengo mareieri u mar ranga tara tana katuun.” E Iesu e kato u haharuei teka turu katuun, kaba nori ima atei sile ii aha te ranga naien.
E Iesu e here nei a katunun pepeito kap a niga turu sipsip
Be Iesu e pei lelena i taren, “U mana koru alia e hatei hamana koru ragou limiou, u katuun e hererari u sipsip na lia e heregi a tamana tara ololon sipsip. U katuun* ti mam na moulia, nori u kopkop na u gamogamo kaba u sipsip ima hengo raien. Alia a tamana turu sipsip. A katuun te sila noua tara tamana teka ena niga nou, taraha alia e tara kap nagouen. Nonei e tatei tasu nama romana bate lakasa poutsuna batena höata lana. 10 A kopkop e la sil tuun lase nama tegomi kop uu bate atung hamate rena u sipsip. Alia u la silema tegimi lu menai u katuun a nitöatöa, a nitöatöa a niga nitöa.
11 “Alia e heregi a katunun pepeito kap a niga turu sipsip te tatei mate sil rena u sipsip i tanen. 12 A katunun kui tuun e bus ba rena u sipsip tara pöata te la nama a muki a hie, taraha nonei ema tue ranei u sipsip na nonei ema katunun pepeito kap hamana has uanei turu sipsip. Ba muki a hie tena kotokoto rena u sipsip bate rura ranen. 13 Nonei e busmena, taraha nonei a katunun kui tuun batema hakats sil tala ranei u sipsip. Na e markato has uana turu katuun u gamogamo tema pepeito kap haniga rari u katuun i tar.
14-15 “Alia e heregi a katunun pepeito kap a niga turu sipsip te atei sil rena u sipsip i tanen na u sipsip i tanen e atei sil hase ren. Alia e atei sil regu u katuun te hamana uar i tar ba nori te atei sil hase riou lia. Na e markato has uana iesana tere Tamar. Nonei e atei sile noulia na lia e atei sil hase gen. Na lia e mate sil ragou u katuun i tar. 16 A palair u katuun has i tar e ka ria ielesala tara ololon sipsip i tar. Alia ena peigi has ragumen romana ba nori te hengoe riou u raranga i tar. Bate ka menou a töa puku a heis sipsip na töa puku a katunun pepeito kap i taren. 17 E Tamar e ngil korue noulia, taraha alia e haniga negu tego mate uu lia ba lia te töatöa pouts gou. 18 E möa ta katuun ga antunan atung hamate naiou lia turu ngil i tanen. Alia peisa te hala nagou a peisar tara tou mate. Alia e ka megu a nitagala tego haniga uu lia ba u katuun te atung hamatie riou lia, na lia e ka has megu a nitagala tego töatöa pouts uu lia. Nonei a ka te ranga mei lia e Tamar tego katoi lia.”
19 U Jiu i hengoein u raranga teka ba nori e lu kate ria a peisaren a huol a pala. 20 U katuun u parpara i pei, “U liliahanei e ka mer a katuun teka na nonei e momolöna. Aha te hengo sile mien limiou?” 21 Kaba palai i pei, “E möa. A katuun te ka mena a liliahanei ema tatei ranga uanei teka. A liliahanei e antunan kato hakalata hasena a matakiou? E möa!”
U Jiu i tori tsugani e Iesu
22-23 Tara pöata teka a kannou pan tara Luman Lotu Pan egi kato poneia i Jerusalem. A pöatan hamuri poni be Iesu e tataala lana i rehina Luman Lotu Pan turu kake ti ngöei u kaken oho tere Solomon. 24 Ba u Jiu e gono hahise ren me poeier i tanen, “Alam e mate las memou te hahaloso uamou lam. Hatei hamatskö ramou lam, alö e Mesaia te hala nema e Sunahan tsi e möa?” 25 Be Iesu e poeiena i taren, “Alia u hatei raiou limiou, kaba alimiou ema hamane milia. A man mirakol na man hiharöto te katoe gulia tara solo tere Tamar te hatei nena te mana uana u raranga i tar. 26 Kaba alimiou ema hamane milia, taraha a limiou ema sipsip uami i tar. 27 U katuun i tar e hengo mareier a mar ranga i tar. Alia e atei sil ragen, na nori e kukute hase riou lia. 28 Alia e hala ragouen a nitöatöa te ka nitöana ba nori tema tatei tia roi romana. E möa ta töa ta katuun tega antunan gul ba rai lia u katuun i tar. 29 E Tamar e hala rai lia u katuun teka na nonei e pan bala nena a mamanaka hoboton töa ne möa ta katuun ga antunan lu baraien i limana e Tamar. 30 E Tamar na lia a töa puku a katuun.”
31 Ba u Jiu e lu poneier a man hatu tegi ti menaien e Iesu. 32 Kaba e Iesu e pei i taren, “Alia u haröto rai limiou a mamana toukui a niga tere Tamar. Ga saha mar toukui te katsin titi hatu memi limiou alia?” 33 Ba u Jiu e palise ren me poeier, “Alam ema ti hatu memoi lö tu kato mei lö a toukui a niga. E möa. Alam e raharaha mem te ranga homi mena milö e Sunahan. Taraha, alö a katuun tuun, kaba alö e kato here nami a peisamölö e Sunahan.” 34 Be Iesu e palis ranen me poeiena, “I koloto hakapa naia turu Buku u Göagono i tamilimiou te pei mei e Sunahan, ‘Alimiou e heremi u sunahan.’ 35 Na u ranga turu Buku u Göagono ema antunan kapa nei. Na e Sunahan e pei nori u katuun ti halarai u raranga tere Sunahan i herei u sunahan. 36 Alimiou e antunan ranga hasimiou bate peimiou, a katuun te kato hagöagoni e Tamar me tula mena meien i puta e ranga homi nena e Sunahan te pei mena neien, ‘Alia a Pien tere Sunahan.’ Ge hana ba limiou te mar ranga uamiou teka? 37 Tema katoe gi lia a man toukui tere Tamar, möa tala tu hamane moulia. 38 Kaba te katoegien lia, noahasina tema hamane milimiou alia, hamana mia tara toukui i tar ba limiou te atei sile mou e Tamar e kana i tar na lia e ka has gia i tanen.” 39 Ba nori e katsin pile kap lel pon naren, kaba nori ma pile sabe naien. 40 Ba nonei e la pouts uana i hapalana a Ramun i Jodan mena kana tara han te baptais mam ia e Jon. 41 A katuun a para i lauama i tanen me hiararangar me poeier, “E Jon ema haröto nai tu mirakol, kaba a mamanaka te hatei naien tere Iesu e manana.” 42 Ba u katuun u parpara teka e hamana uar tere Iesu.
* 10:8 U propet u gamogamo. 10:22-23 A kannou pan teka i kato meia u mamana u hiningal tara pöata ti kalata meia a Luman Lotu Pan i Jerusalem.