9
E Iesu na katuun a matakiou
E Iesu e tataala me tareiena a töa katuun a matakiou, e tsinanen e posa noa meien u mata u kiou. Ba u katunun tsitsilo i tanen e rangatar, “Tson Hihatuts, esi te kato homi ba matanen e kiouna? Nonei, tsi e tsinanen tsi e tamanen?” Be Iesu e poeiena, “E möa. E möa ta markato ta omi tega kato hakiou a katuun teka. Nonei e matakiou silema tego halakasa menaien a toukui tere Sunahan ba u katuun te töan tareren. Aragi kato nitöani a toukui tere Sunahan te lan noa uana a ka, nonei te hala na moulia. Te bong nama a bong, ba katuun tema antunan kui lel noi. Pöata te ka noa gia lia i puta, alia u ualesala turu katuun i puta.” E Iesu e ranga hakapa me kahus uana turu tsiktsiki, ba nonei e sohale nei u kinahus u tsiktsiki ba nonei e sahi nanen i matana a katuun a matakiou. Be Iesu e poeiena i tanen, “La tala, ba lö tena galusem a matamölö tara kioun ramun i Siloam.*” Ba nonei ena galusena a matanen, ba pöata te kopis pouts men nonei e tara haniga pouts. Ba u katuun ti atei sileien na u katuun ti ron tareien tara pöata te singo la naien ta monin hitaguhu e rangatar, “A katuun teka te roron gum bate singo lanena ta monin hitaguhu, tsime?” Ba palai e poeier, “Aa, nonei a katuun.” Kaba palai i pei, “E möa. Ema nonei nei, kaba e here neien.” Ba nonei a katuun e poeiena, “E möa, galia talasi.” 10 Kaba nori i rangata sugesugeien me poeier, “Ime te markato uanen ba matamölö te niga poutsuna?” 11 Ba nonei e poeiena, “A katuun te kato hanige lala a matar a solonen e Iesu nonei e sahi nelala u tsiktsiki i matar me poeiena i tar, ‘La uu i Siloam balö tena galusem a matamölö.’ Ba lia e la gula mena galusegu a matar, balia e töan tara haniga poutsugu.” 12 Ba nori e poeier i tanen, “A katuun teka e kana ime?” Ba nonei e poeiena, “Iba, alia ema ateigi.”
U Parasi ima hanigei e Iesu na katuun a matakiou
13 Ba nori e lu menari a katuun a matanen ti kato hakalata poutsi turu Parasi. 14 U mirakol teka e butuia turu Lan u Göagono turu Jiu. 15 Ba u Parasi e rangata haser nonei a katuun me poeier, “A matamölö e mar kalata pouts uana ime?” Ba nonei e poeiena i taren, “E Iesu e hake lala u tsiktsiki i matar balia ena galuse gen me tara poutsugu.” 16 Ba u palair u Parasi e poeier, “A katuun teka ema la meia tere Sunahan, taraha nonei kato pekoena a lo turu Lan u Göagono.” Ba palai e poeier, “A katuun a omi ema antunan kato nanei u mar mirakol teka.” Nori i lu kata hamanasa tala. 17 Ba u Parasi e rangata poutser a katuun a matakiou me poeier, “E si nonei te kato hakalate lala a matamölö?” Ba katuun e poeiena, “Nonei a propet!”
18 Kaba u Jiu i hahamanen a katuun a matakiou na i hahamana hasiin te kalata pouts uu a matanen. Ba nori e ngöer e tsinanen ne tamanen. 19 Ba nori e rangata raren me poeier, “A pien tson tamilimiou teka? Nonei i posa mei u mata u kiou? E hana ba matanen te kalata poutsuna?” 20 Ba u muntahol e ranga palis raren me poeier, “A pien tson tamulam teka, alam e atei silem nonei i posa mei u mata u kiou. 21 Kaba alam ema atei silemi temar tara pouts uanen, na lam ema atei sil hasemi esi te kato hakalata poutse lala a matanen. Alimiou go rangata peise men. Nonei e pan hakapa. Nonei e antunan ranga peisana.” 22 U muntahol i mar ranga uu teka taraha nori i matoutir u katuun pan turu Jiu. A pal kapan i hatangana hoboto hakapein tegi tsuga mei ta katuun i luman lotu tego pei menaien e Iesu nonei e Mesaia te hala nema e Sunahan. 23 Nonei a ka ti pei bei u muntahol, “Alimiou go rangata peise men. Nonei e pan hakapa.”
24 Nori i ngö hahuolema nonei a katuun te matakiou mam me poeier i tanen, “Alö go ranga hamana koruia i matana e Sunahan. Alam e atei silem nonei e Iesu teka a katuun a omi.” 25 Ba nonei e poeiena i taren, “Alia ema atei silegi tega omi uu a katuun teka. Alia e atei sil lasegu tu matakiou mam uu lia, kaba i romana alia e tara pouts talagu.” 26 Ba nori e poeier i tanen, “Aha te katoe lalen i tamölö? Ime te markato uelalen na ime te markato hakalata pouts melaleien a matamölö?” 27 Ba nonei e ranga lenina me poeiena, “Alia e hatei hakapa ragulou limiou, kaba limiou ema hengo mulei. Alimiou e ngilin hengo sil lel namien aha? Alimiou toum e ngilin kukute hase men?” 28 Ba nori e ranga homi naren me poeier, “Alö a katunun tsitsilo i tanen, kaba alam u katunun tsitsilo tere Mosis. 29 Alam e atei silem e Sunahan e ranga gono mei e Mosis. Kaba a katuun teka, alam ema atei silemi ime te la men.” 30 Ba nonei e asingoto koruna me poeiena, “Boka! Alimiou ema atei silemi a katuun te kato hakalati a matar na ime te la men? 31 Ara e atei silera e Sunahan ema antunan hengo nanei a katuun a omi. Nonei e hengoe nou a katuun te soloseie nen na te kukuteiena u ngil i tanen. 32 Te tania noua ma u tsiktsiki u katuun ina mala hengo nai ta katuun tega kato hakalata poutsi a matana a katuun ti posa mei u mata u kiou. 33 Sanena a katuun teka tema la meia tere Sunahan, nonei ema antunan kato hasenei tu mirakol.” 34 Ba nori e ranga sisi naren me poeier, “Alö i poseia iahana a markato a omi koru! E möa koru tego hatuts merai lö alam!” Ba nori e kute halakasa ba narien a luman lotu.
A baku kuhil
35 E Iesu e hengoein ti tsuga menaien ba nonei ena sabiena a katuun teka ba nonei e poeiena, “Alö e hamana has uam tara Pien tere Sunahan?” 36 Ba nonei e poeiena, “O Tsunono, esi nonei a katuun teka? Hateie moulia balia te hamana has gia i tanen.” 37 Be Iesu e poeiena i tanen, “Alö e tara hakape mulen. Nonei a katuun te ranga gono me noulö.” 38 Ba katuun e poeiena, “O Tsunono, alia e hamanagu.” Ba nonei e hatukun na i matana e Iesu. 39 Be Iesu e poeiena, “Alia u la silema i puta tegomi lu kata merai lia u katuun te hamanar na u katuun te hahamanar. U katuun te hamanar e markato uar tara katuun a matakiou te kato hakalata poutse gula lia. Na u katuun te hahamanar e kato uar tara katuun a mata kalata kaba ema tare nei ta töa taka.” 40 U Parasi ti ka hasukusukuia te kaien i hengo temar ranga uaien me poeier i tanen, “Alam be matakioum?” 41 Be Iesu e poeiena i taren, “Sanena limiou go matakiou iam ba limiou tema tatei kamemi ta markato ta omi. Kaba te pei tale mialimiou, ‘alam e taram,’ a markato a omi i tamilimiou ema tatei tia noi.”
* 9:7 A solo teka (Siloam) e poeiena “tula nela.”