8
E Iesu e la uu turu Pokus tara Ruein Olip. Tara bongbong koru ba nonei e la pouts uana tara Luman Lotu Pan. Ba u katuun e gono hoboto ua rima i tanen ba nonei e gumuna me tanian hihatutsna i taren. 3-4 U tson hihatuts tara Lo na u Parasi i lamema a töa tahol ti sabie men te kaka gono meien a tson.* Ba nori emi hatuolerien i matar u katuun me poeier tere Iesu, “O Tson Hihatuts, u katuun e sabie rima a tahol teka bate kaka gono meiena a tson. A Lo tere Mosis e poeiena aragi titi hatu a mar tahol teka e antunana te mate nen. Aha te poeie mölö?” Nori i mar ranga uu teka taraha, nori i kato sili ta ka tegi mar kout menaien e Iesu, ba nori e torohaneren. Be Iesu e turu putana me koloto nena a kabelenen turu tsiktsiki. Nori i hasoso sil korui tega ranga uen ba nonei e tuol sei poutsuna me poeiena i taren, “Bara, esi i gusumilimiou tema mala kato homii e tatei ti mam nena a hatu tutuun tara tahol teka.” Be Iesu e turu puta poutsuna me koloto lel nena a kabelenen turu tsiktsiki. Pöata ti hengoeien u ranga teka ba nori e tia hihieser, u tson pan ti tia mam ba u hitots e kute raren. E Iesu puku na tahol ti ka pepeisaia u gusura u katuun, na tahol e tuol noahas ia i matana e Iesu. 10 Be Iesu e tuol hamatskö poutsuna me poeiena tara tahol, “Me te ka ria u katuun temi kout na lilolö? E möa koru ta töa tega ka bate kout nanölö, tsime?” 11 Ba tahol e poeiena, “A tsi Tsunono, e möa ta töa.” Be Iesu e poeiena i tanen, “Na lia has ema ka megi ta ka tegi hahune silei lö. La tala, ba lö tema kato homi lelmi.”
E Iesu u ualesala
12 E Iesu e ranga lel uu turu katuun me poeiena, “Alia u ualesala te alesala uana turu katuun i puta. Esi te kukutie noulia ema tataala lel noi turu kuhil kaba e ka menou u alesalana tara nitöatöa hamana.” 13 Ba u Parasi e poeier i tanen, “Alö e hatei pepeisa nem a peisamölö. U ranga i tamölö ema mana nei.” 14 Be Iesu e poeiena i taren, “E manana, alia e hatei negu a peisar. Kaba u ranga i tar e mana noa hasina. Taraha, alia e atei silegu ime tu la malia na ime te la has uagou lia. Kaba limiou ema atei silemi ime tu la malia na ime te la has uagou lia. 15 Alimiou e one mia a katuun tara markatona i puta, kaba alia ema onegi ta katuun. 16 Te ona hase goua lia a tana katuun, ba u raranga i tar te manana taraha, alia ema kato pepeisegi a ka teka. E möa. Kaba e Tamar te tula na moulia, nonei e kui gono has menou lia. 17 Tara Lo i tamilimiou i koloto hasiin, tara nihanhaniga tara huol a katuun, ba u raranga i taren te manana. 18 Na lia e hatei negu a peisar ne Tamar e hatei has nanou lia. Nonei te tula na moulia.” 19 Ba nori e poeier i tanen, “Ime te kana e tamamölö?” Be Iesu e poeiena, “Alimiou ema atei sile milia na limiou ema atei sil hasemi e Tamar. Tego atei sil memi limiou alia, alimiou e antunan atei sil hasemiou e Tamar.” 20 E Iesu e mar hihatuts uu teka tara Luman Lotu Pan i rehina a makum te hakeria a moni. Kaba e möa ta katuun tega pile kap naien, taraha a pöata i tanen ema butu noua ii.
Iesu e hahatei mamin a nimate i tanen
21 Be Iesu e pei lelena i taren, “Alia e laba nagou romana a han teka ba limiou tena sake moulia. Kaba limiou e mate gono memou a man markato a man omi i tamilimiou. Na limiou ema antunan la has uamoi tara han te la uagou lia.” 22 Ba pal kapan turu Jiu e poeier, “Nonei e katsin kato hamatiena a peisanen? Taraha, nonei e pei lala, ‘Alimiou ema antunan la uami tara han te la uagou lia.’ ” 23 Be Iesu e poeiena i taren, “Alimiou u butu mia tara han i puta teka, kaba alia u lama iasa. Alimiou u katunura i puta, kaba alia ema katuun uagi i puta. 24 Nonei te pei be gulei lia, alimiou e mate gono memou a man markato a man omi i tamilimiou. Na e manana, alimiou e mate hamana gono memou a man markato a man omi i tamilimiou, antunana tego hamana uamia limiou i tar alia nonei a katuun te antunan luba negu a man markato a man omi i tamilimiou.” 25 Ba nori e poeier i tanen, “Alö be si?” E Iesu e sökana koru tala mei a man harangata i taren ba nonei e poeiena, “Alia e ranga hakapa mera gulo limiou. 26 Alia e kamegu a man raranga a man parpara i tamilimiou, na lia e tatei haröto has ragi limiou a mamanaka a omi te katoe milimiou. Kaba a mamanaka te hatei negu lia turu katunura i puta nonei a manka tu hengoe malia tara katuun te halei moulia, na nonei e ranga hamanana.” 27 Nori ima atei sile ii e Iesu e rangein e Tamanen e Sunahan. 28 Be Iesu e poeiena, “Pöata te hakute moa limiou alia tara kuruse, Alia tu butun Katunuma, ba limiou te töan atei sile mou alia esi. Ba limiou te atei sil hase mou alia ema ranga peisa megi a nitsunono i tar. E möa. Alia e ranga negu a man raranga te hatutse mei lia e Tamar. 29 Na e Tamar e ka gono has menou lia. Nonei ema laba nai lia, taraha alia e roron katoegu a mamanaka te ngile nen.” 30 A katuun a parpara e hengoe a man raranga te katoe e Iesu ba nori e hamana ria i tanen.
U raranga u mana te pureseiena a katuun
31 Be Iesu e poeiena turu Jiu ti hamanaia i tanen, “Esi te kukute nitöa nanou u hihatuts i tar, nonei a katunun tsitsilo hamana i tar. 32 Ba limiou te töan atei sile mou a nimana, na nonei a nimana teka te purese ranou limiou.” 33 Ba nori e poeier i tanen, “Alam u tuhanama tere Abraham. Na lam ima kukui puku noia ta katuun. I me temar mouna uana u ranga i tamölö te poeiena, ‘Alimiou e hapurese rariou’?” 34 Be Iesu e poeiena i taren, “U mana koru alia e hatei ragou limiou, a katuun te kato homi nitöana e herenei a katuun te karabusuna. Nonei e karabus na tara markato a omi te kato nitöa nanen. 35 A tsonun kukui puku ema ka menei ta makum hamatskö i tanen tara luma tara katuun te hakuie nen, e möa, kaba a pien tara katuun terena luma te hakuina te pala uana tara hun katuun i tanen. 36 Alia a pien tere Tamar e Sunahan. Te hapurese ragoua lia alimiou, ba limiou te töan tapurese hamana nitöa mou. 37 Alia e atei silegu alimiou u tuhanama tere Abraham. Kaba limiou e ngilin atung hamate noahase moulia, taraha u raranga i tar emoa ta makum i tanen i torimilimiou. 38 Alia e hatei negu a man raranga te hatei hakape melia e Tamar. Kaba limiou e kukute miou a man raranga turu tamamilimiou.”
39 Ba nori e poeier i tanen, “E Abraham e tamamulam, nonei e tubumulam.” Be Iesu e poeiena i taren, “Tu tuhana hamana ma limiou tere Abraham, ga limiou go kato haseiam a ka te katoi e Abraham. 40 Alimiou e katsin atung hamatie moulia. E Abraham ema markato uai teka. Alia e hatei ragu lei limiou u ranga hamana tu hengoe malia tere Sunahan. 41 Alimiou e markato koru las uamiou te markato uar u tamamilimiou.” Ba nori e poeier i tanen, “Alam ema pikeilatu mi. Alam e ka mem a töa tamamulam, nonei e Sunahan.” 42 Be Iesu e poeiena i taren, “Sanena tego hatamana uamia limiou tere Sunahan, alimiou sane ngile moulia, taraha alia u la hamatsköma tere Sunahan. Alia uma la memei u ngil peisa i tar. E möa. Nonei te tula na moulia. 43 E hana ba limiou tema atei silemi a ka te ranga negu lia? Taraha, alimiou ema ngilin hengo nami u raranga i tar. 44 E tamamilimiou e Satan, alimiou e ngilin katoemiou a ka te ngile nen. Nonei a katunun a hihipuli noana i manasa, na ema tuol neia tara nimana, taraha e moa ta nimana i tanen. Na pöata te gamo nen, nonei e kukutiena a markato noahas i tanen, taraha nonei a gamogamo na nonei a mouna u mamana u gamo hoboto. 45 Kaba te ranga hamana gia lia, alimiou ema hamane milia. 46 E si i tamilimiou te antunan haröto nena ta markato ta omi i tar? Ga te ranga tala nagia lia u mana, ga limiou e hahamana sil na milia aha? 47 A pien tere Sunahan e hengoena u raranga tere Sunahan. Alimiou ema hengo memi u raranga tere Sunahan, taraha alimiou ema pien uami tere Sunahan.”
E Iesu na e Abraham
48 Ba u Jiu e poeier i tanen, “Alam ema gamo mi te pei mena milam alö a toun Samaria, na lö e kamem a liliahanei!” 49 Be Iesu e palis ranen me poeiena, “Alia ema ka megi ta liliahanei. Alia e solo seiegu e Tamar e Sunahan, kaba limiou e pitapute moulia. 50 Alia ema kato silegi tego hapan menai lia a peisar. E möa. Kaba e Sunahan te hapane noulia, na nonei has a tson onuna i tarara. 51 U mana koru alia e hatei ragou limiou, a katuun te kukutiena u hihatuts i tar ema antunan mate noi!” 52 Ba u Jiu e poeier i tanen, “Pua! Alam e atei talam te haranga mena nei lö a liliahanei! E Abraham e mate hakapa, na u propet has tere Sunahan. Kaba lö e poe noa hasem, ‘A katuun te kukutiena u hihatuts i tar ema mate koru noi.’ 53 Alö e si koru? Alö e pan bala nem e tubumulam e Abraham te mate hakapa, na u propet has?”
54 Be Iesu e ranga palis uana i taren me poeiena, “Sanena tego hapan menai lia a peisar, a nipan i tar a ka pinopino. E Tamagulia nonei te hapane noulia, na nonei has te ngöe milimiou e Sunahan i tamilimiou. 55 Alimiou ema atei silemi e Sunahan, kaba lia te atei sile gen. Sanena alia go pei, ‘Alia ema atei sile gien,’ ba lia te gamogamo here has ragi limiou. Kaba alia e atei silegu e Sunahan na lia e kukute hasegu u raranga i tanen. 56 E tubumilimiou e Abraham e hamana sil korui tego la uama lia tara han i puta. E here nei nonei e tara hakapi a ka teka, ba nonei te sasaala koru menen.” 57 Ba u Jiu e poeier tere Iesu, “E Abraham e solon mate hakapa, na lö ema sabe noemi u tolima u maloto u hiningal. Imei te markato uanen balö te poeiem alö u taraia tere Abraham?” 58 Be Iesu e poeiena i taren, “U mana koru alia e hatei hamana koru ragou limiou, alia u ka mam be Abraham e töan poseier.” 59 Pöata ti hengoeien u ranga teka ba nori e lueier a man hatu me katsin tieri ien e Iesu. Kaba e Iesu e hamousi a peisanen me lakasa ba nena a Luman Lotu Pan.
* 8:3-4 A tahol a lulu tson.