7
E Iesu na u toulanen
Ba i murinen be Iesu e hula lana iahana a provins i Galili. Nonei ema ngilin lauai tara provins i Judia, taraha a pal kapan turu Jiu i Judia i sake lan ta maroro tegi mar atung hamate sila menaien. A pöata tara Kannouna tara Taluhu e sukusuku hamanasa. Ba u toulana e Iesu e poeier i tanen, “La ban a han teka balö te lauam i Judia ba u katunun tsitsilo i tamölö te tatei tara haseier a man mirakol te katoe mölö, taraha, a katuun te ngilena u katuun hoboto egi atei sileien ema tatei kui momous nei. Te antunan kato hamana namia lö a man mirakol, ba lö te katoe men i matar u katuun hoboto!” U toulana e Iesu i mar ranga uu teka, taraha nori ima hamaneien. Be Iesu e poeiena i taren, “A pöata i tar ema butu noa nei, kaba a mamana pöata a man pöata i tamilimiou. U katuun i puta ema antunan omi rari limiou, kaba nori e omie riou lia, taraha alia e hatei ragien te omi uana a markato i taren. La mula tara kannou. Alia ema antunan la noagi tara kannou, taraha a pöata i tar ema butu hakapa noa nei.” Nonei e ranga hakapa uu teka ba nonei e gamon kana i Galili.
E Iesu e la uu tara kannouna tara man taluhu
10 Ba i murina ti la hakapaia u toulanen tara kannou, be Iesu e la hasina. Kaba nonei ema la silaia ti kaia u katuun. E möa. Nonei e tataala hamous koru. 11 U Jiu i sake la naien tara kannou me poeier, “Ime te ka nen, alimiou e tara hase mula e Iesu?” 12 Iahana u gonogono u katuun i hahasi sil hoboti e Iesu. A palai i taren i pei, “Nonei a katuun a niga,” ba palai te poeier, “E möa. Nonei e gamo rena u katuun.” 13 U katuun ima ranga halakasa nai a solona e Iesu turu katuun hoboto taraha, nori i matoutir a pal kapan turu Jiu. 14 A kannou e solon la hagusgusuna noa be Iesu e la uana tara Luman Lotu Pan ba nonei ena tanian hatuts rena u katuun. 15 A pal kapan turu Jiu i asingoto koruni a man ranga i tanen me poeier, “Nonei e mar atei sil menanei a manka teka ime? Nonei ima mala hatutse ii.” 16 Be Iesu e poeiena i taren, “U hihatuts teka ema ka uanei i tar. U hihatuts teka e la nama tere Sunahan, nonei te hala na moulia. 17 A katuun te ngilin kukuteiena u raranga tere Sunahan e atei sil peise nou u hihatuts teka e la nama tere Sunahan tsi e la peisa nama i tar. 18 A katuun te ranga peisa mena u ngil i tanen e ngilin hapan nena a peisanen. Kaba a katuun te ngilin hapan nena a katuun te haleie men, e ranga hamanana, nonei ema gamo nei. 19 E Mosis e hala rai limiou a man Lo tere Sunahan. Kaba e möa ta töa i tamilimiou tega kukutie a man Lo teka. Aha te sake silemi limiou ta maroro tego mar atung hamate memi limiou alia?” 20 Ba u katuun e ranga palise ren me poeier, “Alö e momolö korum! E möa ta katuun tega ngilin atung hamate naiou lö!” 21 Be Iesu e ranga palis ranen me poeiena, “Alia u katoe u töa u mirakol ba limiou ema hanigami, taraha alia u katoeien turu Lan u Göagono. 22 E Mosis e hala rai limiou a markato na te hapö uar na* limiou e katoemen turu lan u Göagono, taraha a Lo tere Mosis e ranga nena a katuun ega katoe a ka teka, noahasina te butunen turu Lan u Göagono. (A markato teka e taniama turu tubumilimiou i mam tara pöata tere Mosis.) 23 Te butuna a pöatan hipö teka turu Lan u Göagono, alimiou e kato noahase men, taraha alimiou ema ngilin peko nami a man Lo tere Mosis. Ge hana balimiou te raharahe moulia te kato haniga pouts menagi lia a tuenreina a katuun turu Lan u Göagono? 24 Alimiou goma onemi temar tara uana a katuun. E möa. Alimiou go oneiam a ka tara maroro a matskö.”
E Iesu nonei e Mesaia?
25 Ba palair u katuun ti kaia i Jerusalem e rangar me poeier, “A katuun teka te ngilin atung hamate ner? 26 Tara! Nonei e ka noa hasina na nonei e rangana turu katuun hoboto, kaba pal kapan ema hapiou narien! A pal kapan toum e atei siler nonei hamana e Mesaia, a katuun te hopö kapiin e Sunahan? 27 Pöata tena la nama romana e Mesaia, ara ema atei sile roi ime te lana men.” 28-29 Be Iesu e ranga hapan koru mena te hihatuts uen tara Luman Lotu Pan be poeiena, “Alimiou e poe hamana korue miou alimiou e atei sile moulia na ime tu la malia? Alia uma la peisa memei u ngil i tar, kaba esi te haleie moulia te manana, kaba limiou ma atei sile mien. Alia e atei sil megien. Taraha, alia u lama i tanen na nonei e tula namoulia ba lia e laguma.” 30 Ba nori e pats pile kap naren, kaba nori ima pile naien, taraha a pöata i tanen e ka noana. 31 Kaba u katuun u parpara i hamanaia i tanen ba nori e poeier, “Te la nama romana e Mesaia, nonei e kato hase nou tu mirakol tu parpara bate kato salsaluhenou te markato uana a katuun teka?”
A pal kapan i torohanan pilein e Iesu
32 U Parasi i hengoen timar hahasi sil menai u katuun e Iesu, ba nori na u tsunono pan turu lotu e tula rarima u polis tara Luman Lotu Pan egimi pile kap naien. 33 Be Iesu e poeiena turu katuun, “Alia e gamon ka gono mera gou limiou, balia te la pouts uagou tara han tu la ma lia. 34 Alimiou e sake mou lia romana, kaba limiou ema sabie moi lia. Na han tena ka goua lia, alimiou ema antunan la uamoi i tanen.” 35 Ba pal kapan turu Jiu e hiarangrangatar me poeier, “Ime te katsin la uana a katuun teka bara tema tatei sabie roien? Nonei e katsin la toum uana turu Jiu te ka kalakala ria turu han i lehana batena hatuts ranoien na u katuun has tema Jiu ri. 36 I me temar mouna uana u ranga i tanen te poeiena, ‘Alimiou e lagi sakesake mou lia romana kaba limiou ema sabie moi lia,’ na ‘ime te la uagu lia, alimiou ema antunan la mumei romana’?”
A ramun olo na tara nitöatöa
37 Turu lan te kapaia a kannou, nonei u lan u kapan koru. Ba e Iesu e tuoluna me ranga hapan koru uana turu katuun me poeiena, “Te maka mia lö, la uama i tar batemi uam. 38 Taraha, u Buku u Göagono e poeiena a katuun te hamanana i tar e here noi a ramun te olona, ba nonei te hala nena a nitöatöa turu katuun.” 39 E Iesu e rangein u Namnamei tere Sunahan tega hala nema e Sunahan turu katuun ti hamanaia tere Iesu. Kaba e Sunahan ema hala noa namei u Namnamei i tanen, taraha nonei ema hapan noe nei e Iesu i Kolö.
U katuun i hula hakatsin e Iesu
40 Pöata ti hengoeia u katuun u raranga teka ba palai e poeier, “Nonei e Iesu, a propet tega lama.” 41 Ba palai e poeier, “Nonei e Mesaia.” Kaba palai i poe, “E Mesaia egoma la meia i Galili. E möa. 42 U Buku u Göagono e poeiena e Mesaia ega tuhanaia tara pala tere Devit. Nonei gi poseia i Betlehem, a taun te kaia e Devit.” 43 Ba e ka tala mena u huol u ranga te lu kateir u katuun. 44 A palair u katuun i ngilin pile kap naien, kaba e möa ta töa tega pile kap naien.
A pal kapan turu Jiu i hahamana
45 Ba u polis tara Luman Lotu Pan e la pouts uar turu pris pan na u Parasi, ba nori e rangata raier u polis me poeier, “Aha tema lu memu mei limiou e Iesu?” 46 Ba u polis e poeier, “E möa ta katuun tega mar ranga uu temar ranga uana a katuun teka.” 47 Ba u Parasi e poeier, “Nonei e gamo ranamou limiou? 48 E möa ta töa tara pal kapan tsi ta töa turu Parasi ega hamana uu i tanen. 49 Kaba u katuun te hamana uar i tanen, nori e tutu ba ner a man Lo tere Mosis. E Sunahan e hahuna ranouen romana.” 50-51 Be Nikodemus a töa Parasi, tena tara has bi e Iesu e rangata ranen, “A Lo i tarara e poeiena ara gima hala pinopino nai a nihahuna tara katuun. Aragi hengo mam buia i tanen bara te atei silera aha koru te katoeien.” 52-53 Ba nori e rangate ren, “Alö a toun Galili has? Na taratara hanigei u Buku u Göagono balö te tara peisa mou, e möa ta propet ga butuma i Galili.” Ba u katuun e taker me la kalakalar.
A tahol te kaka gono mei a taina tson
* 7:22 Turu hatöalina u lan ti poseia a pien ba nonei te hapö ner. Noa hasina te lame neien u lan u Göagono, a ka teka i kato noahasi, nori i kute hatagala korui u Lo tere Mosis.