18
Nori i pile kapiin e Iesu
(Matiu 26:47-56, Mak 14:43-50, Luk 22:47-53)
E Iesu e singo hakapa uu tara Tsunono, ba nonei e la gono meraiena u katunun tsitsilo i tanen i hapalana a gohi i Kitron tara makum te kaia a kui, ba nori e tasu ria tara kui teka. E Judas, a katuun tega harötein e Iesu turu katuun ti paköeien, e atei sil hasi a makum teka, taraha e Iesu e roron hagum gono meraia u katunun tsitsilo i tanen tara makum teka. Be Judas e lu rena u soldia na u katunun taratarakap tara Luman Lotu Pan ti la ma turu pris pan na u Parasi, ba nonei e peigi mera neien tara makum te kaia e Iesu. Nori i la mei a man lam na u bito na mankaan hiatatung.
E Iesu e atei sil a manka tega butuia i tanen. Ba pöata ti tukuia u katuun teka, be Iesu e la taatago rena men me poeiena i taren, “Alimiou e sakemiou esi?” Ba nori e poeier, “E Iesu na i Nasaret.” Be Iesu e poeiena, “Alia e Iesu.” Pöata te peien, “Alia e Iesu,” be Judas na u katuun ti ka gono meien e hasula hatou murir me rusur i puta turu tsiktsiki. Be Iesu e rangata lenina, “Alimiou e sakemiou esi?” Ba nori e poeier, “E Iesu na i Nasaret.” Be Iesu e poeiena, “Alia e hatei hakapa ragulou limiou alia nonei e Iesu. Te sake milimiou alia, ba limiou te hala ba ramiou u katuun teka.” Nonei e mar ranga uu teka tego kato hamana menaien u raranga te hagou ranga naien me poeiena, “O Tamagulia, alia uma hapolasei ta töa turu katuun tu hale mei lö alia.” 10 Be Saimon Pita e lousena u lahoton hiatatung i tanen me ngats sukena a katunun kui tara tsunono pan turu pris me ngats sekilena a talinganen tara pal matou. A solona a katuun teka e Malkus. 11 Be Iesu e poeiena tere Pita, “Alö go hasogo poutsi u lahoton hiatatung. Nonei a kamits teka te hopö kap bei lia e Tamar. Alia ema antunan ramagi.”
E Iesu i la mena mei tere Anas
12-13 Ba kapten turu ami na u soldia i tanen na u katunun taratarakap tara Luman Lotu Pan e pile kap ner e Iesu me kits naren, ba nori e piou mam narien tere Anas. E Anas nonei a halis a tson tere Kaiapas,* a tsunono pan turu pris turu hiningal teka. 14 Nonei e Kaiapas te ranga mei a pal kapan turu Jiu me poeiena, “E niga balana tega mate sil menai ta töa puku ta katuun, u katuun hoboto.”
E Pita e holisin tego atei sil menaien e Iesu
(Matiu 26:69-70, Mak 14:66-68, Luk 22:55-57)
15 Be Saimon Pita na lia e kukuteiem e Iesu. Ba lia e la gono meiegu e Iesu tara pal pori tara luma tara tsunono pan turu pris, taraha a tsunono teka e atei sileiou lia. 16 Kaba e Pita e tuol ia ielesala i hapalana a tamana tara ololo. Ba lia e la poutsugu mena ranga gono megu a tahol te pepeito kapiin a tamana tara ololo ba nonei e hatasuena e Pita. 17 Ba nonei a tahol teka e poeiena tere Pita, “Alö has a töa katunun tsitsilo tere Iesu?” Be Pita e poeiena, “E möa.” 18 U katunun kui na u katunun pepeito kap i haatsi u tula, taraha a ka e hamuri. Ba nori e tuol hahiser u tula be meimeir. E Pita e tuol gono has meraien bate meimeina.
A tsunono pan turu pris e rangrangati e Iesu
(Matiu 26:59-66, Mak 14:55-64, Luk 22:66-71)
19 Ba tsunono pan turu pris e rangate nei e Iesu u katunun tsitsilo i tanen na mar hihatuts i tanen. 20 Be Iesu e poeiena i tanen, “Alia u roron rangaia i matar u katuun. Na lia u roron hihatutsia tara man luman lotu a man tetenei na tara a Luman Lotu Pan, a man makum ti roron gono hobotoia u Jiu. Alia uma ranga hamousi. 21 Aha te rangrangata sile milö alia? Alö go rangater u katuun ti hengoe iou lia. Nori e atei siler a man raranga tu hatei raien lia.” 22 Pöata te ranga naia e Iesu a ka teka, ba töa katunun pepeito kap te tuol ia i rehinen e tapale nen me poeiena, “Alö goma mar ranga uai teka tara tsunono pan turu pris!” 23 Be Iesu e poeiena i tanen, “Te ranga homi gula lia, balö te hatei nem u ranga u omi te ranga nagula lia. Kaba te ranga haniga gula lia, aha te tapala sile muleilö alia?” 24 E Iesu e ka noa mei a kits, be Anas e hala mena neien tere Kaiapas, a tsunono pan turu pris.
E Pita e holis lenin e Iesu
(Matiu 26:71-75, Mak 14:69-72, Luk 22:58-62)
25 E Pita e meimei noaia turu tula, ba u katuun e poeier i tanen, “Alö has a töa katunun tsitsilo tere Iesu?” Be Pita e holisina me poeiena, “E möa!” 26 Ba töa katunun kui tara tsunono pan turu pris, a sungutuna a katuun a talinganen te ngats sekilema e Pita, e poeiena tere Pita, “Alia e peiegu alia e tara ragu moulimiou mere Iesu tara kuin olip.” 27 Be Pita e holis lenina me poeiena, “E möa!” Ba keriou a tson e kekeretskö hamanasana.
E Iesu e tuol ia i matana e Pailat
(Matiu 27:1-2,11-14, Mak 15:1-5, Luk 23:1-5)
28 Tara lunlan koru ba nori e laba ner a luma tere Kaiapas mena piou naria e Iesu tara luma tere Pailat a gamman. Ba u Jiu ema la sokö uari iahana luma, taraha a lo i taren e poeiena, a katuun te tasuna iahana luma tara katuun halhal turu Jiu ema antunan noue nei a kannouna turu Paska turu Jiu. 29 Be Pailat e lakasa uana i taren me poeiena, “Alimiou e kout memi a katuun teka aha?” 30 Ba nori e poeier i tanen, “Sanena a katuun teka tema kato homii, alam ema antunan mi piou nami ien i tamölö.” 31 Be Pailat e poeiena i taren, “Alimiou go lue men batena kout namien tara lo peisa i tamilimiou.” Ba u Jiu e poeier, “Alam ema antunan kato hamate nami ta katuun.” 32 A ka teka e kato hamani u raranga tere Iesu te ranga mam naien nori ena hakutie rien romana tara kuruse, taraha u katunura i Rom pepeisa te antunan markato uar teka.
33 Be Pailat e tasu poutsuna iahana a luma me ngöena e Iesu me poeiena i tanen, “Alö a King turu Jiu?” 34 Be Iesu e mar ranga palis mena neien teka me poeiena, “Alö peisa te hakats nem a ka teka, tsi alö u hengo naien tara tana katuun?” 35 Be Pailat e poeiena, “Alia ema Jiugi! A hun katuun noa has i tamölö na u pris pan i taren te piou naria lö i tar. Aha tu kati lö?” 36 Be Iesu e poeiena, “Alia a töa king, kaba alia ema king uagi i puta teka. Sanena alia a kingina i puta teka, ba u katuun i tar temi hiatatung sile riou lia ba pal kapan turu Jiu tema antunan pile kap naroi lia. Kaba lia ema king uagina i puta teka.” 37 Be Pailat e poeiena i tanen, “Kaba lö a king noahas, boka?” Be Iesu e poeiena, “Aa, nonei a ka ti posa silei lia. Alia u tuhana sileia i puta tego hatei merai u katuun a Nimana. U katuun hoboto te ngiler u Mana e hengo hanige rioulia.” 38 Be Pailat e poeiena i tanen, “Aha nonei, u Mana?”
Nori i rangein tega mate uu e Iesu
(Matiu 27:15-31, Mak 15:6-20, Luk 23:13-25)
E Pailat e ranga hakapa me lakasa pouts uana turu Jiu me poeiena i taren, “Alia ema sabiegi ta ka ta omi tara katuun teka. 39 Kaba limiou e ka memiou a markato te hapurese menari a töa karabus tara mar pöata turu Paska teka. Alimiou e ngile miou alia go hapurese berai limiou a King turu Jiu?” 40 Ba nori e ku hapanir me poeier, “E möa, hapurese e Barabas!” E Barabas a katuun a kopkop ne roron atung hasir u katuun.
* 18:12-13 E Anas a tson pan a halis tere Kaiapas. 18:15 E Jon e ranga sil poutsena, a peisanen.