19
Be Pailat e luena e Iesu me halahus nanen. Ba u soldia e hil haperperere ier a kolits a hihitoka, ba nori e hake rien i bakunen me hasoge rien u hasobö a hihol i tanen te la sei koru. Ba nori e la uarima i tanen me poeier, “Soloseiam a King turu Jiu,” ba nori e tapala narien i matanen. Be Pailat e lakasana ielesala me poeiena i taren, “Taraiam! Alia e lu halakasa mena gien i tamilimiou ba limiou te atei silemiou alia ema sabiegi ta ka ta omi i tanen.” Be Iesu e lakasa uana ielesala, nonei e hasogi u hata u hihitoka na u hasobö a hihol i tanen te la sei koruna. Be Pailat e poeiena i taren, “Taraiam! Nonei a katuun teka!” Pöata ti tareia u pris pan na u polis e Iesu ba nori e ku hapanir me poeier, “Nila namia tara kuruse! Nila namia tara kuruse!” Be Pailat e poeiena i taren, “Alimiou peisa tegomi lue men ba limiou tena nila namien tara kuruse. Alia ema sabiegi taka ta omi i tanen.” Ba u Jiu e ranga palis uar i tanen, “Alam e ka mem a lo te poeiena nonei ega mate noua lasi, taraha nonei e pei nonei a Pien Tson tere Sunahan.”
Pöata te hengoeia e Pailat a ka teka, ba nonei e matout koruna. Ba nonei e tasu pouts uana i luma tara gamman me poeiena tere Iesu, “Ime tu la malö?” Kaba e Iesu ema palise ii u ranga i tanen. 10 Be Pailat e poeiena i tanen, “Aha tema ranga memi lö i tar? Alö e atei hasem alia e ka megu a nikapan tego hapurese menai lia alö na nikapan has tego hanila menai lia alö tara kuruse.” 11 Be Iesu e ranga palis uana i tanen me poeiena, “Sanena e Sunahan tema halei lö ta nikapan, alö sane möa hasem ta nitagala tego pitaputa menai lö alia. Kaba a katuun te hala nelala lia i limamölö, a markato a omi i tanen e pan bala nena a markato a omi i tamölö.” 12 Pöata te hengoeia e Pailat a ka teka ba nonei e ngil korueiena tega hapurese menaien e Iesu bate lana. Ba u Jiu e kur me poeier, “Te hapurese moua lö a katuun teka bate lana, alö ema hahikapien lel uamoi tara gamman pan e Sisa! A katuun te poeiena nonei a king e paköena e Sisa.” 13 Pöata te hengoeia e Pailat u ranga teka banonei e lu halakasa mena nei e Iesu ielesala me gumna turu gumgum tara tson onuna turu raranga tara makum ti ngöei turu HaHibru i Gabata. 14 Nonei u lan tegi hamatsköeien a manka turu Paska turu Jiu na ka e söasa hakapa. Be Pailat e poeiena turu Jiu, “Nonei a king i tamilimiou teka!” 15 Ba nori e ku lelir me poeier, “Atung hamateiam! Atung hamateiam! Nila namia tara kuruse!” Be Pailat e rangata ranen, “Alimiou e ngilemiou alia ego hanila naia a king i tamilimiou tara kuruse?” Ba u pris pan e ranga palise ren me poeier, “Alam u möa ta tana ta king. E Sisa lasi a töa!” 16 Be Pailat e hapile raneien e Iesu tegina nila menaien tara kuruse.
E Iesu i nila naia tara kuruse
(Matiu 27:32-44, Mak 15:21-32, Luk 23:26-43)
17 Ba nori e lueier e Iesu, ba nonei e söata peiseiena a kuruse i tanen me lakasa uana tara makum ti ngöei U Lakö turu Baku. Turu rangana i Hibru i ngöeien i Golgota. 18 A makum teka nonei ti nila naien tara kuruse, ba nori e nila has raier a huol a katuun tara tana huol a kuruse, a tabi i hapala na tabi i hapala, be Iesu te kana i hagus.
19 Be Pailat e hakoloto nena a töa makumun raranga me hake rien tara kuruse. Na makumun ranga teka e pei: Iesu na i Nasaret, a King turu Jiu. 20 U Jiu u para ti riti u ranga teka, taraha a makum ti nila naia e Iesu tara kuruse ema lehana banai a taun. A makumun ranga teka i koloto naia turu topisa u mar ranga: U HaHibru nu HaLatin nu HaGrik. 21 Ba u pris pan turu Jiu e poeier tere Pailat, “Alö goma koloto nai: ‘A King turu Jiu.’ E möa. Alö go kolotein: ‘A katuun teka e pei, Alia a King turu Jiu.’ ” 22 Be Pailat e ranga palis ranen me poeiena, “U ranga te hakoloto nagula lia, alia e koloto hakapa nagulen.”
23 I murina ti nila hakapa naia u soldia e Iesu tara kuruse, ba nori e luer a man hasobö i tanen me molamolerien tara tohats a soldia, a töa soldia nen nena makum. Nori i lu hasi u hasobö u ngahangaha i tanen te möa ta samap i tanen. Nonei a töa makumun hasobö a ohots. 24 Ba u soldia e hiararangar me poeier, “Aragi ma kiis kakateien. Aragi pilei satu sil tuneien bara te tare rou esi te lue noien.”
A ka teka e butu sil tega mana uu raranga turu Buku u Göagono te poeiena:
“Nori i molamoleia a peisaren a man hasobö i tar.
Ba nori e pilei satu siler esi tega lu u hasobö u ngahangaha i tar.”
U soldia i markato has menaien teka.
25 Tara pöata teka e tsinana e Iesu, mere toulana e tsinanen ne Maria a tahol tere Klopas, ne Maria Matalina, nori a touhaliou teka i ka hoboto. 26 Be Iesu e tarena e tsinanen na lia a katunun tsitsilo te ngil korueien, alam u tuol hobotoia i rehinen. Be Iesu e poeiena tere tsinanen, “A katunun tsitsilo teka, a pien i tamölö.” 27 Ba nonei e poeiena i tar, “E tsinamölö teka.” Na nonei tara pöata teka ba lia e lu menagi e tsinana e Iesu tara luma i tar tegona ka nitöaien.
E Iesu e mate
(Matiu 27:45-56, Mak 15:33-41, Luk 23:44-49)
28 I murina a ka teka, ba pöata te atei sileia e Iesu a mamana toukui i tanen e kapa, ba nonei e poeiena, “Alia e makagu.” U ranga turu Buku u Göagono e butu hamana tala te ranga menaien u ranga teka. 29 A kaan osul te saputi u uain u melil e ka, ba nori e hapöluseier a ka te tatei sopena u uain turu uain u melil me hake rien tara tsi kalan ruei ti ngöei u hisop, ba nori e hasoa menarien i runguna e Iesu. 30 Be Iesu e ousena u uain me poeiena, “A toukui hoboto i tar e kapa talana.” Ba nonei e tötörokö putana me matena.
U soldia i saki a liklikina e Iesu
31 A pöatan hamatskö turu Paska turu Jiu, na nori ima ngilei a man tuenrei egi kute noaia tara kuruse tara mar pöata teka. Taraha u lan u Göagono turu Jiu i mahö na u lan teka e Göagono koruna. Ba nori ena rangater e Pailat tego haniga menaien tegi peko menai a man mour u katuun ti kuteia tara man kuruse na tegi hakoul mei a man tuenrei i taren tara kuruse. 32 Ba u soldia e lar mena pekoer a man mouna töa katuun te kute gono mei e Iesu. Na nori i peko hasi a man mouna tabi te kaia i hapala. 33 Ba nori e la uarima tere Iesu me tareier e Iesu e mate hakapa, ba nori ema pekoeri a man mounen. 34 Kaba a töa a soldia e sake ii a liklikina e Iesu u saka. Ba u rahatsing na u ramun e lakasa soköna. 35 Alia e Jon tu tarei a ka teka alia u hatei hakapein u ranga. U raranga i tar e manana, na lia e atei sil hasegu te mana uana u ranga i tar. 36 A ka teka e butu bate kato hamanena u raranga turu Buku u Göagono te poeiena, “E möa tu töa tu tsinö i tanen tegi tatei peko romani.” 37 Na u tana u raranga turu Buku u Göagono e markato uana teka, “Nori ena tare riou a katuun ti sakeien u saka.”
E Iesu i hongeia tara kiou
(Matiu 27:57-61, Mak 15:42-47, Luk 23:50-56)
38 Pöata te kapaia a manka teka, be Josep a katununa tara taun i Arimatia ena rangatena e Pailat tego lu menaien u tuenrei tere Iesu. E Josep a töa katunun tsitsilo tere Iesu, kaba nonei e matoutir u Jiu me hamousena a nihamana i tanen. Be Pailat e hanigana, be Josep e lana mena lu hakouleiena u tuenrei tere Iesu. 39 E Nikodemus, a katuun te la mam uala tere Iesu tara bong, e la gono has mema e Josep na e söata hasema a man potsingina u huol u mar ruei ti ngöi u mer na u alos. Nori i sohala hoboto raien na nitiama i taren e antuna tara 45 kilo. 40 Be Josep mere Nikodemus e lueier u tuenrei tere Iesu me pitse ri ien u labalaba u lamelame te ka mei u potsing te soka haniga koru, temar kato uar u Jiu te kaho mena rien a katuun. 41 E kamei a kui e kaia i rehina makum ti kato hamateia e Iesu, na kui teka e kamei a kioun mate a tsimus. E möa noa ta töa tegi hongeia tara kiou teka. 42 U Lan u Göagono turu Jiu e sukusuku tala, ba nori e honge ria e Iesu iahana kiou teka, taraha nonei a kiou te kaia i sukusuku.