20
E Iesu e takei poutsia tara tou mate
(Matiu 28:1-8, Mak 16:1-8, Luk 24:1-12)
Tara bongbong koru turu lan tutuun turu wik te kuhil noaia a ka, be Maria Matalina e la uana tara kioun mate. Ba nonei e tarena a hatu ti hapili kap nai a kiou i lubana ii a matana a kiou. Ba nonei e piata uana tere Saimon Pita na i tar mena poeiena i tamulam, “Nori e lue lila e Iesu tara kiou, alam ema atei silemi ime tena hake lilen!” Ba lam mere Pita e laba namuma a han me la uaiem tara kiou. Alam a huol u piata hoboto, kaba lia u piata bani e Pita mena tuku mam gia tara kiou. Ba lia e turu putagu me taregu u labalaba u lamelame e ka, kaba lia uma tasu uai iogana. 6-7 Be Saimon Pita e piata hamurimurima me la sokö nitöa uana tara kiou, mena tareiena u labalaba ti pitsei u tuenrei i tanen e opö na u labalaba ti pits hahise ii a bakuna e Iesu. Kaba u labalaba teka ema opö gono mei u labalaba ti pitse ii u tuenrei i tanen. Nonei e tapits peisa me opö pepeisana tara tana makum. Ba lia tu tuku mam tara kiou e töan tasu hasigu me taregu a ka teka me hamanagu. Kaba alam uma atei haniga sil koru noei u raranga turu Buku u Göagono te poeiena nonei ega takei poutsia tara tou mate i tanen. 10 Ba lam e la poutsum tara makum tu kaia lam.
E Iesu e butuia tere Maria Matalina
(Matiu 28:9-10, Mak 16:9-11)
11 Kaba *e Maria e tuol ia tara matana kiou bate tabena. Pöata te tabeien ba nonei e turu putana me tara uana iahana kiou. 12 Ba nonei e tarena a huol a angelo i ka mei u hasobö u hiaka nitöa, nori i gum ia tara makum te opöia u tuenrei tere Iesu, a töa e gum ia tara pala te baku uaien na tabi e gum ia tara pala te mou uaien. 13 Ba nori e rangate ren, “A tsi tahol, aha te tabe sile mölö?” Be Maria e ranga palis ranen me poeiena, “Nori e söate lila a Tsunono i tar, na lia ema ateigi ime tena na hake lilen!” 14 E Maria e mar ranga uu teka ba nonei e habiritsina me tarena e Iesu te tuol uaien, kaba nonei ema atei silei nonei e Iesu. 15 Be Iesu e rangate nen, “A tsi tahol, aha te tabe sile mölö? Esi te sakie mölö?” E Maria e pei talasi nonei a tson te taratara kapiin a kui, ba nonei e poeiena i tanen, “A tsi tsunono, tu söata halhale len lö, hatei mou lia ime tuna hakeien lö ba lia tena lue gouen.” 16 Be Iesu e poeiena i tanen, “Maria!” Ba e Maria e habirits uana i tanen me poeiena turu HaHibru, “Rabonai!” U mar ranga teka e poeiena, “Tson Hihatuts.” 17 Be Iesu e poeiena i tanen, “Möa tu pile kap naiou lia, taraha alia ema la noa gi iasa tere Tamar. Kaba alö go la tara man hahatoulana i tar, u katuun te hamana ria i tar, balö tena hatei ramen alia e la uagu iasa tere Tamar na e Tamamilimiou has. Alia e la uagu tere Sunahan i tar na tere Sunahan has i tamilimiou.” 18 Be Maria Matalina e lana mena ranga meraiena u katunun tsitsilo me poeiena, “Alia e tara hakape guma a Tsunono!” Ba nonei e hatei has raneien u ranga te ranga memeien e Iesu.
E Iesu e butuia turu katunun tsitsilo i tanen
(Matiu 28:16-20, Mak 16:14-18, Luk 24:36-49)
19 Nonei noahas turu lan, alam u katunun tsitsilo u matoutir u Jiu, me hapili raiem u tamana tara luma tu kaia lam. A pitala e tsiruku hakapa nonei turu lan tutuun turu wik teka, be Iesu e butuna me tuolna i gusu mulam me poeiena i tamulam, “A masalohana e tatei ka gono mera noulimiou.” 20 Nonei e ranga hakapa ba nonei e haröto ranei lam a man limanen na liklikinen. Ba lam u katunun tsitsilo e sasaala koru mem tu tara menai lam a Tsunono. 21 Be Iesu e ranga lelna i tamulam me poeiena, “A masalohana e tatei ka gono mera noulimiou. E Tamar e tula mena mei lia i puta na lia te tula has ragou limiou.” 22 Nonei e mar ranga hakapa uu teka ba nonei e pihu uana i tamulam me poeiena, “Lueiam u Namnamei u Göagono. 23 Te luba memoi limiou a man markato a man omi turu katuun, ba markato a omi teka te taiana. Tema luba ramoien limiou ba man markato a man omi teka tema antunan taia has noi.”
E Iesu mere Tomas
24 E Tomas, nonei a töa i tamulam a maloto na huol ti ngö hasei “e Didimus,” ema ka gono merai lam tara pöata te lama e Iesu. 25 Ba palair u katunun tsitsilo e hateie ren me poeier, “Alam e tara hakape mula a Tsunono.” Be Tomas e poeiena i taren, “Tema tare goi lia u gahilina tara nila i limanen, na tema tupa nagoi lia a kabeler tara man makum turu nila, na tema tupa nagoi lia a limar i liklikinen, alia ema antunan hamana gi.” 26 U töa u wik e la hakapa, ba lam u katunun tsitsilo i tanen e ka pon mia i luma, na tara pöata teka e Tomas e ka gono meraiou lam. A man tamana i pili, kaba e Iesu e tasuma memi tuol pon na i gusu mulam me poeiena, “A masalohana e tatei ka gono mera noulimiou.” 27 Ba nonei e poeiena tere Tomas, “Hakeia a kabelemölö teka, balö te taram tara man limar, hasoa nema a limamölö bate tupa namen iogana i liklikir. Möa tu hahamana, alö go hamana.” 28 Be Tomas e ranga palis uana i tanen me poeiena, “O Tsunono na e Sunahan i tar!” 29 Be Iesu e poeiena i tanen, “Alö e hamana mem te tara mena milö alia. A nikalala pan turu katuun tima tarei lia kaba nori e hamana noa hasir.”
A ka ti koloto sile ii u buku teka
30 E Iesu e kato hasi a man taina a man mirakol a man parpara koru i matar u katunun tsitsilo i tanen kaba lia ima koloto hakapa naien iahana u buku teka. 31 A man raranga teka i koloto sile ii tego hamana mena milimiou e Iesu nonei e Mesaia, a Pien Tson tere Sunahan. Na te hamana mia limiou i tanen ba limiou te lu sila has namoua a nitöatöa tara solo nen.
* 20:11 A pöata te hatei hakapa raien e Iesu ema kai ba nonei toum e kute tasu pouts ra nen. 20:26 A man tamana i pili hakarapotir me lok raier.