2
A hitöl i Kena
Turu hatopisana u lan, a töa katuun e hitöl ia tara taun i Kena tara provins i Galili, e tsinana e Iesu e ka has. E Iesu na u katunun tsitsilo i tanen i ngö has merai nonei tara hitöl teka. Pöata te kapaia a uain, be tsinana e Iesu e poeiena i tanen, “A uain i taren e kapa.” Be Iesu e ranga menen me poeiena, “Ema ka uanei i tamölö na lia. A pöata i tar e ka noana.” Be tsinanen e poeiena turu katunun kui, “Alimiou e katoe mou a manka te ranga nanen.” E ka mei a tönomo a tabeli e kaia nonei tara luma teka, a manka ti roron kato hagogoseia u Jiu a peisaren tara mar niateina tara markato ti galus menai u katuun a limaren. A töa tara man tabeli teka e tatei osuler bate antunana tara 100 lita tsi a 150 lita. Be Iesu e poeiena turu katunun kui, “Osulemi a man tabeli teka tu ramun.” Ba nori e osul hasaputu hoboter a man tabeli. Ba nonei e ranga mera nen me poeiena, “Kana tale iam ta töa ta kap ba limiou tena hale mien a tson te taratara kap nena a kannou.” Ba nori e la mena rien i tanen. 9-10 Ba tsonun taratarakap tara kannou e torohanena u ramun ti hagou palis menai tara uain. Nonei ema atei silei ime te lama a uain teka. Kaba u katunun kui ti osuli u ramun nori ti atei. Ba tsonun taratarakap tara kannou e ngöena a tson te hitöl me poeiena i tanen, “U katuun hoboto e hihaua mam nalila u uain u niga, ba tara pöata te ua hatutu hakapa lila u katuun, ba nori e töan hihaua ner u uain tema niga bala nei. Kaba lö e töan louse muma u uain u niga.” 11 E Iesu e katoei u mirakol teka, u hiharöto tutuun i tanen, i Kena tara provins i Galili. Na nonei e haröto rai u katuun temar pan uanen, ba u katunun tsitsilo i tanen e hamana uar i tanen. 12 I murina te kapaia a hitöl, be Iesu e la gono meiena e tsinanen, nu toulanen na u katunun tsitsilo i tanen i Kapenium tina gamon kaien a tsi tabubun pöata.
E Iesu e la uu tara Luman Lotu Pan turu Jiu
(Matiu 21:12-13, Mak 11:15-17, Luk 19:45-46)
13 A pöata tara kannouna turu Paska turu Jiu e sukusuku, be Iesu e la uana i Jerusalem. 14 Nonei e tasuia iahana makum i rehina Luman Lotu Pan, ba nonei e sabe rena u katuun ti haholin a man bulmakau na man sipsip na man kulu. Na palai i gumia tara man tebol i taren ti palis menaien a moni. 15 Be Iesu e luena a kolits me kuie neien a kaan hisingata, ba nonei e tsuga ba rena u katuun teka na man bulmakau na man sipsip na manka hoboto tara makum i rehina Luman Lotu Pan. Ba nonei e tula kupu rena a man tebol turu katuun ti palpalisir a man moni me tsihasa nena a man silva i taren. 16 Ba nonei e poeiena turu katuun ti haholin a man kulu, “Luba naiam a manka teka! A luma tere Tamar ema tatei kato here nami limiou a luman töana!” 17 Ba u katunun tsitsilo i tanen e hakats pouts ner u raranga turu Buku u Göagono te poeiena, “A torir e matesil koruena a luma tere Sunahan ega ka haniga nitöa.” 18 Ba pal kapan turu Jiu e rangata seieren me poeier, “U saha u hiharöto te hatara nemölö te hatei nena alö e tatei markato uam teka?” 19 Be Iesu e ranga kopisina me poeiena, “Rurei iam a luma tere Sunahan teka balia te hatakei poutse goen turu topisa u lan.” 20 Ba pal kapan turu Jiu e poeier, “Pua! A Luman Lotu Pan teka i hatakei mei u 46 u hiningal! Ime temar hatakei pouts boroboro mena moien lö turu topisa puku u lan?” 21 Kaba e Iesu e rangein a peisanen te here nei a luma tere Sunahan. 22 Na i murimuri, te hatakei poutsia e Sunahan e Iesu tara tou mate i tanen, ba u katunun tsitsilo i tanen e hakats pouts ner te kato menaien u raranga teka. Ba nori e töan hamaner u Buku u Göagono nu raranga tere Iesu.
E Iesu e atei sil rena u katuun hoboto
23 E Iesu e kaia i Jerusalem tara pöata ti kateia u Jiu a kannouna turu Paska i taren. A parpara a katuun e hamanaia i tanen, taraha nori i tari a man mirakol te katoeien. 24 Kaba e Iesu ema hamana raien, taraha nonei e atei sil u hakhakats turu katuun hoboto. 25 E möa ta katuun ga hatei ien ime te markato uana a torir u katuun. Taraha, nonei e atei sil aha te kaia i torir u katuun hoboto.