3
E Iesu mere Nikodemus
1-2 A töa katuun a solonen e Nikodemus a Parasi, a tson mammam turu Jiu, e la uama tere Iesu tara töa bong memi poeiena i tanen, “O Tson Hihatuts, alam e atei silem alö u lama tere Sunahan. A man mirakol te katoe mölö te hatei peisa nena e Sunahan e ka gono me noulö” Be Iesu e ranga palise nen me poeiena, “U mana koru alia e hatei hamana korue goulö, tema posa lele ria a katuun, nonei ema antunan atei sile nei a man kana tara Nipepeito tere Sunahan.” Be Nikodemus e poeiena i tanen, “Ime temar posa lel mena roi a katuun te pan hakapa te lan tsonpan hamanasana? Nonei e antunan la poutsuna iahana u ongungon pien tere tsinanen bate posa hahuol lele riou?” Be Iesu e ranga palis uana i tanen me poeiena, “U mana koru alia e ranga mei goulö, tema pose ria a katuun turu ramun na turu namnamei, nonei ema antunan tasu nei tara Nipepeito tere Sunahan. Aha te hatuhanena u tuenrei, nonei u tuenrei, na ha te hatuhanena u namnamei, nonei u namnamei. Alö go ma asingoto nai te hatei menagi lia alö, ‘Alimiou gi posa pouts raiou.’ A lomolomo e bahu uana te ngil uanen, balö te hengoem te ling uanen. Kaba alö ema atei silemi te la namen na te la uanen. Na e kato has uana iesana tara katuun te pose ria turu Namnamei.” Be Nikodemus e poeiena i tanen, “Ime te tatei mar butu uana a ka teka?” 10 Be Iesu e ranga palisenen me poeiena, “Alö a tson hihatuts panina i Israel, alö ema atei sil noemi a ka teka? 11 U mana koru alia e hateie goulö, alam e ranga nem a manka te atei sile mulam na lam e hahatei nem a manka tu tara hakapi lam, kaba alimiou e rama namiou a man raranga i tamulam. 12 Alia u hatei rai limiou a man kana i puta ba limiou e hahamana miou. Galia e hatei ragoui limiou a man kana i Kolö ba limiou te hamana has mou? 13 E möa ta töa ta katuun tega la sei uu i Kolö. Alia puku lahas tu butun Katunuma tu koulma i Kolö. 14 E Mosis e söata sei u ruei ti katoei u kesa tara kökötsi tara makum a palaka, alia has tu butun Katunuma ena markato has menaroi teka. 15 Tara markato teka ba esi te hamana na i tar ena tatei ka menou a nitöatöa te ka nitöana.”
16 E Sunahan e taatagi sil koru rema u katuun hoboto me hala nenama a töa koru a Pien Tson i tanen. Na katuun te hamana uana i tanen ema antunan tia noi romana kaba ena ka menou a nitöatöa te ka nitöana. 17 E Sunahan ema hala sile mei a Pien Tson i tanen i puta gomi koutir u katuun. E möa. Nonei e hala sile meien gomi taguhir u katuun. 18 A katuun te hamana uana tara Pien Tson tere Sunahan ema kout naroi kaba a katuun tema hamana nei e ka noa has mena u kout, taraha nonei ema hamana uai tara töa koru a Pien Tson tere Sunahan. 19 U kout e markato uana teka: u ualesala e la uama i puta. U ualesala teka e haharuei nena a niateina tara manka hamana tere Sunahan. Ba u katuun te ngiler u kuhil bate rama ner u ualesala, taraha nori ema ka meri ta markato ta niga. 20 Taraha, u katuun u omi e rama koru ner u ualesala, ba man markato a man omi i taren tema tatei lakasa nei. 21 Kaba a katuun te kato hamatsköna e laua nama turu ualesala, ba u ualesala te haröto nanou e Sunahan e hanigeiena a markato i tanen.
Iesu mere Jon
22 Ba i murinen, be Iesu na u katunun tsitsilo i tanen e la hoboto uar tara provins i Judia. Ba nori ena ka ria tara han teka me baptais raier u katuun. 23-24 E Jon e baptais hasir u katuun i Ainon te sukusukuia tara han i Salim. Taraha, e kamei a ramun e gono na u katuun i lala uama i tanen timi habaptais uen. E Jon ima haka noei tara karabus. 25 Ba palair u katunun tsitsilo* tere Jon na töa Jiu e hiaraharaha sil haser a saha mar baptais te matsköna. 26 Ba nori e lauarima tere Jon me poeier i tanen, “Tson Hihatuts, alö e atei silem nonei a katuun te ka gono meiou lö i hapalana ramun i Jodan, nonei a katuun tu rangein lö? Nonei e baptais rena u katuun, ba u katuun te la hoboton töa uar i tanen!” 27 Be Jon e ranga palis ranen me poeiena, “A katuun e lu puku lase nou a ka te hale neien e Sunahan i Kolö. 28 Alimiou u hengo mam naiam ti pei menai lia, ‘Alia ema Mesaia gi. E Sunahan e hala sile meilia tego mam mena meien lia.’ 29 E Iesu e here nei a tsonun tölo na lia e heregi a tsonun hitaguhu i tanen. Pöata te hitöl mena a tson a tahol i tanen, ba tsonun hitaguhu te tuol hatalisina bate sasaala koruna te hengo mena neien u ranga tara tsonun tölo. Te markato uanen teka ba lia te sasaala koru hasigu. 30 Nonei a katuun teka a solo nen egi hala sei, na solor egi haka putei.”
A katuun te lama i Kolö
31 A katuun te lama iasa e pan bala nena u katuun hoboto. A katununa i puta e kamena a markatona i puta na e ranga las nena a mankana i puta. Kaba a katuun te lama i Kolö e pan bala nena u katuun hoboto. 32 Nonei e hatei nena a manka te tare ien na te hengoeien. Kaba e möa ta katuun tego hengoe u ranga i tanen. 33 Kaba a katuun te hengoe nen e sabiena te mana uana e Sunahan. 34 E Sunahan te haleiema a katuun teka ba nonei emi hatei nena u raranga tere Sunahan. Na nonei e saputu mena u Namnamei u Göagono te hala nenama e Sunahan i tanen. 35 E tamanen e Sunahan e ngil korue nen bate hale neien a mamanaka tego tsunono naien. 36 A katuun te hamanena nonei a Pien tere Sunahan e ka mena a nitöatöa te ka nitöana. Na katuun te hahamanana na tema hengoe neien, nonei ema tatei lue nei a nitöatöa hamana, na raharaha tere Sunahan e ka nitöana i tanen.
* 3:25 U katunun tsitsilo tere Jon nori u Jiu has.