10
A matsi hahatoulana, a torir e ngil hatagala koru rena u Jiu, balia e singo uagu tere Sunahan tegi habirits menai u katuun i tar u hakats i taren be Sunahan te lu pouts ranen. Alia e atei silegu, nori e tagala sil koruer e Sunahan, kaba nori e peko ba ner a niatei hamana i tanen. Nori ema atei sileri temar hamatskö sila mera nei e Sunahan u katuun i matanen, ba nori tema kukutie ri a maroro i tanen. Nori e torohanan kuteier a maroro peisa i taren. Kaba e Kristo e hakapa a markato teka tara Lo. Na i romana u katuun hoboto te hamanar, nori te butun matskö ria i matana e Sunahan.
E Sunahan e ngilin lu pouts rena u katuun hoboto
I manasa e Mosis e mar koloto uu teka turu katuun ti ngilin butu hamatsköia i matana e Sunahan tara Lo:
“A katuun te katoena a mamanaka hoboto te ranga uana a man Lo, nonei te lue nou a nitöatöa.”
6-7 Kaba a markato a matskö te la nama tara nihamana e poeiena, “Alimiou goma poeiemi i torimilimiou, ‘Esi te la nou i Kolö, tsi esi te la nou tara han i puta iogana nitöa?’ ” U raranga teka ti kolotein i manasa e mar mouna uana teka: ara gima lu pouts mena mei e Kristo i Kolö, tsi ara gima lu pouts has mena meien tara han turu mate. E möa! U Buku u Göagono e hatei ranei ra a ka teka: “U raranga tere Sunahan e ka hasukusuku koruna i tamilimiou. Alimiou e tatei ranga namen i rungu milimiou na e tatei hamana hase men i torimilimiou.” Na u raranga teka nonei u rangana tara nihamana te roron hatei nemulam. E kato uana teka: te ranga hatei mia limiou i rungu milimiou te Tsunono uana e Iesu, na te hamanena a torimilimiou e Sunahan e hatakei poutsi e Iesu tara tou mate, be Sunahan te lu pouts ranou limiou. 10 Taraha, te hamana mia limiou i torimilimiou, be Sunahan te kato hamatskö rena limiou i matanen. Te ranga hatei namia limiou a ka te hamana uami limiou, be Sunahan te lu pouts ranou limiou.
11 U Buku u Göagono e poeiena, “A katuun te hamana uana i tanen ema antunan hamatsingole roi.” 12 Na ka teka e lauana turu katuun hoboto, u Jiu na u katuun tema Jiu ri. E Sunahan ema lu kaakata ranei u katuun. E möa. Nonei a Tsunono tara mamana mar katuun, na nonei e tangana nena a manka man niga i tanen turu katuun hoboto te singo uaier i tanen. 13 I koloto has naia turu Buku u Göagono, “A Tsunono e lu pouts ranou u katuun hoboto te singo uaier i tanen, ba nonei te Tsunono noa i taren.”
14-15 Kaba ime temar singo uamölö tara ka tema hamane milö? Na nori ema antunan hamane rien, taraha nori ima hengo noa naien. Na nori ema antunan hengo narien, taraha e möa ta katuun tega hatei raien u ranga. Kaba tega hala mam raien e Sunahan u katuun ba nori te hatei laner u ranga i tanen, ba u katuun te antunan hengo naren bate hamanar bate töan singo uaier i tanen. Ti mar koloto has menaien turu Buku u Göagono:
“Ara e sasaala koru mera te tara mera rira u katuun te la merima u Bulungana u Niga!”
16 Kaba u katuun hoboto ema hanigeri u Bulungana u Niga. Taraha e Aisaia a propet i manasa e pei hasi, “O Tsunono, e möa ta katuun ta para tega hamani u ranga i tarara.” 17 U nihamana e la nama tara ka te hengoe rara, na ka te hengoe rara nonei u raranga tere Kristo. Ara e hengoera u ranga, bara te töan hamanara.
18 Na lia e rangata ragou limiou: a tei Israel ima hengo nai u ranga teka? E möa. Nori i hengo hakapa. Te pei hasena u Buku u Göagono:
“U raranga tere Sunahan e la kalakala hoboto uu turu han i puta.”
19 Na lia e rangata leligu, nori a tei Israel ima atei ii? E möa. Nori i atei has, kaba nori ima kukute ii u raranga. E Mosis e kolotein a ka teka te ranga meraia e Sunahan u Jiu:
“Alia e kato ragou limiou ba limiou te hiomi moua turu katuun tema Jiu ri, u katuun te ngö rami limiou u katuun u tutu,
ba limiou te töan raharaha koru mou.”
20 Na e Aisaia a propet ema matout has ii me hatei nena u raranga tere Sunahan teka:
“Alia u harötein a peisar turu katuun tema Jiu ri tima rangata nai lia.
Na u katuun tima sake ii lia nori u katuun tina sabeiou lia.”
21 Kaba tara tei Israel alia e poeiegu,
“Alia e kaloho nitöa ragu u katuun
te raman hengo nariou lia bate hipus korur.”