9
E Sunahan na u katuun te hopö kap raien
1-3 Alia e ranga hamana negu a nimana tere Kristo, alia ema gamogi. U Namnamei u Göagono te kato halesalena u hakats i tar, na lia e atei gia i torir u raranga teka e manana. A mamana pöata a torir e roron taatagi koruna bate tiamana te hakats hapara sil mera gilia u katuun i tar. Alia e tatei ngil noa hasegu tego korupakö menai e Sunahan alia bate luba nanei lia e Kristo, ba u Jiu te lueier a makum i tar, tega antunan lu pouts meraien e Sunahan tara maroro teka. Nonei temar ngil hapopo mera gien lia. Nori u katunura i Israel, u Jiu, a hun katuun te hopö kapiin e Sunahan. E Sunahan e hahahu beraien u katuun i tanen, bate haröto nena a nikapan i tanen. Nonei e kato gono meraien a man rangan kits bate hala raneien a Lo i tanen. Na nonei e haröto raien tegi mar hatsunono menaien, bate hala raneien u raranga u mana i tanen. U katuun pan tere Sunahan i kaia i gusura u tuburen. Na e Kristo has e butun katuun ia turu Jiu, e Kristo te pan talana tara mamanaka. E Sunahan e tatei kato hasasaale nen tara mamana pöata. U mana.
Kaba lia ema poegi u raranga u mana tere Sunahan e la papala. Emoa. Taraha, a palair u katunura i Israel ema katuun hamana hoboto uari i Israel. Na ra ema tatei pei hase rei, “U katuun hoboto ti tuhanama tere Abraham nori u hatutubunei hamana i tanen.” E möa. Taraha, e Sunahan e rangaia tere Abraham i manasa me poeiena, “E Aisak a pien i tamölö, na hun katuun tena hatuhane nouen, nori a hun katuun hamana i tamölö.” Alia e mar ranga uagu teka: a galapien tere Sunahan ema katuun peisa uari ti tuhanaia tere Abraham. E möa. A galapien hamana tere Sunahan nori te hamana ria turu raranga u mana tere Sunahan. Taraha, e Sunahan e ranga hamana uu tere Abraham me poeiena, “A pöata te hake gula lia, tena la pouts guma lia romana, ba tahol i tamölö e Sara te ka menou a pien tson.”
10 Na tana ka has temar butu uu teka. E Robeka e pikeia u puna tara töa tson, e Aisak a tson i tanen, nonei e tuburara. 11-12 Na e Sunahan e ngilin hopö kap sile ii a töa pien tson tego kato menaien u ngilngil tere Sunahan, ba nonei e poeiena tere Robeka, “A pien a hamua e kui benou a hahuoluna a pien.” E Sunahan e mar ranga mam noa uu teka ba galapien tema posa noa rari, na tima kato haseien a ka niga na ka omi. Nonei e hopö kap merai a galapien u ngil peisa i tanen. E ma hopö kap meraien a markato i taren. 13 Ti mar koloto has menaien turu Buku u Göagono, “Alia e ngilegu e Jekop, kaba lia ema ngilegi e Iso.”
14 Gara gi mar ranga uu i me, e Sunahan ema matskö nei? E möa koru. 15 Taraha, e Sunahan e mar ranga has uu teka tere Mosis,
“Turu ngilngil peisa noahas i tar
ba lia te taatagi regu u katuun.”
16 E Sunahan ema hopö kap mera nei u katuun u ngilngil i taren na tara markato i taren. Nonei e hopö kap meranei u katuun a nihitaguhu peisa i tanen. 17 Na turu Buku u Göagono e Sunahan e rangaia tere King Pero me poeiena, “Alia u ha king sile ii lö tego haröto menai lia a nitagala i tar i matamölö, na tegi solosei menai a solor turu han hoboto i puta” 18 Hena, e markato uana teka, e Sunahan e taatagi sila rena u katuun na e kato hahihipus sila ranen tere nu ngil noahas ien.
A raharaha na nihitaguhu tere Sunahan
19 Bora alö e tatei mar ranga uam teka, “Te markato uanen teka, e hana be Sunahan te poeiena ara ema niga merei a man markato a man omi te katoe rara? Esi te antunan hapiou nena a ka te ngilena e Sunahan?” 20 Emoa, alö a katuun tuun. Alö ema antunan mar ranga homi kopis uami tere Sunahan teka. A tabeli ema tatei mar ranga uanei teka tara katuun te kui nen, “Taraha koru balö temar kui menami lia teka?” 21 A katuun te kukuiena a tabeli e tatei kuie nen turu ngilngil peisa i tanen. Te ngil nen ba nonei te tatei kuiena a huol a mar tabeli tara töa makumun tsiktsiki: a töa a hihol i tanen e la seina na tabi a hihol i tanen e la putana.
22-23 Na e Sunahan e markato has uana iesana. A palair u katuun te kato homir, e hereri a tabeli a hihol i tanen te la putana. Ne Sunahan e ngilin hatara has nena a raharaha i tanen na nitagala i tanen. Kaba nonei e roron hahaloso haniga koruna tegi habirits pouts uaien i tanen, na nonei ema tatei sökana nei. E Sunahan e kato menei a ka teka tega taguhu meraien ra. Nonei e ngilin taatagi ranou ra bate hatei ranei ra a nikapan i tanen te kato hahaloso mam beraien ra. 24 Na ra noa has u katuun te ngö ramen turu Jiu na turu katuun tema Jiu ri. 25 Turu Buku tere propet Hosea e Sunahan e mar ranga uu teka:
“U katuun tema katuun uari i tar, alia e ngö ragoien, ‘U katuun i tar.’
Na hun katuun tima taatagi railia, alia e ngö ragouien, ‘A matsomi i tar!’
26 Tara han ti hatei mam raien,
‘Alimiou ema katuun uami i tar,’
e Sunahan te töatöa nitöana ena ngö ranouien a galapien i tanen.”
27 Na e Aisaia a propet e ranga has ia tara tei Israel me poeiena:
“U katunura i Israel e para koru hereri u kotolana,
kaba a Tsunono e lupouts ranou a tsi topisa koru tara katuun.
28 A Tsunono ema hahaloso noi romana.
Nonei e kits boroboro tune nou u rangan hahuna i tanen tara han i puta.”
29 Na e Aisaia e mar ranga has uu teka:
“Sanena a Tsunono, te ka mena a mamana Nitagala, tema taatagi sil raira
bate haniga nena tegi töatöa uu a palai,
ara hoboto sanena i mate here rai
u katunura i Sodom na i Gomora.”
Israel na u Bulungana u Niga
30 Bora ime tegi mar ranga uu ra? U katuun tima Jiu ii na tima torohanan kato hamatskö ia i matana e Sunahan, kaba turu nihamana i taren be Sunahan e ngö raneien u katuun u matskö i tanen. 31 Na u katunura i Israel ti kukute a Lo bate katoeier a man toukui tara Lo, kaba e möa tego mala butu hamatskö uaien i matana e Sunahan. 32 Ga ha tima hamatskö naien? Taraha, nori ima katoeien tara maroro turu nihamana. E möa. Nori i kukute lasi a Lo bate poeier egi nigaia i matana e Sunahan. Bate pal ner e Kristo te here nei a hatu te tutu nena a katuun i maroro. 33 Ti mar koloto has menaien turu Buku u Göagono:
“Tara. Alia e hake gou a hatu i Saion,
a hatu te tutu ranoua u katuun.
Ba u katuun te hamana ria romana i tanen
tema tatei hamatsingolo raroien.”