8
A nitöatöa turu Namnamei tere Sunahan
Ara u katuun te kagono mera e Iesu Kristo ema antunan lu narei tu nihahuna. Taraha, a lo turu Namnamei tere Sunahan, te hala ranei ra a nitöatöa tere Iesu Kristo, e purese hakapa raioura. Ara i here ii u katuun ti kitsir na ti roron kaia tara lo tara markato a omi na tara tou mate. Kaba e möa lel tala. E Sunahan e kato a töa ka a niga koru, na Lo tere Mosis ema antunan katoe ii a ka a niga teka, taraha u ngilngilina i puta ema antunan kukute ii a Lo teka. Be Sunahan e hala nenama a Pien Tson i tanen peisa memi lueiena u tuenrei te markato uu turu tuenrei i tarara me mate silena a markato a omi. Ne Sunahan e luban a nitagala tara markato a omi te kana turu tuenrei i tarara. E Sunahan e kato mei a ka teka tegi matskö koru uu ra tara Lo. Taraha, u ngilngilina i puta ema hakui lel ranei ra. E möa. U Namnamei tere Sunahan te hakui tala ranou ra.
5-6 Na u ngilngilina i puta e hatakuieiena u hakhakats tara katuun te kukute hasena u ngilngilina i puta. A ka teka nonei a maroro tara tou mate. Kaba u Namnamei tere Sunahan e hatakui hasena u hakats tara katuun te kukutiena u ngilngil tere Sunahan. A markato teka nonei a maroro tara nitöatöa na tara masalohana. Tara pöata te hatakuiena u ngilngilina i puta u hakats tara katuun, ba katuun teka te omiena e Sunahan. Nonei e raman hengo nena e Sunahan. Na nonei ema antunan kato has nanei a Lo tere Sunahan. A katuun te kukute lasena u ngilngilina i puta ema antunan hatakui has nanei u ngilngil tere Sunahan.
Kaba u ngilngilina i puta ema hakui lel ranei limiou. U Namnamei tala tere Sunahan te hakui ranou limiou. Na te ka na u Namnamei tere Sunahan i tori milimiou, nonei u Namnamei teka te mammam ranou limiou. Ba esi tema ka menei u Namnamei tere Kristo, nonei ema katuun uanei i tanen. 10 U tuenrei i tamilimiou e mate nou romana, taraha a markato a omi e kato homieien. Kaba te kana e Kristo i tamilimiou, ba namnamei milimiou te ka mena a nitöatöa tere Sunahan, taraha e Sunahan e kato hamatskö raia limiou i matanen. 11 E Sunahan e hatakei poutsi e Iesu Kristo tara tou mate i tanen. Na te kana u Namnamei tere Sunahan i tamilimiou, nonei e kato hatöatöa pouts hase nou a tuenrei milimiou te matena.
12 Na matsi hatoulana, u ngilngilina i puta ema tatei tagala sile nei tegi kukute lel menai ra a markatona i puta. E möa koru. Ara ema antunan kukute len narei u ngilngilina i puta. 13 Na te kukutie moa limiou u ngilngilina i puta ba limiou te mate mou. Kaba te taguhu ranoua limiou u Namnamei, ba limiou te kato hamatiemou a markato a omi turu ngilngilina i puta, ba limiou te töatöa mou. 14 U katuun hoboto te tataala gono meier u Namnamei tere Sunahan nori a galapien tere Sunahan. 15 U Namnamei te hala rai limiou e Sunahan, ema kato ranei limiou u katunun kukui puku ba limiou te matout miou. E möa. Nonei u Namnamei te kato ranou limiou ba limiou te galapien uamiou tere Sunahan. Ba limiou temar ngö tala memien teka, “O Tamar, o Tamar.” 16 Nonei noahas u Namnamei tere Sunahan te hateiena u namnamei i tarara bara te galapien uara tere Sunahan. 17 Na te pien uarara i tanen, ba ra te lue rou a manka man niga i tanen, te markato uana a pien te luena a manka tere tamanen. Na e Sunahan e hala ranoira a manka te hala haseien e Kristo. Kaba tena lu gono merouen ra a manka man niga i tanen, aragi lu hasi a mar nikamits te lueien.
A manka man nigana i murimuri
18 Alia e poeiegu u nikamits te söate rara i romana e tetenei bala nena a manka a man niga na man kapan tena haröto ranoira e Sunahan. 19 A mamanaka hoboto te kui e Sunahan e hahanei sil nitöa nena a pöata te haröto nanoua e Sunahan te galapien uara ra i tanen. 20 Taraha, a mamanaka te kui e Sunahan e ka uana tara tou mate. A tou mate ema butuia turu ngil i taren. E möa. E butuia turu ngil tere Sunahan. Kaba e Sunahan e hopö kapiin a pöata te kapana romana a markatona tara tou mate. 21 A mamanaka te kui e Sunahan ena hakapan töa naria romana tara tou mate na mamanaka a omi, te markato has uaier romana a galapien tere Sunahan. 22 Ara e atei silera a mamanaka te katoi e Sunahan te taniama a pöata bate la noahasina i romana i sagoho hoboto lasi a kamits te here nei a tahol te katsin posana.
23 Ema nori peisari. Ara has, te ka mera u Namnamei tere Sunahan a tantania tara mamanaka a niga tena lue riou romana. Ara e har hasira bate hahalosera a pöata tena lu ranoua ra e Sunahan, ba ra te galapien hoboto uarou i tanen, na tuenreirara na u namnamei has i tarara. 24 E Sunahan e lu pouts raioura ti hamana uu ra i tanen. Na te tare rara a ka te hamana sile rara, ba ra tema hamana sil lele reien. Taraha, a katuun ema hamana sil lele nei a ka te ka menen. 25 Kaba te hamana sile rara a ka tema tara noe rira, ba ra te hahaloso haniga nitöara batema tatei sökana rei.
26 Ba u Namnamei tere Sunahan te taguhu has ranou ra tara pöata tema tagala reiara. Taraha, ara ema atei sile rei ime tegi mar singo hamatskö uu ra tere Sunahan tsi aha tegi singo sili ra, kaba u Namnamei te ateina. Nonei e singo hataatagi bera noura tere Sunahan, na nonei e ranga uana tema antunan mar ranga uanei a katuun. 27 Be Sunahan, te atei silena a ka te kana i torina katuun, e atei sil hasena u hakats turu Namnamei, taraha u Namnamei e kukutiena u ngil tere Sunahan tara pöata te singo bera nen u katuun tere Sunahan.
28 Na ra e ateira, a mamanaka hoboto e kui haniga silena u katuun te ngiler e Sunahan, u katuun te ngö sil rai e Sunahan tegi kukute menaien u ngilngil i tanen. 29 E Sunahan e atei sil mamir eresi te katuun uariou romana i tanen na nonei e hopö kap mam raien tegi here menaien a Pien Tson i tanen, ba Pien Tson i tanen te here nei a pien a hamua te ka mena u toulanen u parpara te kute ruma i tanen. 30 Nonei e hopö kap mam raien me ngö has ranen. E ngö raien me kato hamatskö has ranen i matanen noa has. E kato hamatskö raien me hala sei hasena a soloren.
E Iesu Kristo e haröto nena u ngil pan tere Sunahan
31 Ime tegi mar ranga sil menai ra a mamanaka teka? Te ka gono mere nara e Sunahan, gesi te ranga hasoala nama romana i tarara? 32 Nonei ema peits hasnai a Pien Tson i tanen, kaba nonei e hala sile meien i puta tegomi mate sil meraien ra hoboto. Te katoe men a ka teka, ba nonei te hala has ranoui ra a mamanaka. 33 E Sunahan e hopökap mam raioura u katuun i tanen. Gesi te kout ranouara i tanen? E möa tala. Taraha, e Sunahan noa has te ngö ranoira u katuun u hamatskö i matanen. 34 Esi te tatei ranga nanou tegi lu menai ra u nihahuna? E möa tala! Taraha, e Iesu Kristo noa has te mate sil raioura. Ba nonei e takei pouts na tara tou mate i tanen, ba nonei ena kana tara pal matou tere Sunahan me singo hataatagi bera noura tere Sunahan. 35 Esi te tatei luba ranoira u ngilngil tere Kristo? A nomi tsi u tori tiama? E möa. Tara pöata te kato homi ria u katuun i tarara te hamana uara ra tere Iesu, ba ka teka e pei hasena nonei ema taatagi lel ranei ra? E möa. Tara pöata te butuna a bes i tarara tsi te kaka puku ria ra na te butuna a pöata a omi i tarara tsi a pula, ba manka teka te pei hasena e Kristo ema taatagi lel ranei ra? E möa has. 36 Ti mar koloto menaien turu Buku u Göagono:
“Alam e ka heremi u katuun i tamölö, nonei te katsin atung hamate nitöa merari lam u katuun
Nori e kato here rarilam u sipsip te kato hamate raier.”
37 Kaba e noahasina. E Kristo e hala ranei ra a nitagala tegi la sei koru uu ra tara mamanaka hoboto teka, taraha nonei e taatagi koru ranou ra. 38-39 Alia e hamana koruegu e möa koru ta ka tega hatongo kap raiou ra be Sunahan tema taatagi lel ranoui ra: a tou mate tsi a nitöatöa, na angelo na nitagala i kolö na i puta, na mankana i romana na mankana i murimuri, na mankana iasa na mankana i puta. E möa koru ta ka tega tatei luba reia ra turu ngilngil pan tere Sunahan. Na e Iesu Kristo a Tsunono i tarara e haröto ranei ra u ngilngil pan teka tere Sunahan.