7
U haharueina tara hitöl
A matsi hahatoulana i tar, alia e koloto uagu i tamilimiou te atei silemiou a lo. Alimiou e atei miou, alimiou e ka puku las mia tara lo tara pöata te töatöa mia limiou. Kaba tara pöatan mate e möa. Hena, te hitöl na tahol, a lo te kits takono ranen ba nori te ka hereri u mun tahol. Kaba tara pöata te matena a tson i tanen, ga e möa len has ta lo tega kits kap naien tsi tega pilekap naien. Na te töatöa noana a tson ba tahol i tanen tena hitöl lel mena a tabina tson, nonei e kato talena a markato a omi. Kaba tega mateia a tson i tanen, ba nonei tena hitöl lenina, e niga talana nonei ema kato homi nei.
Na te markato has uanen i tamilimiou, a matsi hahatoulana i tar. E here nei alimiou i hitöl mam mia tara Lo tere Mosis me mate ba namen. Alimiou u mate sileiam tego katuun uaiam limiou tere Kristo, nonei a ka te hatakei pouts sileien e Sunahan tara tou mate. Bara te katoera a man markato a man niga te ngilena e Sunahan. Taraha, nonei tara pöata ti katoeiara a markatona turu ngilngilina i puta te hatakei a Lo tere Mosis, me hatakeiena u ngilngil u omi i tarara, me habutena a markatona tara tou mate. Kaba i romana ara e hanöa ba nera a Lo, nonei te kits kap raioura. A Lo ti koloto naia turu buku i manasa. Kaba i romana ara e hatakui talera a markato a tsimus, te hala ranera u Namnamei tere Sunahan.
A Lo na markato a omi
Aha tegi pei ra, a Lo tere Mosis e omina? E möa koru! A Lo tere Mosis ema markato a omi nei. Alia sanena ema atei silegi a markato a omi na tego ngil menai lia a manka tara taina katuun, tegoma pei menai a Lo tere Mosis alia goma mamangil nai a ka tara taina katuun. A Lo tere Mosis e mar ranga uu teka ba markato a omi e sabiena a maroro tego hatakei menaien u mamana u ngilngil u omi i peisar, a markato teka e takui silaia tara Lo. Kaba tego möa uu ta Lo, ba markato a omi tema ka menei ta nitagala tega las menaien lia tara markato a omi. I mam nen alia uma atei sile ii temar mouna uu a Lo. Kaba i murinen alia u atei sileien, ba markato a omi e takeina i peisar ba lia e heregi a katuun a mate i matana e Sunahan. 10 A Lo tere Mosis i hala sile mei tego töatöa u lia. Kaba nonei noa lahas a Lo te kato here tsipon nai lia a katuun a mate. 11 Taraha, a markato a omi e sabie a maroro tego gamo menaien lia. Na tara Lo a markato teka e kato here na nei lia a katuun a mate.
12 Na limiou go atei iam, a Lo e göagonona na e matsköna na e niga koruna. E möa koru ta töa ta makum i tanen tego omi. 13 Kaba, ime koru te markato uanen? A Lo a niga koru te habuti a tou mate i tar? Emoa koru! A markato a omi te kato here nai lia a katuun a mate, te kui sila uen tara Lo a niga, bate kato silena tegi atei sil menaira aha nonei koru a markato a omi. Te markato uanen teka ba Lo tere Sunahan te haröto nena te omi uana a markato a omi.
U huol u mar ngil tara katuun
14 Ara e atei silera a Lo teka e lama tere Sunahan. Kaba lia e ka noahas megu a markato a omina i manasa te pilekap nanou lia, ba lia tema kukuteiegi a Lo a niga tere Sunahan. 15 Alia ema atei sil koruegi a saha ka te kato silegi lia a manka man omi. Ba lia tema katoegi a manka a man niga te ngilin kato negu lia. 16 Kaba te atei sile gia lia te kato menagi lia a man markato a man omi, ga, e hatei hase nelia a Lo tere Sunahan e matsköna na e nigana. 17 Na ema lia talanei te katoegu a manka a man omi teka. Nonei a markato a omi te kana i peisar te katoe nen. 18 Na lia e atei silegu e möa ta ka ta niga tega kaia i peisar. Alia e ranga negu a man markato a man omina i puta i tar. E manana, alia e ngilin katoegu a man markato a man niga, kaba lia u möa ta nitagala tego kato meien. 19 Alia ema katoegi a ka a niga te ngilin katoe gulia. E möa. Alia e katoegu a ka a omi tema ngile gilia. 20 Na te katoe gilia a ka tema ngile gilia, ba ka teka e haröto nena ema lia peisa nei te katoe gen. E möa. Nonei a markato a omi te kana i peisar te katoe nen.
21 Na ka te sabeiegu lia te kuina i peisar e markato uana teka: pöata te katsin katoe gia lia a markato a niga, ba markato a omi te butu kapina. 22 Iahana a torir iogana alia e ngil koruegu a Lo tere Sunahan. 23 Kaba a tana lo e ka hasna i peisar te roron hiatatung gono mena u hakhakats u niga i tar bate kato here nanei lia a karabus tara markato a omi te kana i peisar. 24 Alia e taatagi koru negu a peisar. Esi te taguhe nou lia ba lia te laba negu a markato a omi te ka uana tara tou mate? 25 Alia e haniga uagu tere Sunahan, tara pien i tanen e Iesu Kristo a Tsunono i tarara te taguhe noulia.
Ba lö te tare men turu hakhakats i tar alia e ngilin kukute korunegu a Lo tere Sunahan, kaba a peisar e tagala sil noa hasena a markato a omi.