6
Ara i mate gono mei e Kristo me töatöa gono has meren
Bora, ga ragi ranga talein aha? Aragi kato homi sil noa hasi tega taguhu lel merai ra e Sunahan bate luba nena a man markato a man omi i tarara? E möa koru! A markato a omi ema pan lel neia i tarara. Ara e hererari u katuun u mate te ka hatalis ba nera a markato a omi. Na ra ema antunan lu lelnaroi a markato teka. Alimiou ema atei silemi ti baptais iara, ara e ka gono mera e Iesu? Na pöata te mateien e here hasenei ara i mate ba hasiin a markato a omi, na te baptais ria ra e here hasenei ara i mate gono mei e Kristo bate kaho gono has merien. Na tara nitagala tere Tamanen nonei e takei pouts ia tara tou mate i tanen. Na ra has egi takei gono meien bate tataala gono meren tara nitöatöa a tsimus.
Na ti ka gono meien ra tara tou mate i tanen, ara e ka gono has merouen tara tou takei pouts i tanen. Ara e atei silera a markato a omina i tarara na i manasa i hakute gono mei e Kristo tara kuruse, ba ra tema tatei kukute lel narei a markato a omi. Na esi te matena e tapurese ba nena a nitagala tara markato a omi. Na ti mate gono meia ra e Kristo, ba ra te töatöa gono has meren. Ara e atei silera e Kristo e takei pouts ia tara tou mate na ema antunan mate lel noi. A tou mate e möa lel ta nitagala tego kato homi lel meien. 10 Nonei e mate a töa puku a pöata, ba nimate e luba nena a nitagalana tara markato a omi. Na nitöatöa i tanen e töatöa silena e Sunahan. 11 Na e markato has uana iesana i tamilimiou. Alimiou go kato here nami a peisamilimiou a katuun te mate ban a markato a omi na te ka gono mena e Iesu Kristo bate töatöa gono has mena e Sunahan.
12 Alimiou egoma hatasue mumei a markato a omi i peisa milimiou, na egoma kukutiemi u ngilngil u omi turu tuenrei i tamilimiou. 13 Alimiou egoma tatei rongarongemi a markato a omi bate kana i peisa milimiou. E möa. Alimiou go hala naiam a peisa milimiou tere Sunahan bate katoe miou a man markato te nigana i tanen. Taraha, e here nei alimiou u takei pouts mia tara tou mate bate ka memiou a nitöatöa a tsimus. 14 Na markato a omi egoma tatei mammam rai limiou. Taraha a markato tara Lo ema tsunono lel ranei limiou. E möa. A nihitaguhu tala tere Sunahan te ka gono meranou limiou.
Ara e here rari u katunun kui tara markato a niga
15 U mana koru. Ara ema ka hamanasa talareia tara Lo, ara e ka talaria tara nihitaguhu tere Sunahan, ge hana, e nigana tegi kato meira a markato a omi? E möa koru lasi tegi tatei markato uu ra teka. 16 Alimiou go atei sil haseiam, te hengo mena milimiou a töa katuun, ba limiou te kui pinopino tuun moa i tanen. Na te kukute mia limiou a markato a omi, ba nonei te piata mera noi limiou tara tou mate. Kaba te hengoe mia limiou e Sunahan bate kukuteimen, a nikaka i tamilimiou e matskö nitöana i matanen. 17 Na limiou go haniga uaiam tere Sunahan! Taraha, i mam nen alimiou i katuun papala mia tara markato a omi. Kaba i romana alimiou e kukute miou na e hengo hanige miou u raranga u mana ti hatuts rai limiou. 18 Alimiou i hapolasa ba tala rai a man markato a man omi, bate kukutie miou a man markato a man niga. 19 Alia e katoe gula u raranga u gigaha te atei sile milimiou. I manasa alimiou u rongaronge mia a peisa miou tara markato a omi. Kaba i romana alimiou go hala neiam a peisa milimiou tego kato haniga nitöa uaien bate katoe miou a markato a gogoso. Bate butun göagono has mia i matana e Sunahan.
20 Pöata tu kukute noeia limiou a man markato a man omi, alimiou ima hakats silemi a man markato a man matskö. 21 Kaba a markato tu katoeiam limiou i manasa ema taguhu rai limiou, boka? Alimiou e matsingolo memen. Nonei a markato te las mera nei u katuun tara tou mate. 22 Kaba i romana alimiou e hapolasa ba namiou a man markato a man omi, bate kui hatagala muma tere Sunahan. Na markato teka e habutena a markato a göagono tere Sunahan i tamilimiou, ba nonei te hala ranoui limiou a nitöatöa te ka nitöana. 23 Tara markato a omi a hihol i tanen a tou mate. Kaba e Sunahan e hala sila nena a nitöatöa te ka nitöana tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara.