12
A markato te sasaala mena e Sunahan
A matsi hahatoulana, e Sunahan e taatagi koru ranoura. Na lia e ranga hataatagi mera goulimiou, alimiou go hala koru naiam a peisa milimiou bate here nei u haats u tötöa tere Sunahan bate herenei a ka a gogoso te haleri e Sunahan ba nonei te hanigeie nen. Nonei a maroro te tatei mar hatsunono sila mena milimiou e Sunahan. Alimiou goma kukutiemi a markato tara han i puta teka. E möa. E Sunahan e ngilin hala ranei limiou u hakats u tsimus bate habiritsena a torimilimiou ba limiou te atei sile mou u ngil tere Sunahan bate hanigei men, a ka te nigana na ka te sasaala mena e Sunahan na ka te matskö nitöana.
E Sunahan e taatagi sileiou lia be hale nei lia a nikapan tara aposol. Na lia te ranga mera goulimiou hoboto a man tötöa, alimiou goma poeiemi alimiou e kapan miou. E möa. Hakats hamatskö naiam a peisa milimiou a man tötöa e antunana te mar hamana uami limiou, bate katoemiou a toukui te matsköna, taraha e Sunahan e hala hoboto raira a nihamana. A peisana a katuun e ka mena a makum a parpara, na nori hoboto e ka mer a man toukui i taren. Na e kato has uana iesana turu kristen. Ara e parpara ra kaba ra a töa hun katuun puku noahas te hamana uara tere Kristo. Ara a töa a hun katuun bara te hihitaguhira. E Sunahan e hala raira a man tötöa a man nitagala tegi kato haniga menai ra a mamana mar toukui. Te haleia lö e Sunahan a nitagala tego lu menai lö u ranga hamatskö i tanen bate rararie men, ba lö te rarare hapopo namien te mar hamana uamölö. Te haleia lö e Sunahan a nitagala tego taguhu menai lö a tai, balö te hitaguhu hasim. Te haleien lö a nitagala tego hihatuts uu lö, balö te hihatuts hasim. Te ka memia lö a nitagala tego hatagala menai lö a nihamana tara palai, balö te kato hasemen. Te hitaguhu mia lö tara moni, alö a tatangana. Te tara kap ramia lö a palai, ba lö te hipakoko hanigam batema karousmi. Te taatagi sile mia lö a palai, balö te taguhu ramen bate sasaalam.
Alimiou go hiangilngil hamana iam ba tema gamo mi. Rama naiam a ka te omina bate pile kap namiou a ka te nigana. 10 Hiangilngil iam te kato uar a man hahatoulana hamana. Na limiou go hapaneiam a tai i tamilimiou. 11 Alimiou go kui hatagala iam batema karousmi. A torimilimiou ega sasaala koru te kui bemi limiou a Tsunono. 12 A ka te hamana sile milimiou e tatei hasasaala ranou limiou. Te butuna u tori tiama, ba limiou te tuatamimiou. Alimiou go singo nitöa uaiam tere Sunahan. 13 Alimiou go hala has rami a palair u kristen a manka i tamilimiou, bate lu has merami u katuun i luma i tamilimiou.
14 Kato haniga raiam u katuun te kato homi rariou limiou, ne möa tu ranga hohomir, singo be ramia tere Sunahan ega taguhu raien. 15 Sasaala gono me raiam a pala te sasaalar, bate tabe gono has meramiou a pala te taber. 16 Kaka haniga gono meraiam u katuun, möa tu hapanpan iam. Kaka haniga gono meraiam u katuun papala, ba tema pei mi alimiou lahas te ka memiou a niatei.
17 Te kato homina a katuun i tamölö, möa tu palisi. Kato sil a markato a niga te hanigeier u katuun hoboto. 18 Torohana hatagala sil tego ka haniga koru merai lö u katuun hoboto. 19 A matsomi, e möa koru tego hipou uaiam limiou. Nonei a ka peisa tere Sunahan. Taraha, i koloto naia turu Buku u Göagono te pei menai e Sunahan, “Alia te hipou gou. Alia te palise gou a markato a omi.” 20 Na u Buku u Göagono e pei hasena:
“Te besna a katuun te rarahe noulö, balö te hanoue men.
Na te makana a katuun te rarahe noulö, balö te haue men.
Te markato uamoulö teka,
balö te kato hamatsingole men.”
21 A markato a omi ema tatei tagala saluhe ranei limiou. E möa. Alimiou go tagala saluhe naiam a markato a omi te haröto menami lö a markato a niga.