13
Aragi tara marei a gamman
U katuun hoboto egi kukuti a gamman. Taraha, e möa ta töa ta gamman tega butu peisa. E Sunahan te hatuol a gamman hoboto me hala raneien a nitagala. Na katuun te hipus nena a gamman nonei e hipus has nena a ka te hatuoli e Sunahan. Na katuun te markato uana teka e hahune riou. Taraha, u katuun tara gamman ema kato hamatout rari u katuun te kato hanigar. E möa. Nori e kato hamatout raier u katuun te kato homir. Alö go kato haniga balö tema tatei matoutemi a katuun tara gamman, ba nonei te haniga hase noulö. Taraha, nonei e here nei a katunun kui tere Sunahan bate ka silena tego taguhu menaien lö. Kaba te kato homi mialö, balö te tatei matoute men, taraha nonei e ka mena a nitagala tego hahuna menaien a katuun. Nonei a katunun kui tere Sunahan na nonei e hahuna rena u katuun te kato homir bate kato haraharaher e Sunahan. Na limiou ego kukute mia tara gamman, taraha alimiou e atei silemiou a ka te nigana, na e atei sil hasemiou e Sunahan e raharaha rena u katuun te kato homir.
Nonei a ka te hol sile milimiou a takis, taraha u katuun tara gamman e kui beier e Sunahan te katoe rien a toukui i taren. Alimiou go hala naiam a mamana takis turu katuun te lulueier a takis. Na limiou go hapan has raiam u katuun te panir bate solosei ramen.
A markato turu kristen
Hakapeiam a man haroho hoboto i tamilimiou, kaba ma hakapemi a markato te hiangilngil uaier. Te ngile mia limiou a tana katuun, alimiou e katoe miou a ka te kato silena a Lo tere Sunahan. U raranga u kapan te poeiena, “Alö go ngil koru menai a tana katuun temar ngil has mena milö a peisamölö.” U raranga teka nonei a mouna u raranga te poeiena, “Alö goma tsikolo ii. Alö goma hihipöli ii. Alö goma kop ii. Alö goma tortor sile ii a ka tara tana katuun.” Na a markato tego ngil menai lö a tai e mouna has uana tara palaina u raranga. 10 Te ngil menami limiou a tana katuun, alimiou ema kato homie mien. Na markato turu ngilngil nonei a mouna a ka te kato silena a Lo tere Sunahan.
11 A hapalana a ka teka, alimiou e atei silemiou a mar pöata teka. Möa tu sohoiam, a pöata te lu pouts ranoa ra e Sunahan e sukusuku nena a pöata ti hamana tania iara tere Kristo. 12 A pöata a omi teka te here nei a bong e katsin kapana, na pöatan pepeito kap tara nitsunono tere Kristo te here nei a lan e sukusukuna. Aragi hanöa a markato a omi te ka uana turu kuhil bate katoera a markato a niga te ka uana turu ualesala. 13 Aragi kato hamatskö, te kato uaria u katuun tara lan. Aragi ma kukutiei a markato te kato homi ria u katuun tara pati na te spak uar na te tsikolo uar na te hakats homi uar na te raharaha uar na te hiomi uar. E möa. 14 Alimiou go katoeiam a markato tere Iesu Kristo a Tsunono. Alimiou ema tatei kukute lenemi u ngil turu tuenrei i tamilimiou.