14
Alimiou goma pei mi e toulamilimiou e kato homina
Alimiou go las ramuma u katuun a nihamana i taren tema pan bala nei. Kaba möa tu hia raharaha gono meraiam te ka merien u nihamana te halhalina. A palaira u katuun e atein nouer a mamana kannou, kaba katuun u nihamana i tanen tema tagala nei e atein nou tuun nena u pelö.* U katuun te tatei nouer a mamanaka ema tatei ranga sil rari u katuun te agonor, na u katuun tema nonou bala ri egima ranga sil has rai u katuun te nonou palar. Taraha, e Sunahan e haniga hase nen. Alö a saha mar katuun koru balö te ranga silemou a katunun kui tara tana katuun? A katunun hakui peisa i tanen te tatei poeiena, e kui hanigana tsi e kui homina. Na nonei e kato haniga nou, taraha a Tsunono e antunan taguhe nen.
A taina katuun e tatei poeiena a palaina u lan e panir na palaina u lan e möa. Na taina katuun e tatei poeiena, a man lan hoboto e kato uana iesana. Bara. A man tötöa a man katuun egi atei haniga sil temar hakats uaren. U katuun te poeier u töa u lan e kapanina e ngilin hapan berien a Tsunono. Na u katuun te nour e nou meri a mamana kannou tega solosei mena neien a Tsunono, taraha nori e haniga has uar tara Tsunono. Na katuun te agonona e ngilin hapan hasena a Tsunono, ba nonei te haniga has uana tere Sunahan. Ara ema töatöa sila ria turu ngil i tarara, e möa. Na ra ema mate has meroi u ngil i tarara. E möa. Ara e töatöa silera tegi kato hasasaala mei a Tsunono. Na nimate has i tarara, a ka peisa noahas tara Tsunono. Te töatöa ria ra tsi te mate ria ra, ara u katuun tara Tsunono. Taraha, e Kristo e mate me töatöa pouts silena tego Tsunono uen turu katuun te töatöar na turu katuun ti mate. 10 Aha te ranga sil memilö e toulamölö tsi e hahinamölö? Aha te tara puta sile milö e toulamölö tsi e hahinamölö? Taraha ara hoboto ena tuol roua i matana e Sunahan. 11 I koloto has naia turu Buku u Göagono ba Tsunono e poeiena:
“U mana koru alia e hatei ragou limiou,
u katuun hoboto e hatukun roua i matar.
U katuun hoboto e hatsunone riou romana lia
ba nori te poe riou alia lasi a töa e Sunahan.”
12 Ba ra hoboto a man tötöa te hahatei roi e Sunahan a mouna a man markato ti katoeia ra i puta.
13 Ara gima ranga sil lele ii a taina katuun tara markato i tanen. Kaba ragi hanöa nitöani te ranga sil menarira a taina katuun bara te kato homi raren turu hakats na tara markato i taren. 14 Alia e atei silegu na e Iesu a Tsunono e haröte ii lia a ka te markato uana teka, e möa ta ka i tanen peisa ega omi. Kaba te poeiena a katuun e omina ba ka teka te omi hasna i tanen. 15 Te omi silana a hahatoulana i tamölö tara ka te noue mölö, e hatei nena alö ema ngil hamane mien. Taraha, nonei e kukutiena a markato i tamölö bate kato homiena a torinen. Kaba e Kristo e mate sil hasi a hahatoulana i tamölö. Tara kap haniga talein a ka te noue mölö. Nonei e namots kukutiena a markato i tamölö bate kato homi hasena a peisanen. 16 U katuun e namots ranga homi ner a markato te nigana i mata mölö. 17 Taraha, a Nipepeito tere Sunahan ema kannou nei na ema kaan ua nei. E möa. A Nipepeito tere Sunahan a mouna a markato a matskö i matana e Sunahan na masalohana na nisasaala te hala ranei ra u Namnamei u Göagono. 18 Na katuun te kui beiena e Kristo tara markato teka, e Sunahan na u katuun has e hanige ren.
19 Na ragi kute sil korui a markato te hagumena a niniganiga na te hatakei hanigeiena a katuun na te hagum haniga rena ra hoboto. 20 Alö goma kato homiei a toukui tere Sunahan te ngilin nou mena milö a mamana kannou. E niga hasina te nou menari a mamana kannou, kaba e omina te nouena a katuun a töa ka bate kato homiena u hakats tara palair u kristen te poeier e omina. 21 E nigana te raman nou mena milö u benö na te raman ua mena milö u uain na tema ngilin kato memilö ta ka te kato homie nou u hakats tara hahatoulana i tamölö. 22 A nihamana te ka memölö emu ka lö peisa i matana e Sunahan. Pöata te katoe mia lö a ka te pei milö e nigana ba torimölö tema pei nei e omina, alö e sasaala mou. 23 Kaba te hula hakats mia lö te noue mia lö a ka, alö e kato homi hamanasam, taraha alö ema hamanemi tega niga uen. A saha ka te katoe mölö tema la na meia tara nihamana, nonei a markato a omi.
* 14:2 A katuun a tagala e ranga nena, a katuun te kamena u nihamana u kapan. A katuun tema tagala nei bate nou tunena u pelö e ranga nena, a katuun u nihamana i tanen tema tagala nei.