15
Aragi kato hasasaaler a palai
Ara te atei haniga silera u hihatuts tere Sunahan ega taguhir a pala tema atei hanigari. Ara gima hakats sile ii tegi sasaala peisa uu ra. E möa. Ara a man tötöa gi kato hasasaaler a man hahatoulana i tarara ba ra te taguhu raren bate hatagala raren. Taraha, e Kristo has ema kato sile ii tega hasasaala peisa menaien a peisanen. E möa. Ti mar koloto has menaien turu Buku u Göagono te poeiena, “U ranga u omi turu katuun ti ranga homi na ioulö e rus uanama i tar.” Na ka teka e butu hamanaia tere Kristo. A mamanaka ti koloto naia turu Buku u Göagono i koloto sile ii tega hatuts meraien ra na tega hala meraien ra u rangan hitaguhu ba ra te hahalosera a manka man niga tere Sunahan bate hamana sile ren. E Sunahan te tuol hatagala nitöana na te hatagala nitöa ranoura ega hala rai limiou a masalohana bate kukutemiou a markato tere Iesu Kristo. Te markato uanen teka ba limiou hoboto te tatei soloseie miou e Sunahan, e Tamana a Tsunono i tarara e Iesu Kristo.
U Bulungana u Niga te la uu turu Jiu na turu katuun tema Jiu ri
Hianiganigaiam, temar haniga has merai e Kristo alimiou, ba markato teka te soloseie nou e Sunahan. 8-9 Alia e hatei ragou limiou, e Kristo e butun katunun kuia turu Jiu, taraha nonei e ngilin harötein e Sunahan e kato hatagali u ranga hamana te hala naien turu tubur u Jiu bate butu hamanana, na e ngil hasi u katuun tema Jiu ri egi solosei meien a nihitaguhu i tanen.
Ti koloto has menaien turu Buku u Göagono:
“Alia e habulungana nagoua lö, o Sunahan,
i gusur u katuun tema Jiu ri,
bate köma hasasaale goulö.”
10 Na u Buku u Göagono e pei hasena:
“Alimiou u katuun tema Jiu mi go sasaala gono meiam
a pala tere Sunahan!”
11 Na ti koloto lel has menaien:
“U katuun hoboto tema Jiu ri egi solosei a Tsunono.
U katuun hoboto gi söata sei koru a solonen.”
12 Na e Aisaia a propet e pei hasi:
“A töa hatutubunei tere Jesi e la nama romana.
Nonei e söata sei sile roi romana tega tsunono meraien u katuun tema Jiu ri.
Ba nori te hamane rouen.”
13 E Sunahan e tatei hala ranei ra u raranga hamana tegi hamana sil menaien ra. Nonei e tatei kato hasasaala ranou limiou bate hala ranei limiou a masalohana te hamana uami limiou i tanen. Ba u Namnamei i tanen te hala ranoui limiou a nitagala tego hamana nitöa uamia limiou turu raranga hamana i tanen.
A ka te koloto hatagala sil e Pol
14 A matsi hahatoulana, alia e hamanegu alimiou u katuun u niga koru ba limiou te ka memiou a niatei te antunan hatuts pouts memi limiou a peisamiou. 15-16 Kaba turu pas teka alia e ranga hatagala noa has negu a palaina manka tego hatakei menai u hakats i tamilimiou. Alia ema matout megi e Sunahan e hale ii lia a nitsunono tego katunun kui uu lia tere Iesu Kristo bate kui silegu u katuun tema Jiu ri. Alia e katoegu a toukui turu pris bate rarariegu u Bulungana u Niga tere Sunahan. Alia e kato silegi a ka teka u Namnamei u Göagono e tatei kato haniga rena u katuun tema Jiu ri i matana e Sunahan, be Sunahan te lu ranen. 17 Alia e sasaala koru megu a toukui i tar, taraha alia e kato begien e Sunahan tara nitagala tere Iesu Kristo. 18-19 Alia ema hatei nagi a palaina toukui i tar, kaba lia ema matoutin hatei nagi a toukui te kato sila naia e Kristo i tar, tegi taguhu merai u katuun tema Jiu ri bate hengoeier e Sunahan. A toukui teka alia u kato meien u raranga na markato a niga, na u mirakol, na nitagala turu Namnamei tere Sunahan. Alia u taniaia i Jerusalem me la nitöa uagu i Ilirikum tu hatei lala naia lia a man ranga hoboto turu Bulungana u Niga tere Kristo.
20 I manasa na te antunana i romana, alia e ngilin rarariegu u Bulungana u Niga turu han tima hengo noa nai e Kristo. Taraha, alia e namots hapona gia tara toukui te hatania a tana katuun tere Sunahan. 21 Kaba ti mar koloto noahas menaien turu Buku u Göagono:
“U katuun tima hengo noa nai u bulungana i tanen ena tara marei riou.
Na u katuun tima hengo naien ena atei sile rouen.”
Pol e ngilin la uu i Rom
22 Nonei a ka tuma antunan na tara merai lia limiou. 23 Kaba lia u hakapeia a toukui i tar tara man han teka, na lia e ngilin na tara hamanasa ragou limiou, taraha alia u solon hahaloso tego na tara merai limiou. 24 Na lia e ngilin tara ragou limiou bate töan la sokö uagu i Spein. Na te kapa talana u ngil tego ka hoboto gono merai lia limiou, ba limiou te taguhe moulia te la uagu lia i Spein. 25 Kaba lia e mam bua gou i Jerusalem batena taguhu regu a pala tere Sunahan. 26 Taraha, a hun katuun tere Kristo i Masedonia na i Gris e hala naier u moni tegina taguhu merai u katuun tere Kristo i Jerusalem ti möa ta ka. 27 Nori e kato merien u ngil peisa i taren. Na e niga hasina te kato uaren teka. Taraha, u Jiu i halan a manka a man niga tere Sunahan turu katuun tema Jiu ri, ne niga hasina te taguhu has mera raien u Jiu a manka man niga i taren i puta. 28 Alia ena hala bura goien a moni hoboto ti gono menai i taren, balia tena töan tara ragou limiou te la goua lia i Spein. 29 Tena tara ragoua lia limiou, alia e atei silegu alia e la megou a kaan hasasaala tere Kristo te kato hasasaala koru ranou limiou.
30 A matsi hahatoulana, alimiou e ka uamiou tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara, na u Namnamei i tanen e hatei raira tegi hiangilngil uu ra. Na lia e ranga hatagala meragou limiou, alimiou go singo taguhe moulia tara ka te singo sil hase gulia. E markato uana teka, alimiou go singo hatagala uaiam tere Sunahan bate taguhe noulia. 31 Singo sileiam tegima kato homi menai lia u katuun i Judia te hahamanar, na tegi haniga menai u katuun tere Sunahan i Jerusalem a monin hitaguhu teka te söata mena goi lia i taren. 32 Te haniga noa e Sunahan, balia tena butu megoua a nisasaala pan i tamilimiou, ba ra te sasaala hobotora. 33 E Sunahan te hala ranei ra a masalohana e tatei ka gono mera noulimiou hoboto. U mana.