16
E Pol e halan u hanhaniga i tanen tara man tötöa man katuun
Alia e ngilegu alimiou go hanigeiam e Poebe te butu noen romana i tamilimiou. Nonei a hahahinana i tarara tara pala tere Kristo na e kui beiena u katuun tere Kristo i Senkria. Lu menami a tahol teka i tamilimiou, taraha nonei e pala uana tara Tsunono. E nigana te markato uaier u katuun tere Sunahan teka. Na limiou e tatei taguhe men tara saha ka te ngile nen. Taraha, nonei e taguhe ioulia na katuun a parpara.
Alia e haniga uagu tere Priska na tson i tanen e Akuila. Nori na lia, alam u kui hoboto uu tere Iesu Kristo. A tsitabubu koru ba nori te atung hamate sil rari ti taguhu menaien lia. Alia e haniga koru uagu i taren, na pala hoboto tema Jiu ri e haniga has uaier i taren. Batena hala has namou a niniganiga i tar turu kristen te roron hagum hoboto ria tara luma i taren.
A niniganiga has i tar tere Epinitus a tsomi koru i tar. Nonei a katuun tutuun tara provins i Eisia te hamana uu tere Kristo. A niniganiga has i tar tere Maria, te kui hatagalaia i gusumilimiou. Na hala has namou u hanhaniga i tar tere Andronikus mere Junias, nori a hun katuun i tar ti ka gono meia lia tara karabus. U aposol e atei sil haniga raren, na nori i hamana mam naia lia tere Kristo.
Na niniganiga has i tar tere Amplietas te ngil korue gulia te pala uanen tara Tsunono. Haniga be hase mou lia tere Erbanus te kui gono meraiou ra tere Kristo, na e Steikis has, a tsomi i tar. 10 Na hala has naiam u hanhaniga i tar tere Apelis. U katuun e atei siler te kukute haniga menaien e Kristo. Haniga has raiam a pinaposa tere Aristabiulas. 11 Na a niniganiga has tere Herodian a töa han i tar, na pinaposa tere Narsisas te pala has uaier tara Tsunono.
12 Na lia e haniga has uagu tere Traipina mere Traiposa, te kukui ber a Tsunono, na tere Pesis a tsomi i tar te kui hapara koru has bei a Tsunono. 13 Hala has naiam u haniga tere Rupas, a tsomi koru tara Tsunono, na tere tsinanen has te kato here nai lia a pien i tanen. 14 Na haniga has raiam ere Asingkritus mere Pligan ne Hermis ne Patrobas ne Hermas na palair u kristen has te ka gono mera ren. 15 Na haniga has mia tere Pilalogas mere Julia ne Nirias mere hahinanen ne Olimpas na u kristen hoboto te ka gono mera ren.
16 Haniga has raiam a man tötöa i tamilimiou. A man hun katuun hoboto te hatsunoner e Kristo e hala has naier u hanhaniga i taren.
U rangan hakapa
17 A matsi hahatoulana, alia e ranga hatagala mera goulimiou, hanei sil raiam u katuun te roron lu kata rer u katuun ba nori tema hamana hanigari. Nori ema hanigeri u hihatuts tu luema limiou i tamulam, möa tu hasukusuku mia i taren. 18 Taraha, nori u katuun teka ema kui beri a Tsunono i tarara e Kristo. E möa. Nori e kui siler u ngilngilina i puta i taren. Nori e roron angoso rer u katuun bate gamo rer u katuun tema atei sileri a ka tema mana nei. 19 U katuun hoboto e atei siler alimiou e hengoe miou u Bulungana u Niga, na lia e sasaala koru mera goulimiou. Kaba lia e kato silegu alimiou go atei sil hanigeiam a markato a niga bate tutu ba namiou a markato a omi. 20 E Sunahan tara masalohana e tö mismisase noua e Satan i kopina pitapitana mou milimiou.
A nihitaguhu tara Tsunono i tarara e Iesu Kristo e tatei ka gono mera noulimiou.
21 E Timoti a katuun te kukui gono megu lia e hala ranei limiou a niniganiga i tanen. Na e Lusius ne Jeson ne Sosipater has, nori a hun katuun i tar, e hala has ner u hanhaniga i taren i tamilimiou.
22 Alia e Tesias, alia te koloto negu u raranga tere Pol na te pala gono mera gou limiou tara Tsunono, e hala has ragi limiou a niniganiga i tar.
23-24 Na e Gaius has, a luma i tanen te ka gia lia na te roron lotu has ria, e hala has nena a niniganiga i tanen i tamilimiou. E Irastas a kuskus tara gamman tara taun teka na hahatoulana i tarara e Kuortus, nori e hala hoboto has ner a niniganiga i tamilimiou. A nihitaguhu tara Tsunono i tarara e Iesu Kristo e tatei ka gono mera noulimiou hoboto. U mana.
Aragi solosei e Sunahan
25 Aragi solosei e Sunahan! Nonei te antunan hatagalena u nihamana i tamilimiou ba limiou te hamana mia i tanen, te hengo mena milimiou u Bulungana u Niga te rararie gulia, na turu raranga te hatei nena e Iesu Kristo. Nonei u raranga teka e solon mous i manasa. 26 Kaba i romana e butu halesalana i matar u katuun. Na u raranga ti kolotein u propet e halakasi a nimana tere Sunahan, a Sunahan te ka nitöana. E Sunahan e hakei u raranga u tagala tegi habulungana menai u raranga teka turu katuun hoboto, ba nori te tatei hamana ria i tanen bate hengo hase ren.
27 Aragi solosei nitöani e Sunahan nonei lasi a töa te atei silena a mamanaka hoboto. Nonei e tatei lu sila nena a solo pan tara toukui pan te katoe e Iesu Kristo. U mana.
Alia e Pol