2
E Sunahan a tsonun onuna a matskö
Te one mia lö a palair u katuun, ga lö e kato homi hasim. Alimiou e möa tego ranga uaiam. Pöata te pei mia limiou a palair u katuun e omir bate hahatu peisa mia i taren, ga limiou e kato has uamiou iesana. Ara e atei silera e Sunahan e kato hamatsköna te ona mera neien u katuun te katoeier a man markato a man omi. Alimiou e ona ramiou a pala te kato homir, kaba limiou e kato homi has miou. Alimiou e pei lase miou alimiou ena mous bane mou u nihahuna tere Sunahan. E möa. E Sunahan e roron tuatami koruna turu katuun, na ema roron raharaha boroboro nei na ema roron hahuna boroboro has ranei u katuun, taraha nonei e ngilena alimiou go habirits ba naiam a man markato a man omi i torimilimiou. Na limiou goma sigalemi a markato tere Sunahan na egoma hakats papala namien.
Alimiou e hipus koru miou, na limiou ema antunan palisemi u hakats. Na limiou e kato hapan koru lele miou a nihahuna te lue moa limiou tara pöatan hahuna tere Sunahan, tara pöata te haröto nanouen temar raharaha uanen na te ona hamatskö uanen. E Sunahan e hamatana hapopo has ranoua u katuun tara saha ka ti katoeien. A palair u katuun e roron kato haniga siler tegi hapan meraien e Sunahan bate solosei ranen, na tegi lu menaien a nitöatöa teka nitöana. Ne Sunahan e hala ranouien romana a nitöatöa te ka nitöana. Na palair u katuun e hakats peisa ner a peisaren bate tori tsuga ba ner u raranga u mana bate kukuteier a markato a omi. Na e Sunahan e raharaha ranouen bate hahuna ranen romana. U katuun hoboto te kato homir e lue riou a nitiama na u kamits, u Jiu mam, na u katuun has tema Jiu ri. 10 Kaba e Sunahan e solosei nou a solor u katuun hoboto te kato hanigar bate hapan ranouen bate hala has ranouien a masalohana i toriren, u Jiu mam, na u katuun has tema Jiu ri. 11 E Sunahan ema ngil ranei a palair u katuun puku bate rama raiena a palai. E möa. E Sunahan e mar ona meranei u katuun hoboto iesana.
12 U katuun tema Jiu ri ema ka puta ria tara Lo tere Mosis. Kaba te kato homi rouen, ba nori te mate riou, noahasina tema la uanei u raranga tara Lo i taren. Kaba u Jiu e ka puta ria tara Lo tere Mosis. Na te kato homi rouen, ba u raranga tara Lo te ona ranouen. 13 U katuun te hengo tuun laser a Lo ema matskö ria i matana e Sunahan. E möa. U katuun lasi te kukuteier a Lo, nori te matskö ria i matana e Sunahan. 14 U katuun tema Jiu ri ema ka meri a Lo tere Mosis. Kaba pöata te kato merien u ngil peisa i taren a manka te ranga nena a Lo, bate here tala nei a lo peisa i taren, noahasina tema ka merien a Lo tere Mosis. 15 Nori e haröto ner a ka te haröto nena a Lo e ka hasna i toriren. Na toriren iogana e haröto has nena te mana uana a ka teka, taraha u hakats i taren e poeiena a markato i taren e omina tsi a markato i taren e matsköna. 16 A mamanaka teka e butu nou tara pöata temi one noua e Sunahan a man hakats hoboto te mousuna i torir u katuun, temar ranga has uana u Bulungana u Niga te habulungana negulia na e poeiena e Sunahan emi ona sila ranouen tere Iesu Kristo.
U Jiu na Lo
17 Alimiou u katuun te pei miou alimiou u Jiu. Alimiou e poeiemiou a Lo tere Mosis e taguhu ranou limiou, ba limiou te ranga sesei namou te katuun uami limiou tere Sunahan. 18 Alimiou e atei silemiou a saha ka te ngilena e Sunahan, tego katoeiam limiou. Na Lo e hatuts ranei limiou tego haniga mena milimiou a ka te matsköna. 19 Alimiou e peimiou alimiou e haröto namiou a markato tere Sunahan turu katuun u tutu, te here rari u katuun u matakiou te hula la ria turu kuhil. 20 Na limiou e roron hamatskö ramiou u katuun tema hakats hanigari, na limiou e hatuts ramiou u katuun te hakats here rari a galapien. Alimiou e peimiou alimiou e atei silemiou a Lo tere Mosis e ka mena a man niatei hoboto na man raranga a man mana te ngiler u katuun.
21 Alimiou e hatuts ramiou a palair u katuun, ga ha tsiponi tema hatuts memilimiou a peisamiou? Alimiou e poeiemiou a katuun egoma tatei kop ii. Ga limiou e kop has miou? 22 Alimiou e poeiemiou a katuun egoma tsikolo ii. Ga limiou e tsikolo hasmiou? Alimiou ema hanige mi u kesa, ga limiou e kop has mia tara man luman lotu i taren? 23 Alimiou e ranga sesei namiou te ka menami a Lo tere Sunahan, kaba pöata te pekoemi limiou a Lo i tanen, bu katuun te tarar bate ranga homi has ner a solonen. 24 I koloto has naia turu Buku u Göagono, “U katuun tema Jiu ri e ranga hohomi naier a solona e Sunahan, taraha alimiou u Jiu, u katuun i tanen e kato homi has miou.”
25 Te kukute mia limiou u Jiu a Lo tere Sunahan, bara, ga e niga talana tu hapö mena milimiou a hatöatongo tere Sunahan i pikpikö milimiou. Kaba te pekoe mia limiou a Lo, bara, ga limiou u mastein hapö tala naiam a hatöatongo tere Sunahan. 26 A katuun tema Jiu nei ema hapö nanei a hatöatongo tere Sunahan i pikpikönen. Kaba te hengo hanige nen u raranga tara Lo, be Sunahan te kato here has naneien a katuun te hapö nena a hatöatongo tere Sunahan. 27 Te markato tala uanen teka ba markato turu katuun tema Jiu ri te haröto nanou a markato i tamilimiou u Jiu e omina. Taraha, alimiou e peko noa hasemiou a man Lo, noahasina te ka memia limiou a Lo ti koloto naia turu Buku na hatöatongo has tere Sunahan. Kaba nori e hengo hanigeier a Lo, noahasina tema ka merien a hatöatongo tere Sunahan. 28 A katuun te ka mena u nihamana i torinen nonei a Jiu hamana. Ema ka peisa uanei tara katuun te hapö naia a hatöatongo tere Sunahan i pikpikönen. E möa. 29 A Jiu hamana nonei a katuun te hengo hanigeiena e Sunahan i torinen. Na mar hatöatongo te ngil koruena e Sunahan ema ka neia turu pikpikö. E möa. Kaba a hatöatongo te ngilena e Sunahan nonei u tori te kato hagogosi u Namnamei u Göagono. A mar katuun teka ema ngil ranei u katuun egi hapaneien. E möa. Nonei e ngil lasena e Sunahan tega hapaneien.