3
U Jiu e kamer ta ka tema kameri a palair u katuun? E ka mena ta ka ta niga te hapö sileri u katuun a hatöatongo tere Sunahan? Aa, u Jiu e kamer a parpara ka tema kameri a palair u katuun. E Sunahan e haniga mam merai u Jiu tegi lu menaien u raranga i tanen bate tara kap naren. E manana, a palai i taren ima hamanei e Sunahan. Kaba ema antunan hapiou nai e Sunahan a ka te ranga hamana naien ega katoeien. E möa koru! E Sunahan e ron ranga hamana nitöa lasina, noahasina te roron gamo hoboto uer u katuun. Taraha, u Buku u Göagono e mar ranga mena nei e Sunahan teka:
“U raranga i tamölö e haröto nanou alö e matsköm.
Te kout narouen lö ba nori te sabie riou u raranga i tamölö e matsköna.”
Kaba te kato homi rara e haröto halesala nena e Sunahan te matsköna, aragi pei aha? (Alia e ranga heregi a katuun tuun.) Ga e niga hasina tegi pei menaira e Sunahan te kato homina te hahuna mera neien ra? E möa koru. Sanena e Sunahan egoma hahuna raira, ba nonei tema antunan ona has ranei u katuun hobotora i puta teka.
Kaba a katuun e tatei poeiena, “Te haröto nena u gamo i tar e Sunahan e ranga hamanana ba u gamo i tar te soloseie nen, gaha tsiponi te pei meneien alia gi hahune iou?” A palair u katuun e mar gamo uar teka bate poeier, “Aragi markato uu teka, ‘Aragi kato homi sil tega butu uu ta ka ta niga.’ ” Nori e ranga homi nariou lia bate poeier nonei a man raranga i tar teka. Kaba e möa. E Sunahan e hala ranouien a nihahuna te matsköna i taren.
E möa ta katuun ta matskö
Na lia e hohou rangata leligu, a nikaka turu Jiu e niga bala nena a nikaka turu katuun tema Jiu ri? E möa koru. U katuun hoboto, na u Jiu na pala tema Jiu ri, nori e ka hoboto mer a markato a omi. 10 Temar ranga has uana u Buku u Göagono:
“E möa ta töa ta katuun tega matskö, e möa koru.
11 E möa ta katuun tega atei.
Na e möa ta töa ta katuun tega sake e Sunahan.
12 A mamana katuun hoboto i laba hakapein a maroro a matskö.
Nori e kato talaser a markato a omi.
E möa koru tegi kato lel menaien ta markato ta niga,
e möa koru lasi.
13 U ranga i taren e omi here nei a kioun mate te kaho poutseier bate soka koreme homi koruna,
nori e gamo tuneri a tana katuun a penrung ren.
U ranga u omi i taren, te here nei a matuna te ka mena a kökötsi.
14 A runguren e saputena u ranga u mal, na te omi menarien a tana katuun.
15 Nori e ma hahanei sil nitöa naier tegina atung hamate meraien a palair u katuun.
16 Tara mamana han te la uaren, nori e habuter a niomi bate kato hatiamer a torina a tana katuun.
17 Nori ema atei sileri a markatona tara masalohana.
18 Nori ema matout ri na ema hatsitsieri e Sunahan.”
19 Ara e atei silera a mamanaka te ranga nena a Lo tere Mosis e la uana turu katuun te kukuteier a Lo teka. A ka teka e hapiou rena u katuun hoboto te ngilin poeier, “Alia e möa ta markato ta omi.” 20 A katuun te kukutiena a mamanaka te ranga nena a Lo ema matskö neia i matana e Sunahan, taraha a Lo e haröto nena a katuun te kato homina.
E Sunahan e mar hamatskö mena nei a katuun teka
21-22 Kaba e Sunahan e ka mena a maroro te kato hamatskö mera neien u katuun i matanen, na nonei ema maroro uanei tara Lo tere Mosis. E möa. Nonei a marorona tara nihamana tere Iesu. I romana e Sunahan e kato hamatskö rena u katuun hoboto te hamana ria tere Iesu Kristo. A Lo tere Mosis na u raranga turu propet e hatei naier a ka teka. U katuun hoboto e markato uaier iesana i matana e Sunahan. 23 U katuun hoboto i kato homi na ema antuna ria tara mar katuun te ngilena e Sunahan. 24 Na e Sunahan e kato hamatskö has rena u katuun, taraha nonei e taatagi ranen. Na e Iesu e sakahis hakapa pouts raien kaba ema holeri. 25 E Sunahan e hopö kapiin e Iesu tega nolo be pouts meraien u katuun hoboto. Nonei e mate sil tego luba menai e Sunahan a man markato a man omi turu katuun, tegi hamana uaien tere Iesu. E Sunahan e kato mei a ka teka tego haröto menaien te matskö uanen. Taraha, i manasa nonei e tara hahalongolo tuni a man markato a man omi turu katuun. 26 Kaba i romana nonei e haröto nena te matskö uanen na te kato hamatskö has mena neien a katuun te hamana uana tere Iesu.
27 Ara ema tatei pei lele rei, “Tara muma. Alia a katuun a matskö, taraha alia e kukutiegu a Lo tere Sunahan.” E möa. Ara e matskö las mera te hamana uarara tere Iesu. Te markato uanen teka bara tema tatei solosei lele rei a peisarara. 28 A katuun e matsköna tere Sunahan turu nihamana i tanen. A katuun ema matskö neia te kukute menaneien a Lo. 29 E Sunahan nonei a Sunahan pepeisa turu Jiu? E moa. Nonei a Sunahan has turu katuun tema Jiu ri. 30 Taraha, a töa puku a Sunahan te kato hamatskö ranou u Jiu na u katuun tema Jiu ri turu nihamana i taren. 31 Ge hana, ara e kato homiera a Lo tere Mosis te kukute mena reira a markatona turu nihamana? E moa koru. U nihamana i tarara te tupa mera neira tara saha ka te ngilena a Lo.