4
A nihamana tere Abraham
Gaha tegi tatei ranga naia ra tere Abraham e tuburara? Na saha niatei te ka meien turu nihamana? Sanena e Sunahan te hanigei e Abraham te kato hamatskö menaien a mamanaka, ba nonei te tatei ranga sesei nena a peisanen. Kaba nonei ema kato uai teka. E möa. Taraha, u Buku u Göagono e poeiena, “E Abraham e hamani e Sunahan be Sunahan e ngöe neien a katuun a matskö i matanen.” Hena, a katuun te kuina e holeri a moni. Na hihol i tanen ema here nei a kaan halhala puku. E möa. Nonei e kui sileien. Kaba a katuun tema hakats hapara nanei a toukui a niga na markato a niga i tanen bate hamana tuun na tere Sunahan, be Sunahan te tarena u nihamana i tanen bate töan ngöe neien a katuun a matskö i matanen. Taraha, e Sunahan te tatei kato hamatskö hasena a katuun a omi. E Devit a King e mar ranga has uu teka, a katuun e tatei sasaalana te ngö mena neien e Sunahan a katuun a matskö i matanen batema hakats nanei a markato a niga i tanen:
“U katuun egi sasaala
te luba menai e Sunahan a man markato a man omi i taren,
bate solopale nen.
A katuun ega sasaala
tema kout mena nei e Sunahan a man markato a man omi i tanen.”
A nisasaala teka e la las uana turu Jiu, te ka mer a hatöatongo tere Sunahan? E möa. E la has uana turu katuun tema Jiu ri tema ka meri a hatöatongo tere Sunahan. Taraha, alia e ranga hakapa gula e Abraham e hamani e Sunahan be Sunahan e ngöe neien a katuun a matskö. 10 Ga i hangisa te butuia a ka teka? I murina te hapö naien a hatöatongo tere Sunahan i pikpikönen? E möa. E Sunahan e ngö noei e Abraham a katuun a matskö i mamuna te hapö naien a hatöatongo tere Sunahan. 11 E Abraham e hapö hamurimurin a hatöatongo tere Sunahan, bate hatei tala nena e Sunahan e ngöeien a katuun a matskö te hamana uaien, ba nonei e töan hapö nena a hatöatongo tere Sunahan. E Sunahan e kato sile ii a ka teka tegi ngö menai e Abraham e tubur u katuun hoboto te hamaner e Sunahan be Sunahan te ngö raneien u katuun u matskö i matanen, noahasina tema ka merien a hatöatongo tere Sunahan. 12 E Abraham has e tubur u Jiu ti hapön a hatöatongo tere Sunahan bate kukute haser a markatona turu nihamana i tanen, te ka meien i mamuna te hapö naien a hatöatongo tere Sunahan.
U ranga hamana tere Sunahan e la uana turu katuun hoboto te hamanar
13 E Sunahan e halan u raranga hamana i tanen tere Abraham na tara pala i tanen tegi tatei lu menaien a man han hoboto i puta teka. U raranga hamana teka ema butu sila meia tara Lo tere Mosis. E möa. E la silama tara markato turu nihamana te kato hamatskö rana u katuun i matana e Sunahan. 14 Sanena u katuun te kukutier a Lo te luer aha te rangein e Sunahan, ba u nihamana i tarara te la papala tununa bu ranga hamana tere Sunahan tema taguhu tala ranei a pala te hamanar. 15 Taraha, a markato tara Lo te tatei habutena a raharaha tere Sunahan. Kaba tega möa has ia ta Lo, bate möa hasina ta ka tegi peko mei a Lo.
16 Nonei te hala sila naia e Sunahan u raranga hamana teka i tanen turu katuun te hamanar. A nihitaguhu peisa tere Sunahan te habutu hamane nou u raranga hamana i tanen. E markato uana teka bu ranga hamana i tanen te la uana turu katuun hoboto tere Abraham. E la hoboto uana i tarara u katuun te hamanara, u Jiu na u katuun has tema Jiu ri, tegi mar hamana uu ra temar hamana uu e Abraham. Taraha, e Abraham e here nei e tuburara hoboto u katuun te hamanara. 17 Na temar ranga has uana u Buku u Göagono, “Alia e Sunahan te taguhe goulö ba lö te hatubuna moa tara katuun a parpara.” E Abraham e hamana uu tere Sunahan te hatöatöa poutsena a katuun a mate na te ranga nena a ka tema butu noa nei bate butuna.
18 E Abraham ema hanöan hamana ii tega butu uu rangan hamana tere Sunahan, noahasina te tara here meien a ka teka ema butu noi, nonei e hamani a ka egona mar butu noahas uu temar ranga uu e Sunahan. Ba i murinen be Abraham e hatubuna rena u katuun u parpara koru. Temar ranga noahas menai e Sunahan e Abraham, “A pala i tamölö ena parpara koru riou.” 19 E Sunahan e hatei e Abraham ega hatuhani ta pien, tara pöata te sukusukun kameien u 100 u hiningal. Kaba nonei e hamana hatagala korui u raranga tere Sunahan, noahasina te hakats menaien te tsonpan koru uu tuenrei i tanen, na te hakats has menaien a tahol i tanen e Sara ema antunan pose ii ta pien. Nonei e ka noa las mei u nihamana.
20 Nonei ema hahamana ii bate hula hakats nena u raranga tere Sunahan. E möa. Kaba u nihamana i tanen e butu hatagala koru, ba nonei e soloseiena e Sunahan. 21 Nonei e hamana hatagala koru, na nonei e atei sil e Sunahan e antunan habutena a ka te ranga hamana naien. 22 Nonei koru a ka teka be Sunahan e ngöe nei e Abraham a katuun a matskö. 23 Kaba u raranga te poeiena, “E Sunahan e ngöei e Abraham a katuun a matskö,” u raranga teka ima koloto peisa menai tere Abraham. E möa. 24 I koloto has menai i tarara. E Sunahan e ngö has ranei ra u katuun u matskö te hamana uarara i tanen, nonei te hatakei poutsi e Iesu a Tsunono i tarara tara tou mate. 25 E Iesu e mate sil a man markato a man omi i tarara me takei pouts silena tego kato hamatskö meraien ra i matana e Sunahan.