REVELESIN
A mamanaka tima atei sile ii
e Iesu Kristo e hatara naien tere Jon
1
U hiharöto tere Iesu Kristo. E Sunahan e haleien* a manka teka ega haröto raien u katunun kui i tanen a manka tena butu nou romana. E Kristo e hala mena mei a angelo i tanen i tar, alia e Jon a tsonun kui i tanen, me haröte nei lia a manka teka. Alia e hatei negu a manka hoboto tu tari lia, u raranga tere Sunahan na tere Iesu Kristo. A katuun te ritena u raranga teka na u katuun has te hengoer a manka ti koloto naia turu rangan propet teka bate kukutie ren, egi sasaala. E hatei nena a manka te butu nou, na pöata e sukusuku nama te butu hamana noua a manka teka.
E Jon e koloto menai a man pas tara tohit a hun katuun tere Kristo i Eisia
4-5 A matsi hahatoulana i tar tara tohit a hun katuun tere Kristo te ka ria tara provins i Eisia, alia e Jon.
A masalohana na nitaatagi e la nama tere Sunahan na turu tohit u namnamei na tere Iesu Kristo e tatei kana i tamilimiou. E Sunahan e kana, na e ka mam has, na ena la has nama romana. U tohit u namnamei e ka ria i mam turu gumgum u göagono tere Sunahan. E Iesu Kristo e hatei hamatskö nena a manka tere Sunahan. Nonei koru a katuun tutuun te takei poutsia tara tou mate, na nonei te pan rena u tsunono te ka ria i puta.
Nonei e ngil ranoura na tara tou mate i tanen nonei e luban a man markato a man omi i tarara. E Iesu e kato raira u pris na u tsunono tegi taguhi e Tamanen e Sunahan. Solo sei nitöa naiam a solonen. A nitagala i tanen e tatei ka nitöana romana. U mana.
Taraiam! Nonei e la gono me nama u köasi.
U katuun hoboto e tare rouen,
na u katuun has ti sakeien u saka.
A man hun katuun hobotora i puta e hakats narouen bate tonur.
Aa, u mana.
E Sunahan a Tsunono e poeiena, “Alia a Hahatania na Nikapakapa. Na lia u ka mam noahas, na lia e kagu, na lia ena ka noahas gou i murimuri. Nonei Alia te solon tagala saluhe negu a mamanaka.”
E Kristo i tareia turu hiharöto
Alia e Jon, a hahatoulana i tamilimiou turu katuun te hamana ria tere Iesu. Alia e sagoho hasegu a kamits te sagohe milimiou, ba ra te pile hakarapoto ria tara Nipepeito tere Iesu. Alia i kitse iou mena hake ria tara tolo te ngöeri i Patmos, tu hihatuts naia lia u raranga tere Sunahan na manka a man mana te harötein e Iesu. 10 Turu lan tara Tsunono, u Namnamei tere Sunahan e kaia i tar ba lia e hengoegu u töa u raranga pan i murir te here ii a tuhil. 11 Ba nonei e poeiena, “A manka te röte mou lö alö go koloto naien turu pepa,§ ba lö te hala mena mien tara tohit a hun katuun tere Kristo te ka ria i Epesis na i Smeena na i Pegamum na i Taiataira na i Saadis na i Piladelpia na i Laodisia.”
12 Ba lia e habirits silegu tego tara menai lia esi te ranga uama i tar. Ba lia te tara tsiponegu u tohit u lam** ti kuie ii a goul. 13 Na i gusuren alia u tari a töa ka e here ii, nonei te butun Katunuma.†† Nonei e kamei u hasobö u ngahangaha i tanen e noaia i pitpitana mounen, na a lete a goul e hahisi a lumlumanen. 14 U hulu i bakunen e hiaka koru. Na matanen e here ii u tula te kulupuna. 15 Na pitapitana mounen e here ii a bras a niga ti turun hagogoso korui. Na u raranga i tanen e ling here ii te posa hikatei uana u tasi bate osana tara pöata turu hahalou. 16 Tara pal matou i tanen nonei e pilein a tohit a pitopito. Na u töa u kilatan hiatatung te nou hihapala e lakasama i rungunen. Na matanen e here ii a pitala te piri hatagala koruna tara söasa.
17 Pöata tu tareien lia, ba lia e tuhopö nena i mounen me heregi a katuun a mate. Kaba nonei e hatakopeia a pal matou i tanen i tar me poeiena, “Möa tu matout. Alia a Hahatania na Nikapakapa. 18 Na lia te töatöagu. Alia u mate, kaba lö go tara! Alia u töatöa poutsuma na lia e töatöa nitöa gou tara mamana pöata. Na lia te pan saluhe ba negu a tou mate na te tsunono negu a han turu mate.‡‡ 19 Koloto talein a manka te tare mölö, a manka te kana, na manka te butu moto nou. 20 Na nonei teka temar mouna uana a tohit a pitopito te tare mula lö tara pal matou i limar, na temar mouna has uana u tohit u lam u goul: na tohit a pitopito nori u tson pepeito kap§§ tara tohit a hun katuun tere Kristo, na u tohit u lam*** nori a tohit a hun katuun teka.”
* 1:1 U hiharöto teka e hatei nena e Iesu Kristo. 1:4-5 U tson atei u para e poeier a makumun ranga teka u tohit u namnamei e ranga nena u Namnamei tere Sunahan. Turu buku Revelesin na tara palair u buku turu propet, u hihase a tohit e mouna uana tara ka te onotona. Rötoia tere Aisaia 11:2 na tere Sakaria 4:1-10. 1:8 A palair u Inglis Baibol (hena, New International Version-NIV na e Philips) e poeier u ranga hoboto tara ves 8 nonei a runguna e Sunahan. Hena: Alia a Hatania na Kapakapa. Alia u ka mam, alia e kagu, na lia e na la has guma romana. Alia te tagala saluhegu tara mamanaka. § 1:11 U mar pepa ti pits hihapalein ti ngöe ien u skrol. ** 1:12 U gumgum tara man lam. †† 1:13 Te poeiena, a pien tson tara katuun. ‡‡ 1:18 U HaGrik: Alia e pile negu a man kii tara Tou Mate na tara Han turu Mate. §§ 1:20 A tohit (7) a pitopito e ranga nena a tohit a angelo, u tson pepeito. *** 1:20 A tohit (7) u lam e ranga nena a tohit a hun katuun tere Kristo.