2
U bulungana te la uu i Epesis *
A katuun tu tari lia e pei hasi i tar, “Alö go koloto menai u raranga teka tara angelo tara hun katuun tere Kristo te ka ria i Epesis:
“U ranga teka nonei u raranga tara katuun te pile nena a tohit a pitopito turu ualima u pal matou i tanen, na te hula hahis hasna i gusuna u tohit u lam goul. Alia e atei silegu a manka te katoe milimiou. Alimiou e roron kui hahalongolo tuun las miou batema hapolase mi a nikukui a niga i tamilimiou. Alia e atei sil hasegu alimiou ema ngil koru rami u katuun u omi. Alimiou u torohana hakapa raiam u katuun te poeier nori u aposol kaba nori ema aposol hamanari, ba limiou te sabe tale miou nori e gamor. Alia e atei sil hasegu alimiou e sagohe miou a kamits bate tuol hakakamoto sile miou te hamana uamia limiou i tar. Kaba limiou e tagala sil noa hase moulia batema karous mi. Kaba a töa ka te omina: alimiou ema mar ngil mena milia tu mar ngil mam mena milimiou alia. Hakats kap tala naiam a markato a nigana i manasa tu rus ba naiam limiou. Paliseiam a man markato a man omi i tamilimiou bate markato haniga pouts uamiou tu kato uaiam limiou i manasa. Te möa nen, alia e la guma romana batemi luba ragi limiou u lam tara makum i tanen. Kaba a töa ka te nigana: alimiou e omie miou a markato tara pala tere Nikolas, te omi hase gulia.
“Esi te ka mena u talinga ega hengo haniga korui a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man hun katuun tere Kristo.
“Na tara katuun te tagala saluhena, alia e haniga negou tego na nouaien turu rueina tara nitöatöa, te kana iahana kui tere Sunahan.”
U bulungana te la uu i Smeena
Ba nonei a katuun e ranga lenina me poeiena, “Alö go koloto menai u raranga teka tara angelo tara hun katuun tere Kristo te ka ria i Smeena:
“U raranga teka u raranga tara katuun te ngöeri a Hahatania na ni Kapakapa, te mate me töatöa poutsuna. Alia e atei silegu a torimilimiou e tiamana, na limiou ema ka bala memi ta ka. Kaba limiou e ka noa has memiou a mamanaka. Alia e atei sil hasegu a palair u katuun e tuts sil rariou limiou. Ba nori te poeier nori u Jiu, kaba e möa. Nori u katuun tere Satan!§ 10 Möa tu matouteiam a nikamits na u tori tiama te sagohe mou limiou. Hengoiam. E Satan ena haka ranoua limiou tara karabus ba limiou te torohana rariou. A niomi teka e antunana romana turu maloto u lan. Kaba limiou go tagala sil noa hase moulia, antunana tara pöata te atung hamate rarouen limiou,** ba lia te hala ragoui limiou a nitöatöa hamana.††
11 “Esi te ka mena u talinga ega hengo haniga korui a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man hun katuun tere Kristo.
“A hahuoluna a tou mate ema antunan kato homie noi a katuun te tagala saluhena.”
U bulungana te la uu i Pegamum
12 Nonei a katuun e pei hasi, “Alö go koloto menai u raranga teka tara angelo tara hun katuun tere Kristo te ka ria i Pegamum:
“U raranga teka nonei u ranga tara katuun te ka mena u kilatan hiatatung te nou hihapalana. 13 Alia e atei silegu a han te ka mia limiou, a han te ka hasina u gumgumun tsunono tere Satan. E Antipas e hihatuts haniga beiou lia tara han teka, ba nori e atung hamatie ren. Kaba limiou uma hapolase mi lia. Alimiou e hamana noa hase moulia.
14 “Kaba limiou e kato noahase miou a palaina manka tema niga nei: a palair u katuun te ka ria i tamilimiou e kukuteier u hihatuts tere Balam. Nonei a katuun te hatutsi e Belek ime tegi markato homi uu katunura i Israel. Ba nori e noueier a kannou ti haats ba naia turu kesa me kukuteier a markato te tsikolo uaier. 15 Na palair u katuun i gusumilimiou e kukuteier u hihatuts u omi tara pala tere Nikolas. 16 Alimiou go tori tsuga naiam a manka teka. Te möa nen, alia ena la hasesei guma romana i tamilimiou ba lia te atung ragien u raranga i tar te here nei u kilatan hiatatung.
17 “Esi te ka mena u talinga ega hengo haniga korui a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man hun katuun tere Kristo.
“A katuun te tagala saluhena, alia e hale goien a palaina a kannou te ngöeri u Mana ti hamousi.‡‡ Na lia e hala hase goien a hatu a hiaka ti koloto naia a solo a tsimus i tanen. Nonei puku lahas a töa te atei sile nou a solo teka.”
U bulungana te la uu i Taiataira
18 Na nonei a katuun tu tari lia e pei hasi, “Alö go koloto menai u raranga teka tara angelo tara hun katuun tere Kristo te ka ria i Taiataira:
“Nonei u raranga teka tara Pien Tson tere Sunahan, a matanen te here nei u tula te kulupuna, na pitapitana mounen te kankanaha here nei a bras ti turun hagogosi. 19 Alia e atei silegu a manka te katoe milimiou, na te ngil mera milimiou u katuun, na te hamana noahas mena milimiou alia. Alia e atei sil hasegu alimiou e taguhu ramiou a palair u katuun batema hapolase mi te kukute mena milimiou alia. Na manka te katoe milimiou i romana e niga bala nena a manka tu kato mameiam limiou.
20 “Kaba a töa ka tema niganei: alimiou ema hapiou nami e Jesebel, a tahol te ngöe nei a peisanen a propet. Nonei e hatuts rena u katuun i tar bate las ranen, ba nori te noueier a kannou te haats ba naria turu kesa, bate kukuteier a markato te tsikolo uaier. 21 Alia u haleien a pöata tego palis ba menaien a markato a omi i tanen, kaba nonei e rama. 22 Bora, alia e kato hakamitse goien na u katuun te soho gono meranouen, alia e hala ragoien a kamits pan tegima laba menaien a man markato a man omi i taren. 23 Alia e atung hamate has ragou u katuun te kukutier a tahol teka.§§ Ba u katuun hoboto te lotu ria tara solona e Kristo te atei sile riou alia e tara bubutegu a bakuna a katuun na i torinen has. Ba lia te hala ragi limiou romana a man tötöa u hamatana e popona tara manka tu katoeiam limiou.
24 “Kaba a palai i tamilimiou te karia i Taiataira tema kukutiemi u hihatuts u omi teka. Alimiou tuma hihatuts nami a ka te ngöe rien a mouna u hihatuts tere Satan. I tamilimiou alia e mar ranga uagu teka, alia ema hapona lele goi tu hakats tu tiama i tamilimiou. 25 Kaba alimiou go pile hakarapoto naiam u nihamana na markato a niga te ka memi limiou e antunana tena kopis pouts guma lia romana.
26-27 “A katuun te tagala saluhena bate hengo haniga nitöa nena u raranga i tar e antunana te kapana a pöata i tanen, alia e hale goien a mar nitsunono tu lue malia tere Tamar. Alia e hala hase goien a nitsunono tego tsunono hatagala hoboto menaien a man han i puta bate here noua a aien te buteiena a tabeli, 28 Ba lia te hala hase goien a pitopito te ngöeri a tounlan.***
29 “Esi te ka mena u talinga ega hengo haniga korui a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man hun katuun tere Kristo.”
* 2: I Epesis a töa taun te ka mei a solo pan tara provins i Eisia. A tohit a hun katuun tere Kristo turu Buku Revelesin sapta 2 na 3 i ka hobotoia tara han pan te ngö taleri Turki. 2:6 U tson atei ema atei sileri esi nonei e Nikolas. Kaba nonei e hihatutsin a man gamo, bate kato homiena u hakats turu katuun tere Iesu. Taraia turu Aposol 6:5 na Revelesin 2:15. 2:9 A ka teka e ranga nena a mamanaka a niga tara markato te hamana menari e Kristo. § 2:9 U HaGrik: A Sinagog tere Satan, e ranga nena a pal katuun te pala uaier tere Satan. ** 2:10 U HaGrik: Hitagala sileiam a nihamana popona tena mate moa limiou. †† 2:10 U HaGrik: Alia e hala ragoui limiou u hatana tara nitöatöa. Nonei u mar hata tara katuun te tagala saluhena tara nitöatöa te ka nitöana. ‡‡ 2:17 U Mana ti hamousi e hatei nena a nitöatöa te ka nitöana te hala nanou e Sunahan turu katuun te kukutie ren. §§ 2:23 U HaGrik: Alia e atung hamate ragou a galapien i tanen. *** 2:28 Taraia turu Revelesin 22:16.