3
U bulungana te la uu i Saadis
Nonei a katuun e ranga lel me poeiena, “Alö go koloto menai u raranga teka tara angelo tara hun katuun tere Kristo te ka ria i Saadis:
“U ranga teka nonei u raranga tara katuun te ka mena u tohit u namnamei tere Sunahan na tohit a pitopito.
“Alia e atei silegu a manka te katoe milimiou. Na lia e atei sil hasegu alimiou e hererami u katuun u mate, noahasina te pei menari u katuun, alimiou e töatöa miou.* Kalataiam, bate kato hatagale miou a tsi pala te ka noana te katsin mate patuna. Alia u sabe a manka tu katoeiam limiou ema antuna neia turu ngilngil tere Sunahan. Hakats kap tala naiam a manka ti hatuts rai limiou na u raranga tu hengoe iam limiou. Kukute iam bate tori tsuga namiou a man markato a man omi i tamilimiou. Esi tema tagule nou ii, alia ena la hasingoto here guma romana a kopkop ba limiou tema atei sile moi a saha mar pöata tena la guma lia romana.
“Kaba palair a mats katuun i tamilimiou i Saadis ema kato homiri. Nori e la gono meriou romana lia na nori ena haseier romana u hasobö u hiaka u gogoso koru. Taraha, nori e roron kato hanigar. Te tagala saluhe moalö, alö ena hasei hase mou u hasobö u hiaka temar hasei uaren. Alia ema antunan busa ba nagoi a solomölö turu bukuna tara nitöatöa. Alia ena hatei nagou a solomölö tere Tamar na u angelo u göagono i tanen.
“Esi te ka mena u talinga ega hengo haniga korui a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man hun katuun tere Kristo.”
U bulungana te la uu i Piladelpia
Na nonei a katuun tu tari lia e pei hasi, “Alö go koloto menai u raranga teka tara angelo tara hun katuun tere Kristo te ka ria i Piladelpia:
“U ranga teka nonei u raranga tara katuun te göagonona na te manana na te pile nena a nitsunono tere Devit.§ A ka te kalate nen, e möa tegi tatei hapili menaien. Na ka te hapilie nen, e möa tegi tatei kalata menaien.
“Alia e atei silegu a manka te katoe milimiou. Tara! Alia e kalata be ragulei limiou a tamana, e möa ta katuun tega antunan hapilie ien. Alia e atei silegu alimiou e ka memiou a tsi tabubun nitagala tuun, kaba limiou e kukute noa hase miou u hihatuts i tar na limiou ema holis nami a solor. Na pal katuun tere Satan te gamor bate poeier nori u Jiu kaba ema Jiu ri, alia e kato ragoien, ba nori tena hatukun roua i matamilimiou bate tara marei riou alia e ngil koru ragou limiou.
10 “A pöata a omi e butu noua romana tara man han hoboto i puta, ba nonei te torohana rena romana u katuun hoboto. Kaba lia e hatongo kap romana ragou limiou tara niomi teka. Taraha? Alimiou e roron hengoe miou u raranga i tar bate tuol hakarapoto namiou te omi merari limiou u katuun. 11 Alia e la boroboro guma romana, pile hakarapoto naiam a manka te ka memi limiou. U katuun u omi e namots luba rari limiou a manka a man niga te ngilin hala nena e Sunahan. 12 A katuun te tagala saluhena, alia e kato here nagou ien a tuul pan iahana Luman Lotu Pan tere Sunahan. Nonei ema antunan laba nanou ii a makum a niga teka. Na lia e koloto nagoua i tanen a solo tere Sunahan na solona taun tere Sunahan, a Jerusalem a tsimus te koul nama romana i Kolö tere Sunahan. Na lia e koloto has nagia romana a solo a tsimus i tar i tanen.
13 “Esi te ka mena u talinga ega hengo haniga korui a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man hun katuun tere Kristo.”
U bulungana te la uu i Laodisia
14 Nonei a katuun e hakapi u ranga me poeiena, “Alö go koloto menai u raranga teka tara angelo tara hun katuun tere Kristo te ka ria i Laodisia:
“U ranga teka nonei u raranga tara katuun te ngöeri ‘U Mana,’ nonei te haröto hamana nena u raranga tere Sunahan. Na nonei a mouna a mamanaka hoboto te habuti e Sunahan.
15 “Alia e atei silegu a manka te katoe milimiou, alimiou ema hiski mi na ema bout mi. Alia e ngilegu alimiou go bout iam tsi alimiou go hiski iam. 16 Kaba, alimiou e heremi u ramun u hiski na u bout te hisohalina. Alimiou ema boutmi na limiou ema hiski hasmi. Ba lia te kahus ba ragou limiou. 17 Taraha, alimiou e pei miou, ‘Alam u katunun moni. Alam e ka mem a moni e gono batema ngil lenemi ta taina ta ka.’ Kaba alimiou ema atei silemi alimiou e heremi u katuun te möa korur ta ka. Na limiou e here hasemi a katuun te matakiouna na te belosona. Alimiou u haromana koru lasi. 18 Alia e ranga koru mera goulimiou, alimiou go hole mia ta goul i tar, a goul ti hagogoseia turu tula, ba limiou te töan ka memou a manka man niga hamana.** Hol hase iam tu hasobö tu hiaka bate hasei kap nami u beloso i tamilimiou. Ba limiou te hol hase miou tu meresin i tar bate hake mien i matamilimiou, ba limiou te töan tara pouts mou. 19 Te kato homi roua u katuun te ngil regu lia, alia e hapiou ragouen bate hamatskö ragouen. Alimiou go ngil hatagale iam a Tsunono bate tori tsuga namiou a markato a omi.
20 “Hengoiam! Alia e tuol gia tara tamana bate porporokogu. Te hengo marei noa a katuun a mar ranga i tar bate kalatena a tamana, ba lia e tasu gou ba lam tena nou hobotom. 21 A katuun te tagala saluhena, alia e haniga nagou tegona gum gono menaien lia turu gumgum u göagono i tar. Taraha, alia u tagala saluhe koru ba lia ena gum gono megu e Tamar turu gumgum u göagono i tanen.
22 “Esi te ka mena u talinga ega hengo haniga korui a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man hun katuun tere Kristo.”
* 3:1 U raranga teka e ranga nena a nitöatöa turu namnamei, ema ranga nanei a nitöatöa turu tuenrei. 3:2 A makumun ranga te poeiena, a ka te ka noana e hatei nena a man markato a man niga i taren te ka noana. 3:4 U HaGrik: Nori ima kato hakorkoriane ii a man hasobö i taren. § 3:7 U HaGrik: A kii (key) tere Devit. ** 3:18 E Iesu e mar hakats uu teka: “Alimiou go tori tsuga naiam a markato a omi bate la uamuma i tar, ba lia te kato haniga pouts ragou limiou.”