4
E Jon e tari a mankana i Kolö
I murina a ka teka, balia e tara uagu i Kolö me taregu a tamana e kalata.
Ba u rung te ranga mam uama i tar e here ii a tuhil * me poeiena, “Sei uama iasa teka, balia te hatare goi lö a manka tega butu moto iou.” Na nonei tara tsi pöata puku has u Namnamei tere Sunahan e kaia i tar. Ba lia e taregu u töa u gumgum u göagono i Kolö na e Sunahan te gum ia i tanen. Nonei e alesala here ii a man hatu a man niga koru te ngö rari u tsaspa na u konilian. Na töa bötou, te tara here ii a hatu a bibil te ngöeri a emeral, e hahisi u gumgum u göagono.§ Na u huol u maloto na u tohats u gumgum u göagono i gum hahisi u gumgum u göagono tere Sunahan, na u huol u maloto na tohats tara pal kapan i gum ia tara man gumgum teka. U hasobö i taren e hiaka na nori i ka has mei u hatan tsunono u goul i bakuren. U kanaha e butuma turu gumgum u göagono tere Sunahan, na u gururu na man tana manka e olongo hasima. Na u tohit u bito i kulupuia i matana u gumgum u göagono. Nori u tohit u namnamei tere Sunahan. I matana u gumgum u göagono e ka hasmei a ka te tara here ii u tasi bate here nei u galas u tara bubutu.
Na tohats a ka a töatöa te ka mei u mata u parpara i mam na i murimuri e hahis hasi u gumgum u Göagono. A töa ka a töatöa e tara here ii a laion. A hahuol e tara here ii a tunan bulmakau. A hatopisa a matanen e tara here ii a katuun. Na hatohats e tara here ii a manu te tapana. A tohats hoboto a ka a töatöa teka i ka mei a man tönomo a man pakapaka, na nori i saputu has mei u mata i tuenrei ren na iahana u pakapaka has. Tara lan na bong nori e hets nitöar bate mar hets uaier teka:
“Göagono, göagono, göagono
Nonei a Tsunono e Sunahan te Tagala Koruna.
Nonei e ka mam, na nonei e kana,
Na nonei ena la has nama romana.”
Ba te roron solosei ria nori a tohats a ka a töatöa teka e Sunahan bate hapane ren na e haniga has uaier i tanen, nonei te gum na turu gumgum u göagono, nonei te töatöa nitöana. 10-11 Tara mamana pöata ti markato uaien teka, ba u huol u maloto na tohats a tsunono te hopöe ria a peisaren i puta i matana e Sunahan te töatöa nitöana ba nori te hatsunone ren. Nori i lapo naia u hatan tsunono i taren i matana u gumgum u göagono bate poeier,
“O Tsunono i tamulam, O Sunahan,
E matsköna tego ka menai lö a solo pan na nikapan na nitagala.
Taraha? Alö tu habuti a mamanaka hoboto.
Turu ngilngil i tamölö ti butu silaien bate kar.”
* 4:1 Taraia turu Revelesin 1:10. 4:3 A tsaspa a hatu a kara te hol sei koruna na te kankanaha haniga. Ara ema atei rei ime temar tara uanen. 4:3 A konilian a hatu a kihil te hol sei koruna bate röröna. § 4:3 A emeral a hatu a kihil te hol sei koruna bate bibilina.