5
A pits pepa na Tunan Sipsip
Ba lia e Jon e tareiegu u lima u pal matou tere Sunahan e pilein a pits pepa te gum ien turu gumgum u göagono. Nonei a pits pepa teka i koloto hihapalein, na i harokoto kap nai u tohit u kaan harokotokap. Ba lia e taregu a töa a angelo a tagala koru e ranga hapan me poeiena, “Esi te ka mena a nitsunono te antunan lukapa nena u kaan harokotokap bate palatena a pits pepa teka?” Kaba e möa ta töana i Kolö na tara han i puta na tara han turu mate tega antunan palati a pits pepa bate tarana iahanen. Ba lia e tabe hapan megu e möa ta katuun tega ka mei a nitsunono tega palata menai a pits pepa teka bate röte nen. Ba töa a tsunono e poeiena i tar, “Möa tu tabe. Tara! A katuun te ngöeri a Laion tara hun katuun tere Juda, a Hatutubunei tere Devit e tusaluhe hakapa.* Nonei te antunan lukapa nena a tohit a kaan harokotokap bate palatena a pits pepa!”
Ba lia e taregu a töa Tunan Sipsip. Nonei e tuol ia i gusur a tohats a ka a töatöa na u tsunono i rehina u gumgum u göagono. A Tunan Sipsip e tara here ii atung hamati me töatöa poutsuna. Nonei e ka mei a tohit a kii na u tohit u mata te haharuein u tohit u namnamei tere Sunahan te hala menai e Sunahan tara mamana han hoboto i puta. Ba nonei ena luena a pits pepa turu lima u pal matou tere Sunahan te gum ien turu gumgum u göagono. Pöata te lu hakapeien a pits pepa, ba tohats a ka a töatöa na u huol u maloto na tohats a tsunono e hopöe ria a peisaren i puta i matana Tunan Sipsip. Nori i ka hoboto mei a man kaan köma te ngöeri a hap na man kap ti katoe ii a goul e saputi u insens.§ U insens e haharuei nena a man singosingo turu katuun tere Sunahan. Ba nori e kömeier u töa u hets u tsimus te mar ranga uana teka tara Tunan Sipsip:
“Alö e ka mem a nitsunono tego lu menai lö a pits pepa
bate lukapem u kaan harokotokap i tanen.
Taraha? Alö i atung hamati
na u rahatsing i tamölö e sakahis merai u katuun tere Sunahan,
u katuun i lama tara mamana hun katuun hoboto,
Na turu mamana u mar ranga hobotona tara mamana han.
10 Na lö u kato has raien u pris tegi taguhi e Sunahan i tarara, na lö u kato has raien u tsunono,
ba nori te tsunono roua i puta.”
11-12 Ba lia e taregu, be hengoegu a rungur u angelo u parpara koru tema antunan ase rari,** bate tuol hahiser u gumgum u göagono na tohats a ka a töatöa na u katuun u tsunono. Ba lia e hengoegu ti hets hapan uaien bate poeier,
“E matsköna tego ka menai a Tunan Sipsip ti atung hamati
a nitsunono na mamanaka a niga na u hakats u matskö na nitagala.
E nigana te hapan mena roien a mamanaka bate soloseie ren bate haniga uaier i tanen!”
13 Ba lia e hengoegu a mamanaka i Kolö na i puta na i han turu mate na i tasi, a mamanaka hoboto i hets bate poeier,
“E Sunahan te gumna turu gumgum u göagono na Tunan Sipsip e ka mena a nitsunono pan.
A mamanaka hoboto egi haniga uu i taren bate hapan raren bate solosei raren!”
14 Ba tohats a ka a töatöa e hatanganar me poeier, “U mana!” Ba u tsunono e hopöeria a peisaren i puta me hatsunono raren.
* 5:5 U HaGrik e poeiena, u poloso tere Devit. Turu HaHalia ara e poeiera, a ngorere tere Devit. U hatutubunei tere Devit. 5:6 A Tunan Sipsip: e haharuei nena e Iesu Kristo. 5:8 A hap, a ka te sakeri u kabele bate köma meier. E Devit na palair u Jiu i roron saka haseien. § 5:8 U insens e soka hamasi nitöana tara pöata te haatse rien. ** 5:11-12 U HaInglis e poeiena: Ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands: Ara ema kameri u mar hihase teka tara katuun turu hihase i tarara i Halia.