6
A tönomo a kaan harokotokap
Alia u tara ba Tunan Sipsip te lukapena a töa tara tohit a kaan harokotokap. Ba lia e hengogu ba töa tara tohats a ka a töatöa te poeiena, “Lamuma,” u ranga i tanen e ling herenei u gururu. Ba lia e taregu a hos a hiaka. Na ka te osaia i tanen e ka mei a husul, na nori i haleien u mar hata tara tsunono. Ba nonei e lana me na tagala saluhe ba rena u tsunono u tagala.
Ba Tunan Sipsip e lukapena a hahuoluna kaan harokotokap, ba lia e hengogu ba hahuoluna a ka a töatöa te poeiena, Lama! Ba tana hos e butu nama, a hos a rörö koru. Na ka te osaia i tanen i hale ii a nitagala tego luba menaien a masaloho na i puta tegi atung hamate merai a palair u katuun. Na nonei i hala hase ii u kilatan hiatatung pan.
Pöata te lukapeia a Tunan Sipsip a hatopisana kaan harokotokap, ba lia e hengogu ba hatopisana a ka a töatöa te poeiena, Lama! Ba lia e taregu a hos a ruruhana, na ka te osaia i tanen e pilein a skel i limanen. Ba lia e hengoegu a ka te ling here ii u ranga i gusuna a ka a töatöa bate poeiena, “A töa wit beret e holeri a hihol turu töa u lan, na topisa bali beret e hol haseri a hihol turu töa u lan.* Kaba alö goma kato homie ii u uapi na u uain.”
Ba Tunan Sipsip e lukapena a hatohatsina kaan harokotokap, ba lia e hengogu ba hatohatsina a ka a töatöa te poeiena, Lama! Ba lia e taregu a hos a ngöngöana, na ka te osaia i tanen i ngöei a Tou Mate, na Han turu Mate te kukute hasukusukuia i tanen. Nori i hala rai a nitagala tegi kato hamate meraien u katuun i puta tara mar tou mate teka: a hiatatung, a bes, a siki, na ka a hie. Ba hatohatsina pala turu katunura i puta e mater.
Ba Tunan Sipsip e lukapena a hatolimana kaan harokotokap. Ba lia e taregu a man namnamei turu katuun i kopina a makumun haats tara Luman Lotu Pan. U katuun teka i atung hamate merai ti hamana uaien turu raranga tere Sunahan, na ti hatei menaien e Sunahan. 10 Ba nori e ku hapanir me poeier, “O Tsunono, alö te pan korum tara mamanaka, na lö a göagono na lö hamana. I hangisa balö te hakapem a niomi turu katuun i puta bate katoeiem a hipou i taren ti atung hamate meraien lam?” 11 Ba nori hoboto e hala rari u hasobö u hiaka, ba nori e hatei rari tegi gamon hahaloso uaien, e antunana tega onotoia a man hahatoulana i taren na u katunun kui tere Iesu. Taraha, nori egi atung hamate hasir, ti kato has uu katuun teka ti mate mam.
12 Pöata te lukapeia a Tunan Sipsip a hatönomona a kaan harokotokap, ba nun pan e butuna, ba pitala e butu haruruhanana me here nei u labalaba u ruruhana, ba tsihou e butu harörö here nei u rahatsing. 13 Ba u pitopito ri iasa e rus uarima i puta, me hererari a huana u ruei te gas nena a lomolomo a tagala. 14 Ba u kolö e tia hakapana me here nei a ka te pitseier. Bu mamana u pokus na mamana tolo has e hasula ba naier a man makum i taren.
15 Ba u katunura i puta e mousur, u tsunono, na u katuun pan, na u tsunono turu soldia, na u katunun moni, na u katuun u tagala, na u katunun kui, na u katunun hakui. U katuun hoboto i mousia turu kiou na i murina u hatu tara pokus. 16 Ba nori e ku uaier tara pokus na turu hatu me poeier, “Rus uamuma ielumulam bate hamous ba rami lam a matana e Sunahan e gumna turu gumgum u göagono. Hamous barami lam a raharaha pan tara Tunan Sipsip. 17 U Lan Pan tara raharaha i taren e butu hakapa, na e möa ta katuun tega antunan tuol kap naien.”
* 6:6 A kannou hamatskö turu Jiu a beret, e markato uana i Buka, a kannou hamatskö taren u sono. A beret turu Jiu i kuiei u wit na u bali. Ves 6 e ranga nena a hihol te la sei koru. A kannou ema antuna noi tara pöata tara bes. 6:6 U uapi teka, u uapina turu olip. U olip na u uain a manka a man kapan koru has turu Jiu. Egi tara kap hasiin tara pöata tara bes. Ba u ranga e la uama tara katuun te osaia tara hos a ruruhana egoma kato homiei u uapi na u uain. 6:17 A tana maroro te tatei palis menari ves 17 e kato uana: U Lan Pan tegi hahuna meraien u katuun e butu hakapa, na e möa ta katuun tegi antunan tusaluhe naiou.