7
U katuun tere Sunahan i antunaia turu 144,000
I murina a ka teka alia u tari a tohats a angelo i tuol ia tara tohats a makum tara han i puta.* Nori i pile kapiin a tohats a lomolomo tara han i puta, bate möana ta lomolomo tega bahu ia i tasi na ta töa ta makum i puta na tu töa tu ruei. Na lia u tarei a tana angelo e la seima tara pala te butu nama a pitala, na nonei e ka mei a kaan titi tara nitsunono tere Sunahan te töatöana. Ba nonei e ku hapan uana tara tohats a angelo ti halara ii a nitagala tegi kato homi menaien u tsiktsiki na u tasi. Ba angelo teka e poeiena, “Alimiou goma kato homiemi u tsiktsiki tsi u tasi tsi a ruei e antunana te titi hakapa mera moi lö a poler u katunun kui tere Sunahan.” 4-8 Na lia u hengoi u hihase turu katuun ti hatiin a hatöatongo tere Sunahan i poleren. U hihase i taren e antunaia turu 144,000 turu katuun tara maloto na huol a hun katunura i Israel. U hihase tara man töa man hun katuun ti hatiin a hatöatongo e antunana teka:
tere Juda u 12,000
tere Ruben u 12,000
tere Gat u 12,000
tere Aser u 12,000
tere Naptali u 12,000
tere Manase u 12,000
tere Simion u 12,000
tere Livai u 12,000
tere Isaka u 12,000
tere Sebulun u 12,000
tere Josep u 12,000
tere Bentsamen u 12,000
U katuun hobotora tara mamana han
I murina a ka teka alia u tari a katuun a parpara koru, e möa ta katuun tega antunan ase sabe raien. Nori i lama tara mamana han hoboto tara man hun katuun, na turu mamana u mar ranga. Nori e tuol ria i matana u gumgum u göagono tere Sunahan na i matana a Tunan Sipsip. Nori i kamei a man hasobö a man hiaka bate pile ner a man kalan kikia i limaren.§ 10 Ba nori e ku hapanir me poeier:
“A Sunahan i tarara te gumna turu gumgum u göagono
na Tunan Sipsip
te lu pouts merai ra tere Sunahan!”
11-12 Ba u angelo hoboto e tuol hahiser u gumgum u göagono na u tsunono na tohats a ka a töatöa. Ba u angelo e hopöeria a peisaren i puta i matana u gumgum u göagono me hatsunoner e Sunahan me poeier:
“U mana!
A nisasaala na solo pan
na niatei na nitsunono na nitagala,
ena manka e Sunahan!
A mamanaka e tatei haniga uaier i tanen
bate hapane ren tara mamana pöata hoboto!
U mana!”
13 Ba töa tara man tsunono e rangate noulia, “Eresi nori u katuun te ka mer u hasobö u hiaka na ime ti la men?”
14 Ba lia e poeiegu i tanen, “A tsi tsunono, alö te ateim.”
Ba nonei e poeiena i tar, “Nori u katuun ti lama tara pöata tara kamits pan. Nori i galus hahiake mei u hasobö i taren u rahatsing tara Tunan Sipsip.
15 Tara markato teka te tuol sila rien i matana u gumgum u göagono tere Sunahan,
nori e soloseieren tara mamana pöata, tara lan na bong, iahana Luman Lotu Pan i tanen.
Ba nonei te ka gono meranen
bate tara kap ranen.
16 Nori ema bes lel roi,
na ema maka lel roi.
A pitala na saha ka a hiski
ema tatei ski ranoien romana.
17 Taraha? A Tunan Sipsip te taratara kap ranouen,
nonei te kana i gusuna u gumgum u göagono tere Sunahan.
Nonei e peigi mera noien tara man ramun te bututuna te hala nena a nitöatöa.
Na e Sunahan e hasokolei nitöa ranouen.”
* 7:1 tara tohats a makum tara han i puta: A tohats a angelo i tuol ia tara mamana a makum tara han i puta. 7:2 a kaan titi tara nitsunono: a ka te tieri a hatöatongo tere Sunahan i poler u katuun ba te haröto nena nori u katuun tere Sunahan. 7:4-8 A palair u tson atei e poeier u ranga teka e la puku uana turu Jiu. Na palair u tson atei e poeier u ranga teka e la uana turu katuun hoboto tere Sunahan. U hihase 144,000 e ranga nena a hun katuun te onotona. § 7:9 A man kalan kikia teka e hatei nena u katuun ti pile naien i sasaala koru.