8
A hatohitina a kaan harokotokap
Tara pöata te lukapeia a Tunan Sipsip a hatohitina a kaan harokotokap, a ka e kakamoto koruia i Kolö, e antunaia tara hap aua. Ba lia e taregu a tohit a angelo te roron tuol ria i matana e Sunahan. Nori i hala rai a tohit a tuhil.
A tana angelo te ka mei a kaan hohongo turu insens a goul emi tuol ia i rehina makumun haats.* Nonei i hale ii u insens u para tegi hala gono menaien u singo turu katuun hoboto tere Sunahan. Ba nonei e haatse nen tara makumun haats a goul te kana i mam turu gumgum u göagono. Ba u ruhu turu insens e la sei gono mena u singo turu katuun tere Sunahan i limana a angelo. Ba angelo e lueiena a kaan hohongo turu insens me hongeneien u tulana tara makumun haats me lapo nena men tara han i puta. Ba u gururu na u kanaha na nun e butuna, na man palaina manka e olongo has.
A tohit a tuhil
A tohit a angelo ti kamei a tohit a tuhil i katsin pihu hamanasa talei a man tuhil ti ka meien.
Ba angelo tutuun e pihena a tuhil i tanen. Ba aisina tara langits na u tula ti sohale ii u rahatsing e lapo naria i puta. Ba hatopisana pala turu tsiktsiki na turu ruei e atsir. Ba u garas u pelpeli e ats hoboto hasir.
A hahuoluna a angelo e pihu a tuhil i tanen. Ba töa ka te here ii u pokus pan te kulupu e lapo naria i tasi. Ba hatopisana pala turu tasi e palis uana turu rahatsing, ba hatopisana pala tara manka man töatöa i tasi e mater, na hatopisana pala turu tolaala i tasi e kato homi raier.
10 Ba hatopisana angelo e pihena a tuhil i tanen. Ba töa pitopito pan te kulupu hapan here ii u bito e rus nama i kolö me rus uana tara hatopisana pala turu ramun olo na tara man ramun te bututuna. 11 A solona pitopito teka e Mal§. Ba hatopisana pala tara ramun e butun malina, ba katuun a parpara e mater tara pöata ti ueien u ramun teka. Taraha? I kato hamal korui.
12 Ba hatohatsina angelo e pihena a tuhil i tanen. Ba hatopisana pala tara pitala na tara tsihou na turu pitopito e kato hakuhil raier, ba u ualesala i taren e momona. Ba hatopisana pala tara lan ema alesala nei, ne möa has tu ualesala tara hatopisana pala tara bong.
13 Ba lia e taregu a töa manu te tapa uu iasa koru, ba lia e hengogu te ranga hapan uaien me poeiena, “Niomi, niomi, niomi. ** U niomi pan e butu noa turu katuun te ka ria i puta tara pöata te pihe roua a tana topisa angelo u tuhil i taren. Nori e katsin pihu hamanaseren.”
* 8:3 A palair u tson atei e poeier e ranga nena a makumun haats pan i matana Luman Lotu Pan. Kaba u ranga teka tara 8:3-5 e ranga nena u insens. Ba u tson atei u para e poeier nonei a makumun haats teka turu insens. 8:7 A palair u tson atei e poeier u garas u pelpeli hoboto i puta i haatsi. Kaba palai e poeier a hatopisana pala puku turu garas u pelpeli ti haatsi. 8:10 U ranga teka e mouna toum uana a hatopisana pala tara man kioun ramun has. § 8:11 U HaInglis: Wormwood. Nonei u kalan ruei u mal. ** 8:13 Tana maroro temar palis menari u ranga teka e kato uana: Haromana, haromana, haromana. U HaInglis: Woe, woe, woe. Nonei e hatei nena a ka a omi koru te butu nou romana.