9
Ba hatolimana angelo e pihena a tuhil i tanen. Ba lia e taregu a töa pitopito te rusuma i kolö me rus uanama i puta. A pitopito i hale ii a kii tara tamanana tara kiou te möa ta nönöanen. Ba pitopito e kalatena a tamana ba u ruhu e lakasa nama tara kiou teka e here ii u tula pan. Ba u ruhu e hakuhilena a pitala na u kolö. A köno a parpara koru i lakasama turu ruhu me koul uarima i puta. Nori i hala rai a mar nitagala tara kökoto. Nori i hateirai egima tatei kato homiei u garas tsi a ruei na manka te lebeier. Nori gi kato hakamits lasir u katuun tima ka mei a hatöatongo tere Sunahan i poleren. Tara tolima a tsihou nori i hateirai egi kato hakamits tunir u katuun, nori gima kato hamate raien. A kamits teka e here ii a kamits tara kökoto. Nonei tara tolima a tsihou teka u katuun e sake la nariou tegi mar mate uaien, kaba nori ema antuna roi. Nori e matesile riou tegi mate uaien, kaba nori ema antunan mate roi.
Turu hiharöto teka tu tarei lia, u köno i tara here ii u hos te katsin la uaier tara hiatatung. Na ka te here ii u hata u goul tara tsunono e kaia i bakuren. Ba mataren te tara here nei a katuun. A huluren e markato uu tara hulur a touhaliou, ba lihoren e here nei a lihona laion. A lumlumaren e lakopo kapiin a ka te tara here ii a kapan hatukap. Na pöata ti palateien a pakapakaren, e ling here ii a hos a parpara te las naier u karis bate piata uaier tara hiatatung. 10 A hisir u köno teka e hipis here ii a hisina kökoto. Na e ka mei a nitagala te kato hakamitsir u katuun tara tolima a tsihou. 11 Na tsunono i taren nonei a angelo tara kiou te möa ta nönöanen. A solona angelo teka turu HaHibru e Abadon, na turu HaGrik e Apolion. A mouna solonen e markato uana teka, A katuun te kato hohomiena a mamanaka.
12 A niomi tutuun e kapa. A huol a niomi noa te kana.
13 Ba hatönomona angelo e pihena a tuhil i tanen. Ba lia e hengoegu u raranga te lama tara man ki* tara makumun haats te ka mei a goul te kaia i matana e Sunahan. 14 Ba u raranga e poeiena tara hatönomona angelo te ka mei a tuhil, “Hapurese a tohats a angelo ti kits kap ria tara ramun olo pan te ngöeri i Yupretis.” 15 A tohats a angelo teka i hahalosi u hiningal teka na tsihou teka na u lan teka na aua teka. Ba nori te purese raier, tegina atung hamate meraien a hatopisana a pala turu katuun hoboto. 16 Ba lia e hengoegu u hihase turu soldia ti osaia turu hos i antunaia turu 200 milion. 17 Turu hiharöto teka tu tareia lia, u hos na u katuun ti osaia i taren i markato uu teka: U katuun i ka mei u kaan hatukap i lumlumaren, palai i rörö na palai i bibil na palai u ngöngöana. U bakur u hos i here rai u bakur u laion, ba u tula na u ruhu na u hatu u ahiin e butu rima i rungren. 18 A topisa ka a omi teka i kato hamateir a hatopisana a pala turu katuun hobotora i puta. 19 A nitagala turu hos teka e kaia i rungren na i hisren has. A hisren e here ii a kökötsi, ba nori te kato hakamits rarien u katuun.
20 Na palair u katuun hobotora i puta tima atung hamate rai a manka a man omi teka, nori ima tori tsuga ba noa has nai a man markato a man omi i taren bate hatsunoner e Sunahan. Nori i hatsunono noa hasir u liliahanei u omi na manka ti kato peiseien u kesa ti kuieien a goul na u silva na u bras na a hatu na u ruei, a manka teka tema antunan tara nei na tema hengo nei na tema la nei. 21 Na nori ima tori tsuga ba has nai a markato tara hipuli na matuna na tsikolo na kop.
* 9:13 A manka teka i tara herei a man ki (horns). Nori i roron kaia tara tohats a makum tara makumun haats. 9:14 A ramun te ngöeri i Yupretis e ka noa hasina i romana, tara han pan i Irak.