10
A angelo na pits pepa a tetenei
Ba lia e taregu a tana angelo a tagala e koulma i Kolö. U köasi e kopo kap naien na bötou e hahisi a bakunen. Na matanen e here ii a pitala, na mounen e here ii u tula. Nonei e ka mei a pits pepa a tetenei te tapalataia i limanen. Nonei e hatöeia a pal matou i tasi na pal keruka turu tsiktsiki. Ba nonei e ku hapan herenei a laion. Na pöata te ku ien, ba u tohit u gururu e soule ren. Pöata ti soul hakapa ia u tohit u gururu, ba lia e katsin koloto nagien turu pepa. Kaba u töa u rarangana i Kolö e pei i tar, “Hamousi u raranga turu tohit u gururu, möa tu koloteien.”
5-6 Ba angelo te tuol ia turu tasi na turu tsiktsiki e hasoasei menanei a pal matou tanen i Kolö me hamana uana tara solona e Sunahan nonei te töatöa nitöana, nonei te habuti u kolö na u tsiktsiki na u tasi na mamanaka iaharen. Ba angelo e ranga hamana uana iasa me poeiena, “E möa lel nou tegi hahaloso uu! Kaba tara pöata te pihe noa a hatohitina a angelo a tuhil i tanen, be Sunahan te habutu hamane nou a ka te mous, a ka te hatei mam raien u katunun kui i tanen u propet tega katoeien.”
Ba u raranga te lama i Kolö ti hengo mami lia e ranga lenina me poeiena, “Alö gona lu a pits pepa te tapalatana i limana a angelo te tuolna i tasi na turu tsiktsiki.”
Ba lia e la uagu tara angelo me rangate gien tega hala menaien lia a pits pepa a tetenei. Ba nonei e poeiena i tar, “Lui, balö te noue men. Nonei e suit here noi a möröana i rungu mölö, kaba e kato hakahöe nou a torimölö.”
10 Ba lia e lue guma a pits pepa a tetenei i limanen me noue gen. Nonei e suit here ii a möröana i rungur, kaba pöata tu tongoleien lia ba nonei e kato hakahöena a torir. 11 Ba nonei e poeiena i tar, “Alö gona ranga hatei lenin a manka te butu noua tara man hun katuun a man parpara tara man han, na turu mamana u mar ranga u parpara na turu tsunono.”