11
A huol a tsonun hahatei
Ba lia e haleri u töa u ruein tunatuna me hatei riou, “Na tuneiema a Luman Lotu Pan tere Sunahan na makumun haats. Balö te ase rem u katuun te lotu ria tara Luman Lotu Pan. Kaba, möa tuna tunei a makumun oho ielesala. Taraha? Nonei i hala hakapa naia turu katuun tema hamanari. Nori e tötö homier romana a Taun a Göagono e antunana turu tohats u maloto na huol a tsihou.* Na lia e hale goi a huol a tson hahatei i tar a nitagala te hahatei menaroien u raranga tere Sunahan, e antuna noa turu 1,260 u lan. Ba nori te hasoge riou u hasobön mo.”
A huol a katuun teka nori u huol u ruein olip na u huol u lam te tuol ria i matana Tsunono te tsunono nena a han i puta. Te katsin kato homie noua ta katuun a huol a katuun teka, ba u tula te lakasa nama romana i rungren bate kato homi rena u pakö i taren. Esi te torohanan kato homi ranen e mar kulupu hamate mena roi teka. Nori e ka mer a nitagala tegi keits menaien a langits ba tema polo nei tara pöata te hatei narien u ranga tere Sunahan. Na nori e ka has mer romana a nitagala tegi hapalis menaien a man ramun bate butun rahatsingina. Na nori e ka has mer romana a nitagala tegi hala menaien a mamana mar niomi tara han i puta tara saha pöata tegi ngileien.
Pöata te hatei hakapa narouien u ranga, ba ka a omi te butu nama iahana kiou te möa ta nönöanen te hiatatung mera nen romana. Ba nonei te tagala saluhe ranen romana bate atung hamate ranen. Ba u tuenrei i taren te opöna romana tara kalana tara taun pan ti nila naia a Tsunono i taren tara kuruse. A man solon haharuei tara taun teka i Sodom na i Itsip.§ Turu topisa na hapalana u lan, u katuun tara mamana hun katuun na tara mamana han na turu mamana u mar ranga e röter romana a tuenreiren, ba nori te hapiou ner tegi kaho meraien. 10 U katunura i puta e sasaala mer romana tegi mate uu a huol a katuun teka. Nori e katoeier romana a man kannoun sasaala, bate hiahalhala ner a man hebala i taren. Taraha? U tsonun hahatei i mate hakapa, nori a huol ti kato hakamits korur u katunura i puta.
11 Kaba i murina u topisa na hapala u lan, e Sunahan e pihu hatöatöa ranoen ba nori te taker. Ba u katuun hoboto te tara raren romana bate matout korur. 12 Ba huol a katuun te hengoer romana u raranga panina i Kolö bate poeiena i taren, “La sei uamuma teka!” Ba nori te la sei uaier romana i Kolö turu köasi, ba u pakö i taren te tara raren. 13 Nonei has tara pöata teka e ka mena romana a nun pan a tagala, ba nonei te kato homiena a hamalotona a pala tara taun teka bate kato hamate rena u 7,000 tara katuun. Ba palair u katuun te ka noar te matout korur romana, ba nori te soloseie riou e Sunahan te kana i Kolö.
14 A hahuoluna a niomi e kapa. Kaba hahengo iam! E ma lehana noi ba hatopisana niomi te la nama.
A hatohitina tuhil
15 Ba hatohitina angelo e pihena a tuhil i tanen. Ba u raranga u panina i Kolö e poeiena:
“A Tsunono i tarara na e Mesaia i tanen
e tsunono hamanasa ner u han hoboto i puta,
ba nonei te tsunono nitöa nou tara mamana pöata!”
16 Ba u huol u maloto na tohats tara pal kapan ti gum ia turu gumgum u göagono i taren i matana e Sunahan e hopöe ria a peisaren i puta me hatsunoner e Sunahan. 17 Ba nori e poeier:
“O Tsunono, alö e Sunahan te Tagala Korum.
Alö e kam, na lö u ka mam noahas.
Alam e haniga mem tu haröto menai lö a nitagala a kapan i tamölö
na e tsunono mia tara han i puta.**
18 U katunura i puta†† i raharaha korue ioulö,
kaba pöata tego hala menai lö a nihahuna e butu hakapa.‡‡
A pöata e butu hakapama tego ona merai lö u katuun ti mate.
Na pöata e la hakapama tego hala menai lö a hihol a niga turu katunun kui i tamölö u propet,
na u katuun hoboto i tamölö te matoute riou lö,
u katuun u kapan na u katuun papala has.
A pöata e butu hakapama tego kato homi merai lö u katuun ti kato homi a han i puta!”
19 Ba pöata ti ranga hakapa ien, ba Luman Lotu Pan tere Sunahan i Kolö e kalater, ba lia e taregu a bokis te ka mei u rangan kits. Ba u gururu na u kanaha na nun e butu nama na man palaina manka te olongo hasima, ba aisina tara langits a tiama e rus uana i puta.
* 11:2 A pala te hahamanar ena tagala saluhe ria romana i Jerusalem bate katon hahakos naren turu tohats u maloto na huol a tsihou. 11:3 U HaInglis: sackcloth. Tara pöata ti tabe sileia u Jiu a markato a omi ti kateien tsi tara katuun te mate tsi tara tabina niomi, nori i roron hasogi u sackcloth, nonei u hasobön mo i taren ti kuieien u bek. 11:4 E Sakaria a propet i manasa e hatein a man ruei teka. (Sakaria 4:1-14). Tara markato turu kout turu Jiu, te tusena a töa katuun a tai iahana u kout, nonei ega ka mei a huol a katuun ti tara te kato homia a taina a katuun. U ruein olip i katoi u uapi turu olip, na u Jiu i hakulupeien u lam i taren. U ualesala turu lam e hatei nena u Bulungana u Niga tere Sunahan, na u ranga u mana i tanen. U huol u lam turu Revelesin 11:4 e hatei toum nena e Sakaria 4:12. U uapi teka e hatei has nena u Namnamei u Göagono. Rötoia tere Sakaria sapta 4. § 11:8 A man solo teka e haharuei nena i Jerusalem. ** 11:17 A tana maroro temar palis menari u ranga teka e kato uana: Alam e haniga mem tu haröto menai lö a nitagala a kapan i tamölö me tanian tsunono mia tara han i puta. †† 11:18 U HaGrik e mouna uana teka: u katuun tema hamanari. ‡‡ 11:18 U HaGrik: kaba a raharaha i tamölö e butu hakapa.