12
A tahol na kökötsi pan *
Ba u hiharöto u kapan koru e butuna i Kolö. A tahol te hasogi a pitala, na tsihou e kaia i kopina pitapitana mounen, na u hatan tsunono i bakunen e ka mei a maloto na huol a pitopito. Nonei e pika ba pöata te katsin posaien, ba nonei e ku hapan mena te sagoho menaien a kamitsina tega posa uaien.
Ba u tana u hiharöto e butu hasina i Kolö. A ka rörö a kapan koru te tara here ii a kökötsi. Nonei e ka mei u tohit u baku na maloto a ki, na man hatan tsunono e ka hobotoia tara man baku i tanen. A hisnen e salo bani a hatopisana pala turu pitopito me lapo ba ranen i puta. Ba kökötsi ena tuolna i matana a tahol te katsin posa. Nonei e ngilin noui a pien tara pöata tegi poseien. Ba tahol e poseiena a pien tson, ba nori e lu borobore ren me la menarien iasa tere Sunahan te gum na turu gumgum u göagono i tanen. Nonei a pien teka te tsunono hatagala ranou u han hoboto.§ Ba tahol e bus uana tara makum a palaka. E Sunahan e kato hamatskö hakapa beien a makum teka, ba nonei tena tara kap nanouen e antuna turu 1,260 u lan.
Na turu hiharöto teka alia u tari a töa a hiatatung te butuia i Kolö. Be Maikol** na u angelo u niga i tanen e hiatatung gono mer a kökötsi pan na u angelo u omi i tanen. Ba pala tara kökötsi e rus ria tara hiatatung ba nori e möa lelir ta makum taren i Kolö. Ba kökötsi na u angelo hoboto i tanen e lapo ba merarumei i puta. Nonei noa has a kökötsi na i manasa e Satan, a liliahanei a omi te gamogamo rena u katunura i puta.
10 Ba lia e hengoegu u töa u raranga panina i Kolö te pei:
“E Sunahan e sakahis hamanasa rena u katuun i tanen na e haröto has nena a nitagala i tanen.
Nonei a Tsunono Pan.
Na e Mesaia has i tanen e haröto nena a nitsunono i tanen.
Taraha? Nori i lapo ba hakapa
nama a katuun a omi i Kolö
te roron hahatein u hahatoulana i tarara i matana e Sunahan tara mamana pöata.
11 Nori i tagala saluheien tara nitagala
turu rahatsing tara Tunan Sipsip
na turu ranga hamana ti habulungana naien.
Nori ima peits nai a peisaren,
na ima matout hasei tegi mate sil menaien e Sunahan.
12 Alimiou hoboto te ka mia i Kolö
go sasaala iam!
Kaba a niomi pan e butu noa i tamilimiou u katuun te ka mia turu tsiktsiki na i tasi.
Taraha? E Satan e koul hakapa uu i tamilimiou
na nonei e raharaha koruna.
Nonei e atei silena a pöata i tanen e sukusukun kapana.”
13 Ba pöata te atei sileia a kökötsi ti lapo ba menaien i puta, ba nonei e tanian kuteiena a tahol te posei a pien tson. 14 Kaba tahol i hale ii u huol u pakapaka tara manu pan tega tapa meien tara makum i tanen i gusuna makum a palaka. Nonei ena tara kap naroua tara makum teka antunana turu topisa u hiningal na tönomo a tsihou,†† na e hatongo kap has naroien tara kökötsi. 15 Ba kökötsi e pula nena u ramun u parpara te here ii a ramun olo, te olo uu tara tahol bate katsin las ba nanen. 16 Kaba u tsiktsiki e taguhi a tahol me pangana be tongolena a ramun olo te lakasama i runguna a kökötsi. 17 A kökötsi e raharaha korui a tahol be lana tegana pula gono menaien a pala tara tahol, nori u katuun te kukutier u raranga tere Sunahan na u hihatuts tere Iesu. 18 Ba kökötsi ena tuolna i kotolana.
* 12: U HaInglis: dragon. Nonei a ka a töatöa a kapan te kaia turu hahatate tuun. Nonei e here ii a kökötsi pan tsi a magomagogehala pan. 12:2 Nonei teka u hiharötona i Israel. 12:5 A pien teka e haharuei nena e Iesu. § 12:5 Nonei ema tsunonoi tara pöata te pien ien. Nonei ena tsunono nou te pan nouen. ** 12:7 Maikol a töa tsunono turu angelo u niga. †† 12:14 U HaGrik: tara pöata, na man pöata, na hapalana pöata. E ranga nena e Daniel 7:25. Tara hasia tere Daniel 12:7. A tana maroro temar palis menari u ranga teka e kato uana, Turu töa u hiningal, na u huol na hapalana u hiningal. E hatei nena u topisa na hapala na u hiningal. Nonei e kato has uana iesana turu 1,260 u lan turu Revelesin 12:6, e markato has uana turu tohats u maloto na huol a tsihou turu Revelesin 11:2.