13
A ka a omi a töatöa te butuma i tasi
Ba lia e taregu a töa ka a töatöa te butuma i tasi. Nonei e ka mei a maloto a ki, na man hatan tsunono i kaia tara man tötöa man ki hoboto. Na nonei e ka has mei u tohit u baku, na solo a omi* e ka has ia i man bakunen. A ka a omi teka e tara here ii a pusi a hie te ngöeri a lepat. Na mounen e here ii a mouna tana ka a hie te ngöeri a bea,§ na rungnen e here ii a runguna pusi pan te ngöeri a laion. A kökötsi pan e halan a nitagala na nitsunono pan tara ka a töatöa a omi teka. A töa bakuna ka a omi e tara here ii i ngats hamati kaba ema mate nitöa ii. Na a pi i tanen e maho hakapa pouts. U katuun turu han hoboto i puta i asingoto koruni a ka teka ba nori e kukutier a ka a töatöa teka. Bu katuun e hatsunoner a kökötsi, te hala menaien a nitagala tara ka a töatöa teka. Ba nori e hatsunono haseier a ka a töatöa me poeier, “Esi te antunana tara ka a töatöa? E möa tala. E möa ta katuun tega antunan hiatatung gono meien!”
Na ka a töatöa i hale ii u rung tega ranga sesei uaien bate ranga hohomi koru nena e Sunahan. Nonei e ka mei a nitagala pan teka e antunaia turu tohats u maloto na huol a tsihou. Ba nonei e tanian ranga hohomi koru nena e Sunahan na solonen na han i tanen na eresi te ka ria i Kolö. Na i hatangana hasiin tego hiatatung gono meraien u katuun tere Sunahan bate tagala saluhe ranen. Na nonei i katoe ii a tsunono pan turu han hoboto na u hun katuun hoboto na turu mamana u mar ranga. Ba u katuun hoboto te ka roua i puta te hatsunone rouen romana, u katuun hoboto tima koloto nai a soloren iahana u bukuna tara nitöatöa i mam te habuteia e Sunahan a mamanaka. Nonei u buku teka u bukuna tara Tunan Sipsip ti atung hamati.**
9-10 Esi te ka mena u talinga ega hengo hanige a ka teka:
“U katuun te hopö kapir e Sunahan tegi kitsir,
nori ena kits hamana rariou.
Na u katuun te hopö kapir e Sunahan tegi ngats hamatir romana,
nori ena mar mate noahas uariou teka.”
Na ka teka e poeiena, u katuun tere Sunahan egi pile hakarapotein u nihamana i taren.
A ka a omi a töatöa te butuma turu tsiktsiki
11 Ba lia e taregu a tana ka a töatöa te butuma turu tsiktsiki. Nonei e ka mei a huol a ki te here ii a ki tara tunan sipsip, kaba nonei e ranga here ii a kökötsi pan. 12 A ka teka e kui mei a nitsunono pan te lue ien tara ka tutuun a töatöa. Nonei e katoe u raranga u mal koru te pei u katuun hoboto i puta egi hatsunoni a ka tutuun a töatöa, a ngats pan i tanen te maho pouts. 13 Na hahuoluna a ka teka e kati u mirakol u parpara. Nonei e kati u tula te rusma i kolö me rus uanama i puta i matar u katuun. 14 Nonei e gamoer u katuun ti kaia i puta a man mirakol te katoeien i matana a ka tutuun a töatöa. Na hahuoluna a ka e ranga mer u katuun i puta tegi kui menaien u kesa te mata here ii a ka tutuun ti ngats hamati kaba e töatöa pouts. 15 A hahuoluna a ka e halein a nitagala tega husa uaien turu kesa tara ka tutuun ba u kesa te töatöana ba nonei te rangana bate kato hamate has rena u katuun hoboto tima hatsunoneien.
16 Ba hahuoluna a ka a töatöa e rangan hamalna turu katuun papala na u katuun pan has, na turu katunun moni na u katuun has ti möa ta moni, na turu katunun kukui puku na palair u katuun hoboto has. Ba u raranga teka e poeiena nori hoboto egi hatitiin a töa a mar hatöatongo tara pal matou i limaren tsi i poleren. 17 Na katuun tegoma ka mei a hatöatongo teka ema tatei hihol nei na ema tatei hahol has nei. A hatöatongo teka nonei a solona a ka tutuun a töatöa, tsi u hihase tara solonen.
18 Aragi hakats hanigein a ka teka. A katuun te ka mena a niatei e tatei hakats sakesake nena a mouna u hihase tara ka tutuun a töatöa. Nonei u hihasena tara katuun,†† na u hihase i tanen, a 666.
* 13:1 A solo a omi teka e kato haraharahi e Sunahan. Taraha, nonei e harötein a ka a töatöa e ngöei a peisanen e Sunahan. 13:1 A man solo ti kaia tara man tötöa man baku toum i markato uu iesana, tsi ima markato uai iesana. A ka teka ema atei haniga sileri. 13:2 A ka te here nei a pusi a kapan a hulunen te toptopina. § 13:2 A ka teka e pan bala nena a katuun. ** 13:8 A palair u tson atei e poeier 13:8 e ranga nena a Tunan Sipsip i atung hamati i mam te habuteia e Sunahan a mamanaka. Tara hasia tere 1 Pita 1:19-20. †† 13:18 Palair u tson atei e poeier u hihase 666 e ka uana turu katuun hoboto, ema ka uanei tara töa puku a katuun. Kaba palai e poeier u hihase 666 e ka uana tara töa katuun, na ra ema atei sil noe rei esi nonei a katuun.