14
U hets u tsimus i Kolö
Ba lia e taregu nonei a Tunan Sipsip bate tuoluna ieluna u pokus i Saion. Na u 144,000 tara katuun i ka gono meien.* Nori i titi hakapa naia a man solo i poleren, a solona Tunan Sipsip na solo has tere Tamanen. Ba lia e hengoegu u töa u mar ling i Kolö te olongo here ii a ramun pan na u gururu pan te tsipöho. Na e here hase ii a hap te ling here nei a gita te roron sakasakeier. Ba nori e tuol ria i matana e Sunahan te gum nen turu gumgum u göagono, i matana a tohats a ka a töatöa, na i matana a pal tsunono. Ba nori e kömeier u töa u hets u tsimus tema tatei hetseri a palair u katuun. Nori u 144,000 tara katuun teka te sakahis ba ra ii e Sunahan a han i puta, nori peisa te tatei hetseier u hets teka. Nori a pal tson u gogoso tima opö gono mei ta tahol. Nori u katuun u masura ti kukute a Tunan Sipsip tara mamana makum te la uaien. E Sunahan e sakahis ba raien u katuun hoboto i puta, na nori a hun katuun tutuun te lu pouts merai e Sunahan i tanen na tara Tunan Sipsip. Nori ima gamogamo ii, na e möa ta ka ta omi i taren.
A topisa a angelo
Ba lia e taregu a tana angelo e tapaia iasa koru. Nonei e ka mei u Bulungana u Niga te ka nitöana te habulungana nanen turu katuun i puta turu han hoboto na turu mamana u mar ranga hoboto na tara man hun katuun hoboto has. Ba nonei e ranga hapanina me poeiena, “Alimiou go matoute iam e Sunahan bate soloseie men. A pöata e butu hakapa tego ona meraien u katuun. Alimiou go hatsunone men, nonei te habutu u kolö na u puta na u tasi na man ramun te bututuna!”
Ba hahuoluna a angelo e kukutena a angelo tutuun me poeiena, “A taun a kapan i Babilon e omi hakapa, e omi hakapa koru tala! Nonei§ e haua rai u katuun hoboto tara man han u uain i tanen te haharuei nena a markato tara katuun te hula hala nena a peisanen!”
9-10 Ba hatopisana angelo e kukute ranen me ranga hapanina me poeiena, “E Sunahan e hahuna ranou u katuun te hatsunoner a ka a omi a töatöa na u kesa i tanen, bate hati ner a hatöatongo i tanen i poleren tsi i limaren. Nori e here roi a katuun te ueiena u uain u tagala koru tema sohala gono meri tu ramun. U uain teka e haharuei nena a raharaha pan tere Sunahan. U katuun hoboto teka e lue riou a kamits pan turu tula u hiski koru, i matar u angelo u göagono na i matana a Tunan Sipsip. 11 U ruhu turu tula te hakamits ranouen e la sei nitöa nou, nema tatei kapa nei. E möa koru ta pöata tego ski tara lan na bong turu nihahuna i taren, nori u katuun ti hatsunoni a ka a töatöa na u kesa i tanen na nori ti lui a hatöatongo tara solonen.”
12 A ka teka e mar mouna uana teka: u katuun tere Sunahan egi tagala noa lasi. Nori egi hengo hanigei u raranga tere Sunahan bate hamana hatagala ria tere Iesu.
13 Ba lia e hengoegu u töa u raranga i Kolö bate poeiena i tar, “Alö go kolotein a ka teka: Sasaala iam u katuun tara Tsunono tena mate riou te taniana i romana bate la lasina!”
Ba u Namnamei tere Sunahan e poeiena, “U mana koru! Nori e husa roua tara toukui i taren. Na markato a niga ti katoeien e la gono has merouen.”
A pöatan hagala tara kannou
14 Ba lia e taregu u köasi u hiaka, na ka te tara here ii nonei te butun Katunuma** e gum ia turu köasi. Nonei e ka mei u hatan tsunono u goul i bakunen na u kilata†† u nou koru i limanen. 15 Ba tana angelo e lakasa nama tara Luman Lotu Pan be ranga hapan uana tara katuun te gum ia turu köasi me poeiena, “Alö go kui me u kilata i tamölö bate ngatsem a kannou a tangoho. A pöatan hagala tara kannou e butu hakapa tara han i puta!” 16 Ba katuun te gum ia turu köasi e kilata uana i puta be luena a kannou hoboto a tangoho.‡‡
17 Ba tana angelo e lakasa nama tara Luman Lotu Pan i Kolö, nonei e ka has mei u kilata§§ u nou koru.
18 Ba tana angelo lel te tara kapiin u tula e butu nama tara makumun haats.*** Ba nonei e ranga hapan uana tara angelo te ka mei u kilata u nou koru me poeiena, “Alö go kuin u kilata i tamölö bate ngats sekilem u grep tara kuin grep i puta. U grep e tangoho hakapa!” 19 Ba angelo e kui nena u kilata i tanen i puta me ngats sekilena u grep,††† ba nonei e lapo mena neien tara makum te pita bulbule ria u grep, te haharuei nena a raharaha pan tere Sunahan. 20 Ba nori e pita bulbule ria u grep ielesala tara taun, ba u rahatsing turu katuun ti mate e olo halakasa here nei a ramun olo te ruku hapopoia tara tohit a seilo, na ningahangaha i tanen e popoia tara 300 kilomita.‡‡‡
* 14:1 Taraia tara 7:4. 14:2 A mar gita ti roron saki a tei Israel. 14:4 U HaGrik: hamuna. Nonei e haharuei nena a hun katuun te hopö kap bei e Sunahan a peisanen na Pien Tson i tanen. A palair u tson atei e poeier u ranga teka hamuna e hatei nena a kannou tutuun tega la uu tere Sunahan. A ka teka e hatei has nena a kannou hoboto a manka tere Sunahan. § 14:8 Babilon e here nei a tahol te hula hala nena a peisanen turu katuun hoboto. ** 14:14 e butun Katunuma: e ranga toum nena a Pien tson tere Sunahan. †† 14:14 U kilata u kököela teka i ngöei u sikol ti roron ngatse ii u wit te tangoho ien. ‡‡ 14:16 A ka teka ema ranga nanei a kannou. E haharuei nena e Sunahan e ona rena u katuun. §§ 14:17 Nonei u mar kilata teka te ka hasna tara ves 14-16. *** 14:18 U HaInglis: altar. U ranga tara ves 18 ema hatei nanei a saha mar makumun haats. Kaba e ranga toum nena a makumun haats turu insens. Taraia tara 8:3-5. ††† 14:19 U grep e haharuei nena u katuun u omi. ‡‡‡ 14:20 Turu HaGrik u rahatsing e saputu sei e antunaia te pia hapopona a hos, te popoia tara töa mita na tukata. A ningahangaha turu hihase 300 kilomita e lehana hapopona i Nesana na i Buin. Ves 20 e hatei nena a katuun a para koru (millions of people) ena mate riou romana tara pöata tara nihahuna a omi koru.