15
A tohit a angelo
Ba lia e taregu u tana u hiharöto pan i Kolö:* nonei a tohit a angelo ti ka mei a nitagala tegi hala menaien a tohit a niomi i puta, a kapakapa tara man niomi. Taraha, nori e hakape riou a raharaha tere Sunahan.
Ba lia e taregu a ka te tara here ii u tasi, ne here hase ii u galas ti sohale ii u tula. Na lia u tara hasi u katuun ti tagala saluheia tara ka a omi a töatöa na turu kesa i tanen na turu hihase tara solonen. Nori i tuol ia i rehina u tasi te here ii u galas bate pile ner a man hap te hala raien e Sunahan. Nori i kömei u hets tere Mosis a katunun kui tere Sunahan na u hets tara Tunan Sipsip,§ bate mar hets uaier teka:
“O Tsunono, o Sunahan, alö te tagala saluhem!
A man toukui i tamölö e pan koruna na e niga soköna.
Alö a Tsunono Pan turu han hoboto.
A man markato i tamölö e matsköna na e mana hasina.
O Tsunono, u katuun hoboto e matoute rioulö
bate soloseie riou lö.
Alö a töa te göagonom na te niga nitöam.
U han hoboto emi
hatsunono roua i tamölö,
taraha a markato a matskö i tamölö i haröto hakapein.”
I murina a ka teka alia u tari a Luman Lotu Pan i Kolö na makum a göagono i tanen e kalata. Ba tohit a angelona tara tohit a niomi e lakasa rima tara Luman Lotu Pan. U hasobö i taren e hiaka na e gogoso nitöa. Na man sasaaherö a man goul e hahisi a man lumlumaren. Ba töa tara tohats a ka a töatöa** e hala ranei a tohit a angelo a tohit a kap ti kuiei a goul. A man kap teka i saputi a raharaha tere Sunahan, nonei te töatöa nitöana. Bu ualesala na nitagala tere Sunahan e habutena u ruhu me saputena a Luman Lotu Pan. E möa ta katuun ga antunan tasu romanaia tara Luman Lotu Pan e antunana te kapa noa a tohit a niomi tara tohit a angelo.
* 15:1 A nikoloto Kolö (te ka mena K a kapan) e poeiena a han tere Sunahan. A nikoloto kolö (te ka mena k a tetenei) e poeiena a makum te kana u pitopito na u köasi. U HaGrik hamatskö ouranos e tatei poeiena a han tere Sunahan tsi a makum te karia u pitopito na u köasi. Kaba u para u Baibol turu HaInglis e ngöe rien heaven (Kolö) turu Revelesin 15:1. 15:2 U ranga tara Revelesin 15:2 e ma poeie nei i tagala saluhein a ka a omi a töatöa tara pula. E ka mena a töa mar nimouna turu Revelesin 12:11: Nori i hamana hatagalaia tere Iesu Kristo na nori ima hatsunone ii a ka a töatöa tsi u kesa i tanen. Na nori ima haniga nai tegi haka menai a hatöatongo i tanen turu tuenrei i taren. Taraia tara Revelesin 13:17-18. 15:2 Taraia tara 5:8. § 15:3 U hets tere Mosis (Eksodas 15:1-18) e ranga hatein e Sunahan e lu pouts rema u katunur i Israel tara han ti kits men i Itsip. U hets tara Tunan Sipsip (Revelesin 15:3-4) e ranga hatei nena e Sunahan e lu pouts rena u katuun i tanen tara tou kits turu katohomi. U huol u hets teka e solo seie rien e Sunahan te taguhu meraien u katuun i tanen. Kaba palair u tson atei e poeier u hets te kana turu Revelesin 15:3-4, nonei u hets tere Mosis na Tunan Sipsip. ** 15:7 Nonei a töa tara tohats a ka a töatöa te ka ria turu Revelesin 4:6. E ma töa nei tara huol a ka a töatöa a omi te ka ria turu Revelesin 13.