16
U kap raharaha tere Sunahan
Ba lia e Jon e hengoegu u töa u raranga pan te butuma i Luman Lotu Pan, ba nonei e ranga uana tara tohit a angelo me poeiena, “Alimiou go na kis namia a tohit a kap raharaha tere Sunahan i puta!”
Ba angelo tutuun e na kis nena a kap i tanen turu tsiktsiki. Ba man pi a man omi ti kamits koru e buturia i tuenreir u katuun ti ka mei a hatöatongo tara ka a omi a töatöa na ti hatsunoni u kesa i tanen.
Ba hahuoluna a angelo e kis nena a kap i tanen turu tasi. Ba u tasi e palisina me here nei u rahatsing tara katuun a mate, ba mamanaka hoboto ti kaia i tasi e mater.
Ba hatopisana a angelo e kis nena a kap i tanen turu ramun olo na tara man ramun te bututuna ba nori e palis has uaier turu rahatsing. Ba lia e hengoegu a angelona tara man ramun bate poeiena:
“O Sunahan, alö e göagonom,
alö tu ka mam na lö te ka noa hasim i romana.
Alö tu ona hamatsköön töama.
Taraha, nori u katuun u omi ti atung hamater u katuun i tamölö na u propet i tamölö bate kis ner u rahatsing i taren.
Bate here tale nei alö e hala palis ramien u rahatsing tegi ueien.* Nori e lueier u nihahuna e popona tara markato a omi i taren.”
Ba lia e hengoegu u töa u ranga te butuma tara makumun haats me poeiena:
“O Tsunono, o Sunahan. Alö e tagala saluhem!
A markato te hahuna mera mei lö u katuun e matsköna na e mana nitöana!”
Ba hatohatsina a angelo e kis nena a kap i tanen tara pitala, bu hiski pan e skiena a tuenreir u katuun. U katuun e ski homir u hiski pan teka, ba nori e ranga homi koru ner e Sunahan te tsunonin a man niomi teka. Kaba nori ima palis bana ii a man markato a man omi i taren bate soloseier e Sunahan.
10 Ba hatolimana angelo e kis nena a kap i tanen turu gumgum u göagono tara ka a omi a töatöa. Bu kuhil e kopo kap nena a han i tanen, bu kamits pan e butuna, ti har koru mei u katuun. 11 Ba nori e ranga homi koru ner e Sunahan i Kolö ti sagoho menaien a kamits pan na u pi u omi. Kaba nori ima palis bana ii a markato a omi i taren.
U tsunono i gonoia tara han i Amagedon
12 Ba hatönomona a angelo e kis nena a kap i tanen tara ramun olo pan i Yupretis. Ba ramun teka e rakarakana bu tsunonor tara pala te butu nama a pitala te antunan aroho rima. 13 Ba lia e taregu a topisa liliahanei a omi te tara here ii a topisa kura. A töa e lakasama i runguna kökötsi pan, na tai e lakasama i runguna a ka a omi a töatöa, na tai lel e lakasama i runguna propet a gamogamo. 14 Nori u liliahanei u omi koru ti tatei kato a man mirakol. A topisa liliahanei teka i la uu turu tsunono turu han hoboto i puta. Nori i la sil tegi gono hoboto sil menaien a hiatatung turu Lan u Kapan tere Sunahan te tagala saluhena.
15 “Hengo iam! Alia e songotei la hasingoto guma romana.§ A katuun te kalatan töana ega sasaala. Alimiou go heremi a katuun te tara kap haniga nena u hasobö i tanen batema tatei beloso neia i matar u katuun.”**
16 Ba u liliahanei u omi e gono hoboto raier u tsunono tara töa makum te ngöeri i Amagedon turu HaHibru.
17 Ba hatohitina a angelo e kis nena a kap i tanen iasa. Ba u töa u raranga pan e butu nama turu gumgum u göagono iahana Luman Lotu Pan me poeiena, “E kapa tala!” 18 Ba u kanaha e butu nama, na u gururu, na nun pan, na man tana manka e olongo hasima. A nun teka e pan balein u nun hobotona i manasa koru te antunana i romana. 19 Ba nonei a taun a kapan†† e takatana tara topisa makum, na u taun turu han hoboto i tarura hakapa. E Sunahan e hakats poutsin a taun a omi i Babilon, ba nonei e kato here ranei u katuun i tanen u katuun te ueier u uain u tagala te haharuei nena a raharaha a kapan tere Sunahan. 20 Ba a man tolo hoboto na man pokus e taia hakapar. 21 Ba u aisina tara langits e rus nama i kolö me rus uana turu katuun, a nitiama tara man tötöa i taren e antunaia tara tohats a maloto a kilogrem. Ba u ais teka e kono homi koru rena u katuun, ba nori e ranga homi koru ner e Sunahan ti hala meraien a nihahuna teka.
* 16:6 Turu Baibol u ranga te poeiena nonei e hala raien u rahatsing egi ueien e poeiena nonei e hahuna raien. 16:13 U HaGrik: u liliahanei u korkoriana. 16:15 E Iesu te rangana. § 16:15 U HaGrik: Alia e la here gumei romana a kopkop. Kaba e Iesu ema la silena mei egomi kop. Nonei ena songots la hasingoto tuun nama romana tara pöata tema hahanei sile rouienra. ** 16:15 A ka teka ema ranga nanei u hasobö. E ranga nena a nikaka i tarara ega gogoso, ba ra tema matsingolo roi tena kopis pouts nama romana e Iesu. †† 16:19 A palair u tson atei e poeier i Babilon e haharuei nena a mamanaka hoboto te pisiou kap nena e Sunahan na Nipepeito i tanen.