17
A tahol a lulu tson
Ba töa tara tohit a angelo ti ka mei a tohit a kap e la uanama i tar me poeiena, “Lama, balia te hatare goui lö a nihahuna tara tahol a lulu tson te gumna tara man ramun olo hoboto. U tsunono tara man han hoboto i puta i kaka gono mei a tahol teka. Na u katunura i puta i kato homi gono has meien bate here rari u katuun te tutu mer a uain a tagala.”
Alia u kaia turu Namnamei tere Sunahan na e here ii nonei a angelo e söata menai lia tara töa makum a palaka. Ba lia e taregu a tahol te gum ia tara töa ka a rörö a töatöa te ka mei a solo a omi a para i tuenreinen hoboto, bate ka has mena u tohit u baku na maloto a ki. Nonei a tahol e hasogi u hasobö u rörö na u leilei, na e ka has mei a mats kaan kalalan hitots a mats para ti kuiei a goul na mats hatu a hihol tanen te la seina.* Na tahol e pile nena a töa kap goul te saputi a mamanaka a omi te haharuei nena a markato a omi i tanen. Na i polenen i koloto naia a solo a mounen te mousuna. A solo e markato uu teka:
BABILON A KAPAN,
E TSINAR A TOUHALIOU U LULU TSON
NE TSINANA A MAMANA A MARKATO A OMI KORUNA I PUTA.
Ba lia e taregu a tahol teka e tutu mei u rahatsing turu katuun tere Sunahan, na e tutu has mei u rahatsing turu katuun ti atung hamate merai ti hamana uaien tere Iesu.
Ba pöata tu tareia lia a tahol teka ba lia e asingoto korugu. Ba angelo e poeiena i tar, “Alö e asingoto koru mema ha? Alia e hatei goi lö u ranga mousmous tara tahol teka na tara ka te hosei nen, te ka mena u tohit u baku na maloto a ki. A ka omi te tare mula lö e töatöa i manasa kaba ema töatöa lel nei. Nonei e katsin lakasa nama tara kiou te möa ta nönöanen ba nonei tena taia lel nou. Ba u katuun te ka roua i puta te asingoto hoboto riou te tara mena roien a ka teka, nori u katuun tima koloto nai a soloren iahana u bukuna tara nitöatöa i mam te habuteia e Sunahan a mamanaka. Nori e asingoto nariou a ka a omi te töatöa i manasa kaba ema töatöa lel nei, kaba nonei e butu lel nou romana.
“Alö go hakats hanigein a ka teka. U tohit u baku e haharuei ner u tohit u pokus te gumna nonei a tahol. Nori e haharuei has ner a tohit a tsunono. 10 A tolima tsunono i hakapa, na töa e ka noana, na tai ema butu noa namei. Na pöata te butu nama romana a hatohitina a tsunono teka, ba nonei te ka pukue nou a tsitabubun pöata puku. 11 Kaba a ka a omi te töatöa i manasa ema töatöa lel nei, nonei a hatoalina a tsunono. Nonei a töa katuun tara hun katuun tara tohit a tsunono, kaba nonei ena taia nou.
12 “A maloto a ki te tare mula lö e haharuei ner a maloto a tsunono tema tsunono noari. Kaba nori e lue riou a nikapan tara tsunono tara tsitabubun pöata puku§ bate tsunono gono meriou a ka a omi a töatöa. 13 Nori a maloto a tsunono teka e gono hoboto siler tegi hala menaien a nitsunono i taren tara ka a töatöa.** 14 Nori e hiatatung gono meriou a Tunan Sipsip, kaba nonei e tusaluhe ranouen. Taraha? Nonei a Tsunono te tusaluhena turu tsunono hoboto na nonei a katuun a kapan tara pal kapan hoboto, na pala i tanen nori u katuun te ngöri e Sunahan me hopö kap ranen ba nori e kukutie ren.”
15 Ba angelo e pei hasena i tar, “A man ramun olo te tare mula lö te gumna a tahol†† e haharuei naier a man hun katuun na man han na man ranga a man parpara. 16 A maloto a ki te tare mula lö e haharuei naier u tsunono. Nori na ka a omi a töatöa e omie riou romana nonei a tahol. Nori e luba nariou a mamanaka i tanen ba nonei te belosona. Ba nori te noue riou a benöna tahol bate haats hakape rouen turu tula. 17 Taraha? E Sunahan e habute nou romana u töa u hakats na u töa u ngil i taren ba nori te katoe riou u ngil i tanen‡‡ bate hala ner a nitsunono i taren tara ka a omi a töatöa, e antunana te butu hamana noua u raranga tere Sunahan.
18 “A tahol te tare mula lö e haharuei nena a taun a kapan te tsunono rena u tsunono ri puta.”§§
* 17:4 Nonei e roron hasogi u hasobö na man hatu a man kankanaha ti hol sei, u kabono na u kasana na u köamana na u ahin. 17:6 E here ii a katuun te ueiena u uain. 17:11 A ka a töatöa teka te ranga has nena a kapakapana 17:8. § 17:12 U HaGrik: Nori e lue riou a nikapan tara tsunono tara töa aua. U ranga teka töa aua e mouna uana tara tsitabubun pöata puku. ** 17:13 Nori e hatangana ner tego pan uu a ka a töatöa, ba nori te hereri a man tson butbutul i tanen. †† 17:15 Tara uu tara 17:1. ‡‡ 17:17 Nori ema atei sile roi e Sunahan te hala raien u hiahanhaniga, na nori ema atei sil hase roi te kukute mena roien u ngilngil tara Tsunono. §§ 17:18 A tahol a omi teka i ngöei I Babilon a Kapan tara 17:5. Nonei e hatei nena a töa taun (tarau tara 18:10,16). A taun na han pan ti ngöei i Babilon ti tsunonoia i Israel i mam tara pöata te koloteia e Jon u buku Revelesin. Tara pöata teka Jon e koloti u buku i tanen (toum u tönomo u maloto u hiningal i murina te mateia e Iesu), a taun i Rom e tara kapir u han u para koru. A palair u tson atei e poeier a taun turu Revelesin 17:18 nonei a taun i Rom. U katuun ti kukute e Iesu tara pöata tere Jon i matoutir a pal kapan i Rom. A palai i roron ranga hamousin a taun i Rom bate ngö hamouse rien i Babilon.