17
A tahol pan a hahaloku
Ba toa tara elahit a angelo ti ka mei a tohit a gotana e la uanama i tar me poiena, “Lama, ba lia te harutse goi lö a nihahuna tara tahol pan a hahaloku te haharoei nena a taun pan te gumna i rehina u ramuniolo u para. U king tara han i puta i kato homi gono mei a tahol a hahaloku teka. Nu katunur i puta i kato homi gono has meien me hereri a katun te spak mena u wain u tagala.”
Ba lia e ka gia turu Namnamei tere Sunahan ne herei nonei a angelo e soata menai lia tara toa latu pinopino. Ba lia e taregu a tahol te gumia tara toa ka a rörö te toatoa, ba ka teka te ka mena u solo u omi u para i tuanreinen hoboto, ba te ka has mena u tohit u baku na maloto a kom. Na nonei a tahol e ka mei u hasobu u marahi na u rörö, ba te ka mena a para a ma tsi kalalan hitots ti kuiei u goul na ma tsi hatu te hol sei. Ba tahol e pile nena a toa gotana goul te saputi a mamana ka a omi te haharoei nena u markato u omi i tanen. Na i polenen i koloto nia a solo a mounen te mousuna. A solo e kato uana teka: “I Bebilon a kapan, e tsinar u tohaliou u hahaloku ne tsinana a markato a omi hoboto.” Ba lia e taregu a tahol teka e spak mei u rahatsing turu katun tere Sunahan nu rahatsing turu katun ti atung hamate meri ti hamana uen tere Iesu.
Ba poata tu tareia lia a tahol teka ba lia e asingoto korugu. Ba angelo e poiena i tar, “Alö e asingoto korum? Alia e hateie goi lö a mouna u haharoei tara tahol teka na tara ka te hose ienen, a ka te ka mena u tohit u baku na maloto a kom. A ka te tare mula lö e toatoa i manasa kaba e ma toatoa hamana lel nei. Nonei e katsin lakasa nama tara kiou te tsiruku nitoana ba nonei te na taia lel tsipon nou. Bu katun te ka roa i puta te asingoto hoboto riou te tara mena roien a ka teka, nori u katun ti ma hakoloto nia a soloren i iahana u bukuna tara nitoatoa i mam te habutsia e Sunahan a mamana ka. Nori e asingoto riou, taraha a ka teka e toatoa i manasa ba te ma toatoa lel tala nei, kaba nonei e butu lel pon nou romana.
“Alö go hakats korun a ka teka. U tohit u baku e haharoei ner u tohit u pokus te gumna nonei a tahol. Na nori e haharoei has ner a tohit a king. 10 A tolima king i hakapa, na toa e ka noana, na tai e tabuna butu noa nama. Na poata te butu nama romana a hatohitina king teka, ba nonei te ke iena a tsitabubun poata puku. 11 Na hatoalina king nonei a ka te toatoa i manasa ba te ma toatoa lel nei. Kaba nonei a toa hun katun tara tohit a king, ba nonei te na taia nou.
12 “Na maloto a kom te tare mula lö nori e haharoei ner a maloto a king te ma tsunono noari. Kaba nori e lue riou a nitsunono tara king tara tsitabubun poata puku ba te tsunono gono meriou a ka a omi te toatoa. 13 Nori a maloto a king teka e kato siler a toa ka ba nori te hala ner a nitsunono i taren tara ka te toatoa. 14 Nori e hiatatung gono meriou a Tunan Sipsip, ba nonei te takarasa sei noa i taren, taraha nonei e tsunono pan saluhena turu tsunono hoboto na nonei a king pan turu king hoboto, na pala has i tanen nori u barebana te ngör e Sunahan ba te hopu kap ranen ba nori te roron kukutie ren.”
15 Ba angelo e poe hasena i tar, “A man ramuniolo te tare mula lö te gumna a tahol e haharoei ner u hun katun nu han nu mar ranga u para. 16 Nu maloto u kom te tare mula lö te haharoei ner u king, nori mera ka te toatoa e omie riou romana nonei a tahol. Nori e lu ba nariou a mamana ka i tanen ba nonei te belosona. Ba nori te noue riou a benöna nonei a tahol ba te hats hakape roen turu tula. 17 Taraha, e Sunahan e habutse nou romana u toa u hakats nu toa u ngil i taren ba nori te katoe riou u ngil i tanen ba te hala ner a nitsunono i taren tara ka te toatoa, antunana te butu hamana noa u ranga tere Sunahan.
18 “Na tahol te tare mula lö nonei e haharoei nena a taun a kapan i Bebilon te tsunono rena u kingir i puta.”