18
A taun pan i Babilon e omi nou romana*
I murina a ka teka alia u tarei a tana angelo te koulma i Kolö bate ka mena a nitsunono pan. Na u ualesala i tanen e alesala sokö uu turu han hoboto i puta. Ba nonei e ku hapanina me poeiena:
“Tarura! A taun a kapan i Babilon e tarura hakapa!
U liliahanei u omi na mamana mar liliahanei a korkoriana
e ka ria i tanen,
na mamana mar apena a omi has.
A taun teka e here nei a tahol te haua ranei u katuun hoboto
u uain u tagala te haharuei nena a markato a omi i tanen.
U tsunono tara han i puta i kato homi gono mei a tahol a lulu tson teka.
Na u katunun hahol tara han i puta i lu hakapi a moni pan tara mamanaka a para te roron ngileien.”
Ba lia e hengoegu u tana u ranga te butuma i Kolö bate poeiena:
“Lakasa muma, u katuun i tar! La ba namuma a taun teka!
Nonei e markato uana tara tahol a lulu tson.
Alimiou goma kato homi gono memien.
Alimiou e namots lue miou a nihahuna te lue nouen.
A markato a omi i tanen e parpara koru me kopa seina mena antunan töana i Kolö,
ne Sunahan e hakats kap nena a man markato a man omi i tanen.
Alimiou go markato palis has memien te markato uaien i tamilimiou
bate hapona mia tara man markato a man omi, bate katoe mien a huol a makum.
Nonei e kato homi a katuun a parpara,
hapona has mia tara man markato te katoeien te palis memien limiou.
Halemi u kamits na u tori tiama e antunana tara solo pan
na nikaka a niga te hala pouts menaien a peisanen.
Nonei e roron hatei nena a peisanen,
‘Alia a tetahol pan.
Alia ema amoaba gi.
E möa ta nitiama tego butuia romana i tar.’
Kaba a manka hoboto teka e butu noua i tanen turu töa puku u lan:
a nimate na u hahuri na bes pan.
Na nonei ena haats hase roua turu tula.
Taraha? A Tsunono e Sunahan te hahune nouen, nonei e tagala koruna.
“Na u tsunono tara han i puta e tare riou u ruhu pan te kulupu uanou a taun i Babilon ba nori te tabe sile rouen, nori ti kato homi gono meir u katuun tara taun teka. 10 Nori e matoute riou a nihahuna teka bate tuol halehanar bate poeier:
‘Haromana, haromana taun pan teka, a taun i Babilon
te ka mei a solo pan.
A nihahuna i tamölö e butu boroboro koru lala iahana töa puku a aua!’
11 “U katunun hahol tara han i puta e tabe sile ren romana bate hahuri mer te möa lel uanou ta katuun tega hole iou a manka ti roron hahol naien, 12 a man goul i taren na man silva na hatu te hol seina na u mamana u mar labalaba na u hasobö u niga, na u mamana u mar ruei te soka hanigana, na mamanaka te kuieri u liho na u ruei te hol seina na bras na aien na u hatu u kihil. 13 Na e möa ta katuun tego hole iou a man ka te sohala gono meri a kannou§ na ka te haatseier bate masina** na u uapi u soksoka, nu uain na u uapin olip na palaua te hol seina†† nu wit na bulmakau na sipsip na hos na karis, na u katunun kukui puku‡‡ has te roron hahol ner.
14 “U katunun hahol e poeier romana, ‘A manka man niga hoboto ti roron matesil u katuun tara taun teka e taia koru tala, na moni pan na man kaan haröto e taia has, na e möa koru lel tala tegi sabe lel menaien!’ 15-16 U katunun hahol ti roron lui a moni pan tara taun teka e tuol halehana riou romana te matoute roien u nihahuna tara taun teka. Na nori e tabe riou bate hahurir bate poeier,
‘Haromana, haromana koru tala tara taun pan teka!
U katuun i tanen i roron hasogi u hasobö u niga koru u lamelame na u rörö bate maman kolkolotona,
na i roron haka hasi a mamana mats kaan kalalan hitots i tuenreiren, u goul na mats hatu na u kabono te hol seina.§§
17-18 A mamanaka hoboto teka e taia mei a töa puku a aua!’
“Ba u tson tou na u tson kui turu tolaala na u katuun hoboto ti kui ia i tasi e tuol halehanar romana bate tarer u ruhu pan te kulupu uanou a taun. Ba nori te kur bate poeier, ‘E möa lel ta taun tega markato uu tara taun pan teka!’ 19 Ba nori te tsihasa sei nariou u köahu i bakuren bate taber bate hahurir bate poeier:
‘Haromana, haromana koru tala tara taun pan teka!
U katuun hoboto ti kamei a man tolaala
ti roron hula laia i tasi i roron lui a moni pan tara taun teka.
Nonei e taia hakapa has mei a töa puku aua!’
20 Kaba alimiou u katunura i Kolö, alimiou go sasaala meiam te taia uanen.
Alimiou u katuun tere Sunahan na u aposol na u propet ego sasaala iam.
Taraha? E Sunahan e hahuner u katuun tara taun teka
tara manka man omi ti kateien i tamilimiou!”
21 Ba töa angelo a tagala e luena a töa hatu pan me lapo nanen i tasi me poeiena:
“E kato has uana romana iesana tara taun pan i Babilon te lapo ba nariou,
bu katuun tema antunan sabe lele roien.
22 Na hap*** na kohi na tuhil na u mamana u mar köma
ema hengo lel tala raroui,
na u katunun kui tara mamana mar toukui
ema sabe lel raroui,
na u ling tara hatu te kono bulbuleri u wit
ema hengo lele roi iahana taun teka.
23 Na e möa lel tegi tara menai u ualesala turu lam iahana taun teka.
Na e möa lel tegi hengo menai u ranga turu mun tahol u hitöl tsimus iahana taun teka.
U katunun hahol i tanen i ka mei a solo pan i puta,
kaba u katuun tara taun teka i gamoer u katuun turu hun katuun hoboto i puta tara matuna na tara hirakö i taren.
24 Iahana a taun teka e sabe roua u rahatsing turu propet na turu katuun tere Sunahan
na u rahatsing has turu katuun hoboto ti atung raia i puta.”†††
* 18: Tara sapta 18 e Jon e hatein a manka te tareien te haröto mam meien e Sunahan. A manka teka e gi butu hamurimuria tara pöata tere Jon. Kaba pöata te koloto naien u buku Revelesin, e ranga herei a manka teka i butu hakapa. Nonei e kukute a markato turu propet ti kolote ien a man buku. 18:2 U HaGrik: a mamana mar apena a korkoriana. Nori u mar apena te rama koru ner u Jiu. A Lo tere Mosis e ranga hapiou nena tegi nou menai u Jiu a mar apena teka na tegi sebele has menaien. 18:12 U liho teka i lueia tara enimol pan te ngöeri a elepen te ka mena a man liho pan. § 18:13 U HaInglis: cinnamon and spice. A manka te kato hasoka hanigeri a kannou. ** 18:13 U HaInglis: incense (insens) and myrrh (mir) and frankincense. A manka te hatser te soka hanigan töana. †† 18:13 U HaGrik: na palaua te hol seina. A plaua te kateri a beret tsi a skon. ‡‡ 18:13 U HaGrik: u tuenrei na u namnamei turu katuun. U tson atei u para e poeier a ka teka e ranga nena u katunun kukui puku (slaves). A palai e poeier e hatei nena u katuun ti lui tara pöata tara pula. E ranga nena u katuun ti teiri u palair u katuun. U katuun ti tei raien i roron hahol ren. §§ 18:15-16 U HaGrik: u goul, na man hatu te hol seina, na u pel. U goul na u hatu te hol seina e lue ria turu tsiktsiki. Na u pel nori u hatu te hol sei hasir te lue ria tara eisehe te kana i tasi. *** 18:22 Tara uu tara 5:8. ††† 18:24 U ranga teka u rahatsing e haharuei nena ti puli merai u katuun hoboto teka. Nonei a tana pala te kato homi sila naroua a taun teka.