19
I murina a ka teka alia u hengoei a ka te ling here ii u raranga tara hun katuun pan i Kolö bate kur* me poeier:
“Aragi solosei e Sunahan!
Nonei e lu pouts raioura, na nonei e ka mena a solo na nitagala pan!
Turu kout i tanen nonei e oneiena u ranga u matskö na u raranga u mana.
Nonei e ona hakapi a tahol a lulu tson
te kato homir u katuun i puta tara markato a omi i tanen.
E Sunahan e hahuna sile ii a tahol teka te atung hamate meraien u katunun kui tere Sunahan.”
Ba nori e ku lelir me poeier:
“Soloseiam e Sunahan!
U ruhu tara taun a kapan teka te kulupuna e ruhu sei nitöa nou tara mamana pöata!”
Ba u huol u maloto na tohats a tsunono na tohats a ka a töatöa e hopöe ria a peisaren i puta me hatsunoner e Sunahan te gum ien turu gumgum u göagono me poeier:
“U mana koru! Aragi solosei e Sunahan!”
A kannouna tara hitöl tara Tunan Sipsip
Ba u töa u raranga e butu nama turu gumgum u göagono be poeiena:
“Alimiou hoboto u katunun kui tere Sunahan,
u katuun papala na u katuun pan has
te matoute miou e Sunahan,
alimiou go soloseie men!”
Ba lia e hengoegu a ka te ling here ii u ranga tara hun katuun pan. E olongo here ii u tasi na e tsipöho here hasi u gururu. Ba nori e poeier:
“Soloseiem e Sunahan a Tsunono i tarara te tagala saluhena,
na te tsunono panina.
Aragi sasaala koru
bate soloseie ren.
A pöatan hitöl tara Tunan Sipsip e butu hakapa,
na tahol i tanen e lu hatolo hakapi a peisanen.
U hasobö te hiaka koruna na te gogosona
i hale ii a tahol teka ego hasogeien.”
U hasobö teka e haharuei nena a man markato a man niga turu katuun tere Sunahan.
Ba nonei a angelo e poeiena i tar, “Alö go kolotein a ka teka: U katuun ti hangö merai tara kannouna tara hitöl tara Tunan Sipsip egi sasaala!” Ba nonei e pei hasena, “Nonei u raranga hamana tere Sunahan teka.”
10 Ba lia e hopöe gia a peisar i puta i mouna angelo me katsin hatsunone gen, ba nonei e poeiena i tar, “E möa tego markato uu lö teka! Alia has a katunun kui tere Sunahan. Na ra u katuun hoboto te pala uara tere Sunahan te pile kap nera u ranga hamana te rangein e Iesu. Alö go hatsunonei e Sunahan. U ranga hamana te rangein e Iesu nonei a mouna a ka te haranga rena u propet tere Sunahan.”
A katuun te osaia tara hos a hiaka
11 Na lia u tari u Kolö e takalata ba töa hos a hiaka te tuolina. Na katuun te osaia i tanen a solo i tanen i ngöe ii A Katunun Hihipakoko, na tana solo i tanen A Katuun te Ranga nena u Mana. Tara pöata turu kout nonei e ona hamatsköna, na tara pöata te habute nen a pula nonei e kato hamatskö hasina. 12 A matanen e here ii u tula te hiatungna, na nonei e ka mei u hatan tsunono u parpara i bakunen. A töa solo i koloto naia i tanen na e möa ta katuun tega atei sileien. Nonei puku has a töa te atei sile nen. 13 U hasobö u ngahangaha te haseien i hapötöeia turu rahatsing. Na tana solo ti ngöeien nonei U Ranga tere Sunahan. 14 U soldia turu ami ri Kolö i kukuteien ne osa ria turu hos u hiaka ne haseier u hasobö u hiaka na u gogoso. 15 Na u kilatan hiatatung u nou koru e lakasama i runguna a tsunono i taren. Nonei ena tusaluhe menou u kilata teka turu han hoboto ba nonei te tsunono hatagala ranouen. Nonei ena hahuna ranou u katuun u omi bate here noi a katuun te pita bulbulena u grep. U grep e haharuei nena u katuun u omi, na makum te pita bulbule ria u grep e haharuei nena a raharaha pan tere Sunahan te tagala saluhena. 16 Na turu hasobö u ngahangaha i tanen na i lagulagunen i koloto naia a solo teka:
A KATUUN PAN TARA PAL KAPAN HOBOTO
NA TSUNONO PAN TURU TSUNONO HOBOTO.
17 Balia e taregu a töa angelo te tuol ia tara pitala. Nonei e ku hapan uu turu apena hoboto ti tapaia iasa me poeiena, “La muma batemi gono hoboto moua tara kannou pan tere Sunahan! 18 Mi nou mia turu benö tara pal kapan na u soldia na u tsunono i taren, na turu benö turu hos na u katuun ti osaia i taren, na turu benö turu katuun hoboto, u katuun papala na u katuun pan, u katunun kukui puku na palair u katuun hoboto!”
19 Ba lia e taregu nonei a ka a omi te töatöa na u tsunonora i puta na u ami i taren bate gono hoboto siler tegi hiatatung gono menaien a katuun te osaia tara hos na u ami i tanen.§ 20 Na katuun te osaia tara hos na u ami i tanen i pile kapiin a ka a omi a töatöa na propet a gamogamo has te kato mami a man mirakol i matana ka a töatöa. Nonei e gamor u katuun ti ka mei a hatöatongo tara ka a omi a töatöa na ti hatsunono uu turu kesa i tanen. Na ka a omi te töatöa na propet a gamogamo has i lapo raia iahana kiou pan te saputena u tula u hiski koru. 21 Ba katuun te osaia tara hos e atung hamate ranei u ami i taren u kilatan hiatatung te butuma i rungnen. Bu apena hoboto e nou hamasul ria turu benö tara man soldia hoboto ti mate.
* 19:1 A palair u Inglis Baibol e poeier a pal katuun teka e hetsir. 19:7 Tara uu tara 5:6. 19:7 A tahol tara Tunan Sipsip e haharuei nena u katuun tere Sunahan. § 19:19 Tara uu tara 19:11.