20
1,000 u hiningal
Ba lia e taregu a töa angelo te koul ma i Kolö bate pile nena a ki tara kökopona a kiou te möa ta nönöanen na a tsien a tiama. Ba nonei e pile kap nena nonei a kökötsi pan, a liliahanei a omina i manasa, nonei e Satan, me kitse nen e antunan töana turu 1,000 u hiningal. Ba angelo e lapo ba nanen tara kiou iogana me hakopena a kökopona a kiou me kits hakarapote nen, be Satan tema antunan gamo lel ranoui u katuun e antunana te kapa noua u 1,000 u hiningal. Na i murina te kapa noua u 1,000 u hiningal, ba nonei te gamon hapureseier romana a tsitabubun pöata.
Ba lia e taregu a man gumgum a man göagono na u katuun ti gum ia i taren. I hala rai a nitagala tegi ona meraien u katuun. Ba lia e tara hasegu a namnameir u katuun ti ngats pagoteir. U katuun teka i roron habulunganein u raranga hamana te rangein e Iesu na u raranga tere Sunahan, na nori ima hatsunone ii a ka a omi a töatöa na u kesa i tanen. Nori ima hatiti hasna ii a hatöatongo tara ka a omi a töatöa i poleren na i limaren. Ba nori e töatöa poutsur me tsunono gono meier e Kristo e antunaia turu 1,000 u hiningal. Nori u katuun teka te takei tutuun ria romana tara tou mate. A palair u katuun hoboto ti mate ema töatöa pouts roi antunana te kapa noua romana u 1,000 u hiningal. U katuun te takei pouts roua tara pöata tutuun teka e sasaala koru riou bate möar ta ka ta omi i taren. A hahuoluna tou mate ema tatei kato homi ranoui u katuun teka. Nori ena pris roua tere Sunahan na tere Kristo, na nori e tsunono gono has merouen antunana turu 1,000 u hiningal.
E Satan e kapa nou romana
I murina te kapa noua romana u 1,000 u hiningal, be Satan tena purese riou tara tou kits i tanen. Ba nonei tena gamo ranou u katuun hoboto tara han i puta, i Gok na man hun katuun i tanen i Megok.* E Satan e gono hoboto mera noien tara hiatatung, u hihase i taren e para hapopona romana turu kotolana. Nori e takei hoboto riou bate aroher a han a parpara i puta bate gono hahiser a han turu katuun tere Sunahan na taun has te ngil korue nen. Kaba u tula e koul nama romana i Kolö bate ats ranou u ami tere Satan. 10 Be Satan, te gamo raien, te lapo töatöa naroua iahana kiou pan te saputena u pannen tula u ahiin tuun. Tara makum teka e lapo mam raroua a ka a omi a töatöa na propet a gamogamo, be muriren be Satan te töan lapo naier. Ba nori te kamits homi korur romana tara lan na bong tara mamana pöata i murimuri.
U kout u kapan tere Sunahan
11 Na lia u tari u gumgum u hiaka u göagono te gum ia e Sunahan. U kolö§ na u puta e hatalis ban a matanen, me möa lenina ta makum i taren.** 12 Na lia u tara hasi u mate ti tuol ia i matana u gumgum u göagono, na u katuun papala na u katuun pan has. Ba man buku e palateier. Na u tana u buku i palata hasi, u bukuna tara nitöatöa. Ba u mate e kout merari a manka ti koloto naia tara man buku, a manka ti katoe men i puta. 13 Ba u katuun ti rukuia i tasi e takei poutsur, na u katuun hoboto ti mate i takei pouts has. Ba nori hoboto e kout merari a manka ti katoe len i puta. 14 Ba Tou Mate na Han turu Mate e lapo raria iahana a kiou pan te saputi u tula. A kiou teka nonei a hahuoluna a tou mate. 15 Ba u katuun a soloren tima koloto rai turu bukuna tara nitöatöa e lapo raria iahana kiou te saputi u tula.
* 20:8 Tara uu tere Isikel sapta 38 na 39. E Gok a kapan tara hun katuun ti ngörai u Megok. A man solo teka e hatara nena a man pakö turu Jiu na u katuun tere Sunahan. 20:9 A ka teka e ranga nena u soldia u para koru te la rima romana tara han a para batemi hahis kap ner a han i Israel na taun i Jerusalem. 20:9 Jerusalem. § 20:11 U ranga teka kolö e hatara nena a makum te kana u köasi na u pitopito. E ma ranga nanei a han te kana e Sunahan. ** 20:11 A manka teka ima ka lel ii. I taia hakapa.