21
U kolö na u puta u tsimus
Ba lia e taregu u kolö na u puta u tsimus. U kolö na u puta tutuun i tia hakapa, na e möa lel has tu tasi. Ba lia e taregu a Taun a Göagono, a Jerusalem a tsimus, bate koul nama i Kolö te kana e Sunahan. Nonei e tara haniga here ii a tahol te hitöl mena a tson i tanen bate haseiena a man hasobö a man niga. Ba lia e hengoegu u ranga pan te butuma turu gumgum u göagono me poeiena, “Tara iam. E Sunahan e ka gono tala meraiena u katuun i tanen. Nori e pala uariou tere Sunahan na nonei e Sunahan uanou i taren. Ba nonei te hasokolei ranouen. E möa lel ta tou mate na ta nitaatagi na tu tabe na tu kamits. A nikaka mam e tia hakapa.”
Be Sunahan te gum ia turu gumgum u göagono e poeiena, “Alia e kato hatsimusegu a mamanaka.” Ba nonei e pei hasena i tar, “Alö go kolotein a manka teka. U ranga teka e manana na egi hamani.” Ba nonei e pei lelena, “E kapa tala! Alia a Hatania na a Kapakapa.* Esi te makana alia e haue gouen u ramununa tara nitöatöa te bututuna na tema holeri. A katuun te tagala saluhena romana e lue nou a manka teka. Na alia e Sunahan uagou i tanen ba nonei te pien uanou i tar. Kaba u pata bulbulu, na pala te hahamanar, na u katuun te hakats homir, na u hihipuli, na u tsiktsikolo na u lulu tson, na u matmatuna, na u gamogamo na u katuun te hatsunoner u kesa, a han i taren e kana romana iahana kiou pan te kulupuna u tula u ahiin u hiski koru. A ka teka nonei a hahuoluna tou mate.”
A Jerusalem a tsimus
Ba töa angelo e la uanama i tar. Nonei a töa tara tohit a angelo ti ka mei a tohit a kap te saputi a tohit a nomi te kato homir u katuun. Ba nonei e poeiena i tar, “Lama, balia tena haröte goilö a Tahol tara Tunan Sipsip.” 10 Alia u kaia turu Namnamei tere Sunahan, ba nonei a angelo e söata mena nei lia turu töa u pokus pan koru. Ba nonei e haröte nei lia a han i Jerusalem, a Taun a Göagono, bate koul nama tere Sunahan i Kolö. 11 A taun teka e alesala mei u ualesala tere Sunahan. Nonei e kankanaha here ii a hatu a tsaspa te hol sei koruna bate tara butu here nei u galas. 12 A taun teka e ka mei a ololo pan a pia koru te hahiseien bate ka mena a maloto na huol a tamana i tanen, na maloto na huol a angelo ti taratara kapiin a man tamana. Na tara man tamana i koloto naia a solor a maloto na huol a hun katuun turu katunura i Israel. 13 Topisa tamana i kaia tara pala te butu nama a pitala, na tana topisa i pal Saut, na tana topisa tamana i pal Not, na tana topisa tara pala te tsirukuna a pitala. 14 A ololo tara taun i hatakeia ieluna a maloto na huol a hatu ti koloto naia u solo tara maloto na huol a aposol tara Tunan Sipsip.
15 A angelo te ranga ia i tar e ka mei u töa u ruein tunatuna u goul tega tuneien a taun na ololo i tanen na u tamana tara ololo. 16 A angelo e tune ii a taun u ruein tunatuna, a ningahangaha tara taun e antunaia tara 2,200 kilomita. Na nitataabala i tanen e kato has uu i iesana bate antunana tara 2,200 kilomita. Na te la sei uaien e antuna hasia tara 2,200 kilomita. 17 Ba angelo e tuna hasena a ololo e pongoto hapopoia tara topisa maloto na tönomo a ngaha, ti mar tuna uu katuun.
18 A ololo teka i kuie ii a hatu te ngöeri a tsaspa te hol seina, na manka iahana taun i kuie ii a goul a niga habong bate tara butu here nei u galas. 19 Na i kopina ololo tara taun e ka mei a mamana mar hatu a niga te hol seina.§ A hatu tutuun e ngöeri a tsaspa, na hahuol a sapaia bate ruruhanana, na hatopisa a aget bate hiakana, na hatohats a emeral bate bibilina. 20 A hatolimana hatu a niga teka e kolkolotona bate ngöeri a oniks, na hatönomo a kanilian bate mararana, na hatohit a krisolait bate ngöngöanana, na hatöal a beril bate bibil here nei u tasi. Na hatosiena hatu a niga teka a solonen a topas bate ka mena a tsi tana a tsi mar ngöngöana, na hamaloto a solonen a krisopres bate bibil ngöngöanana, na hamaloto na töa a solonen a haiasin bate ka mena a tsi tana a tsi mar ruruhana, na hamaloto na huol a solonen a ametis bate marahina. 21 A maloto na huol a tamana tara ololo i kuie ii a maloto na huol a hatu te hol seina te ngöeri a pel.** A töa tamana i kuie ii ena töa ena pel. Na kalana iahana taun teka i kuie ii a goul a niga habong bate tara butu here nei u galas.
22 Na lia uma tare ii ta luman lotu iahana taun teka, taraha a Tsunono e Sunahan te tagala saluhena na Tunan Sipsip nori a luman lotu tara taun.†† 23 Na e möa ta pitala na ta tsihou tegi piri uu tara taun teka. Taraha? U ualesala tere Sunahan e piri nitöana, na u lam i tanen a Tunan Sipsip. 24 A man hun katunura i puta e hula la meriou romana u ualesala te alesala nama tara taun teka, na u tsunonora i puta e la uaier romana tara taun bate la gono meriou a moni a para na nikapan i taren. 25 A man tamana tara taun teka e kalata nitöa riou romana tara lan. Na e möa has nou ta bong tara taun teka. 26 A nikapan na mamanaka a niga turu hun katunura i puta ena la meriou romana iahana a taun. 27 Kaba a katuun a katokato homi na gamogamo tsi ta töa ta ka ta omi ema antunan tasu noi romana. U katuun peisa a soloren ti koloto hakapa raia iahana u bukuna tara nitöatöa tara Tunan Sipsip te tatei tasu riou.
* 21:6 U HaGrik hamatskö e poeiena: Alpa na Omega. Alpa a hatania na Omega a kapakapa. E Sunahan a Hatania na Kapakapa tara mamanaka hoboton töa. 21:8 Tara uu tara 20:14. 21:17 A palair a Inglis Baibol e poeier a ves 17 e ranga nena a nipia tara ololo, na palai e poeier e ranga nena a nipongoto tara ololo. Kaba u HaGrik e poe talasena, Nonei e tunei a ololo, e popoia tara 144 kiubit. A töa kiubit e popoia tara huol a seilo. § 21:19 A man solo tara man hatu teka ti hol sei i lueia turu Inglis Baibol te ngöeri u Revised Standard Version. A palair u Inglis Baibol e ka mer a man solo halhal tara palair a man hatu teka. ** 21:21 Tara uu tara 18:16. †† 21:22 Tara han i puta a luman lotu e haharuei nena te kana e Sunahan. Kaba i Kolö, e möa nou ta luman lotu, taraha e Sunahan noa has te kana i Kolö.