22
Ba angelo e hatare nei lia a ramun olona tara nitöatöa. Nonei e kankanaha na e tara butu here ii u galas u niga na e oloma turu gumgum u göagono tere Sunahan na tara Tunan Sipsip. Nonei e olo silaia i gusuna kalana tara taun a tsimus i Jerusalem. Na a huol a harerehina a ramun e kaia a man rueina tara nitöatöa ti roron hua mei a maloto na huol a pöata turu töa u hiningal. Na man kalaren i kato haniga pouts rai a man hun katuun.* E möa nou tu hamal tara taun teka.
U gumgum u göagono tere Sunahan na tara Tunan Sipsip e ka noua tara taun teka, na u katunun kui i tanen e hatsunone rouen. Nori e tare riou a matanen, na solonen e ka noua i poleren. E möa lel nou ta bong, na nori ema ngil lele roi tu lam na ta pitala. A Tsunono e Sunahan nonei u ualesala i taren. Ba nori te tsunono riou tara mamana pöata i murimuri.
E Iesu e la nama romana
Ba angelo e poeiena i tar, “U ranga teka e manana na egi hamani. Na Tsunono e Sunahan te hatakeiena u namnamei turu propet te haleiema a angelo i tanen gomi hatara meraien u katunun kui i tanen aha te sukusukun butuna.”
Be Iesu e poeiena, “Hengo! Ema lehana noi ba lia te la guma romana. U buku teka e hatei nena a manka te butu nou, na katuun te kukutena u raranga i tanen ega sasaala.”
Alia e Jon. Alia nonei tu hengo a manka teka na tu tareien. Pöata tu hengo hakapeien lia na tu tara hakapeien lia, ba lia e tuhopö nena i mouna a angelo te haröte ii lia a manka teka tego hatsunono uu lia i tanen. Ba nonei e poeiena i tar, “Alö goma markato uai teka! Alia has a katunun kui tere Iesu, alia na lö na man hahatoulana i tamölö u propet, na pala hoboto te hengoeier u raranga turu buku teka. Ara hoboto u katunun kui tere Iesu. Alö go hatsunoni e Sunahan!” 10 Ba nonei e pei hasena i tar, “Alö goma hamouse ii u raranga turu buku teka te hatei nena a manka te butuna romana. Taraha? A pöata te butu hamana noien e sukusuku nama. 11 Haka ban a katuun a omi ega kato homi noa has, na katuun te ka mena a markato a korkoriana ega kato hakorkoriana noa has. Na katuun a niga has ega kato haniga noa has iou, na katuun a matskö ega kato hamatskö noa has iou.”
12 “Hengo! Ema lehana noi balia te la guma. Alia ena la meguma romana a man hamatana balia temi mar hala hapopo has goua turu katuun hoboto timar kato uamen i puta. 13 Alia a Hatania na Kapakapa na tu Mam na tu Hamurimurima. Alia te ka gou tara mamana pöata.”
14 U katuun te galuser u hasobö i taren egi sasaala.§ Nori te tatei tasu ria tara tamana tara taun na e tatei nou ria tara huana u rueina tara nitöatöa. 15 Ielesala tara taun te ka ria u mar katuun teka: u katuun u omi,** na u matmatuna, na u tsiktsikolo na u lulu tson, na u hihipuli, na u katuun te hatsunoner u kesa, na u katuun hoboto te gamogamor na te kukutier u raranga u gamo.
16 Be Iesu e poeiena, “Alia u haleiema a angelo i tar i tamölö tegana hatei menaien a hun katuun i tar a mamanaka hoboto teka. Alia e tubuna e Devit, na lia e hatubuna has gia i tanen.†† Alia a Tounlan te alesala hapanina.”
17 U Namnamei tere Sunahan e poeiena, “Lama!”‡‡
Na hun katuun tere Iesu te hereri a tahol te katsin hitöluna e poeier, “Lama!” §§
Na esi te hengoena a ka teka ega pei hasi, “Lama!”
La muma, u katuun hoboto te makar. Eresi te ngilin uar emi tatei ueier u ramununa tara nitöatöa te möa ta hihol.
A kapakapana u rangana turu buku
18 Alia e ranga hatagala gia turu katuun hoboto te hengoer u raranga turu buku teka te hatei nena a manka te butuna romana: te haponena romana ta katuun tu tana tu raranga turu raranga teka, be Sunahan te hala*** hase neien romana a man niomi te hatei nena u buku teka. 19 Na te luba nena romana ta katuun tu raranga turu buku teka, be Sunahan te luba has nena romana a tsi makum i tanen turu rueina tara nitöatöa na tara Taun a Göagono, te hatei nena u buku teka.
20 E Iesu, te hatei nena te mana uana a manka teka, nonei e poeiena, “U mana koru, ema manasa noi ba lia te la guma romana!”
U mana. Lama, o Iesu a Tsunono!
21 A Tsunono e Iesu e tatei taguhu rena u katuun hoboto i tanen.
U mana.
* 22:2 U HaGrik: A man kala turu ruei e ka beiena ega kato haniga poutsir a man hun katuun. 22:11 U HaGrik: A katuun a omi e tatei kato homi noa las nou, na katuun te ka mena a markato a korkoriana e tatei korkoriana noa las nou. Na katuun a niga e tatei niga noa las nou, na katuun a matskö e tatei matskö noa las nou. U ranga teka tara angelo e hatei toum nena a mar nikaka turu katuun tara kapakapana pöata. Taraia tere Daniel 12:10. 22:12 Tara makum teka u ranga te poeiena hamatana (reward) e tatei hatei nena a ka a niga na ka a omi has. E Sunahan e hala nanou a manka man niga turu katuun ti roron kato haniga, na manka man omi turu katuun ti roron kato homi. § 22:14 U katuun te hengoer u ranga tere Sunahan e kato hagogoser a markato i taren, te kato uana a katuun te galusena u hasobö i tanen. ** 22:15 U HaGrik: Ielesala te ka ria a man muki. U ranga teka e ranga nena u katuun u omi. U ranga tara ves 15 e hatei toum nena u sahu mar katuun u omi te haharuei nena a man muki. †† 22:16 U HaGrik: Alia a poloso na u gohus tere Devit. E poeiena e Iesu e tubunen e Devit na u hatutubunei has i tanen. ‡‡ 22:17 U ranga turu HaGrik te poeiena Lama e ngöeiena a töa katuun. A palair u tson atei e poeier u Namnamei tere Sunahan e ngöeiena e Iesu. Kaba palai e poeier e ngöeiena esi te ngilin la uanama tere Sunahan. §§ 22:17 Tara uu tara 19:7,8. *** 22:18 U HaGrik: E Sunahan e haponena romana a man niomi te hatei nena u buku teka i tanen.