3
Alö go hahatei kap nitöar u katuun i tamölö, nori egi hahengoia tara gamman na turu katuun pan i taren bate hahanei siler tegi kato menaien a man toukui a man niga. Nori egima ranga hohomi nai a taina katuun na egima hatapoia tara man hiaraharaha. Nori egi tuatamia turu katuun hoboto bate kapiena raren.
Taraha, i manasa ara i hipus has bate kato hatutu hasira na palai i gamo has raioura. Na u ngilngilina tara mamanaka a nigana i puta e pile haröroto koru has raioura. Na mar nikaka i tarara e saputi a markatona turu hiomi na markato a omi. U katuun ima haniga rai ra, na ra ima haniga has raien. Kaba e noahasina ti markato uu ra teka, e Sunahan e harötein a nitaatagi na u pannen u ngilngil i tanen, ba nonei e lu pouts ranou ra. Nonei ema lu pouts meraira tegi kato menaira ta markato ta matskö. E möa! Kaba tara nitaatagi i tanen ba nonei e lu pouts ranoura. Nonei e galus ban a man markato a man omi i tarara ba u Namnamei u Göagono e hala ranera a nitöatöa a tsimus. E Sunahan, e hala hapara koru sila nama u Namnamei u Göagono tere Iesu Kristo, nonei te lu pouts raioura, Na e Sunahan e kato hamatskö has rena u katuun, taraha nonei e taatagi ranen. U raranga teka e manana. Na lia e ngileg alö go hihatuts hatagalein a manka teka, ba u katuun te hamana uaier tere Sunahan bate ka siler tegi kato menaien a man markato a man niga. A manka teka e niga koruna na e taguhu has ranou u katuun.
Kaba lö go tori tsugani u mamana u mar ranga te hia ngenngena uaier u katuun. Na lö go tori tsuga hasiin a markato te hia raharaha sil menarien a man solo turu tuburen na te hia raharaha sil menarien a man Lo tere Mosis. A man markato teka ema antunan habutu töa nanei ta ka ta niga. 10 Hapiouni a katuun te lu kaakata rena u katuun. Tema hengo neien, ranga hahuol lel mei. Kaba te möa noahas nen, balö te töa haka ba namen. 11 Taraha, alö e atei silem nonei a katuun a omi. Na markato i tanen te kout pouts nanen.
12 Pöata te hala nagoua lia e Atimas tsi e Tikikus i tamölö, balö te torohanan la romana uamuma i tar tara taun i Nikopolis, taraha, alia e hakats hakapa nagula alia egona kaia nonei tara taun tara pöata turu bout na lomolomo. 13 Alö ena taguhu korue mou e Sinas a katuun a atei tara Lo ne Apolos has, tara nilala i taren. Nori egi ka hantue mei a mamanaka ba nori te töan lar. 14 Na u katuun i tarara egi kato sil tegi lu menaien a man markato a man niga, bate taguhu raier u katuun te makmakum ner a mamanaka. U katuun i tarara ena mots ka pinopinor.
15 U katuun hoboto te kagono meriou lia e hala nariou u rangan haniga i taren i tamölö. Na lö go hala hasiin u rangan haniga i tamulam tara man hahikapien i tamulam te hamanar. E Sunahan e tatei taguhu ranou limiou hoboto.
Alia e Pol