2
Kaba lö, alö go hihatutsin a saha ka te matsköna turu hihatuts u niga. Hatutsir u tsonpan egima spak ii, nori egi hakats hanigani a man markato te katoeren bate kukuteier a man markato te nigana. Nori egi atei sil haniga korui u raranga u mana tere Sunahan na markato te ngil menari a taina katuun, na markato tegi tuol hakarapoto uu bate söateiera a mamana nitiama.
Na lö go hatuts hasir u toböana egi kukute a markato a niga tere Sunahan bate kato hanigar. Ba nori tema tatei ranga hohomi nari a tai, na u ngilngilina tara tou ua egoma tatei kits kap raien. Ba nori te hatuts rari a palai a man markato a man niga, bate haröto rari a touhaliou te kukubei noar, ime tegi mar ngil meraien a pal tson na galapien i taren, bate tatei hala puta haseier a peisaren bate katoeier a markato a gogoso. Nori egi tarakap hanigein u luma i taren, bate katoeier a markato a niga bate hengo raier a pal tson i taren, ba u bulungana tere Sunahan tema tatei ranga hohomi nari.
Na lö go ranga hatagala has mer u hitots egi hakats haniga bate hala puta haseier a peisaren. Tara mamanaka te katoe mölö, na turu hihatuts i tamölö, harötein a markato a niga balö te habulungana nem u raranga u mana na u matskö. Na te katoe moa lö u raranga u niga ba u pakö te matsingolo riou, taraha nori e moa riou ta ka tegi ranga hohomi sil merien ra.
Ranga mer u katunun kukui puku egi hengoer u katuun pan i taren bate kato hasasaala mera rien a mamanaka te katoe ren. Nori egima antunan ranga palis rai u katuun pan i taren, na egima antunan kop hasnai a manka i taren. 10 Nori egi harötein te pakoko haniga mena rien a toukui i taren. A mamana markato hoboto a niga i taren e tatei taguhena u hihatuts tere Sunahan te taguhu ranou ra.
11 A niniganiga tere Sunahan e butu hakapa me hala ranei u katuun a maroro tegi taguhu meraien u katuun hoboto, 12 bate hatuts raneira tegi tori tsuga menaira u ngilngilina i puta. Na tara pöata i romana aragi hala puta hasi a peisarara bate kukutera a markato a niga tere Sunahan. 13 Tara pöata te hahalose riara a nisasaala te hamana sile rara, nonei a pöata te butu noua u hiharöto pan tere Sunahan a kapan i tarara, nonei e Iesu Kristo temi lu pouts ranou ra. 14 Nonei e hala sile ii a peisanen tego sakahis meraien ra tara mamana markato a omi. Na nonei e mate sil tego kato hagogoso meraien ra, u katuun i tanen, bara te hun katuun uara i tanen bate kato hatagalera a man markato a man niga.
15 Nonei teka a manka tego hihatutsinilö. Ranga mei a nitagala tara nitsunono i tamölö bate hala nem u rangan hitaguhu turu katuun te hengoe riou lö. Möa tu kato taka tegi tatei raharaha meilö u katuun. Ta katuun e namots sigale noulö.