3
Iseda uduna ena hereva do ita naria
Lauegu varavara taudia e, umui momo ese hadibaia gaukara umui abia be namo lasi. Badina be ai hadibaia taudia be Dirava ese do ia kota henia auka, haida bamona lasi. Ita ibounai ese nega momo kerere ita karaia. To bema tau ta ese iena hereva dekena amo kerere ta ia karaia lasi, ia be goeva bona namo momokani. Ia ese iena tauanina ibounai ia biagua bona naria diba. Hosi edia uduna dekenai auri ita atoa, vadaeni inai auri ita veria, be hosi ese iseda ura do idia karaia. Hosi ena tauanina ibounai ita giroa diba, iseda ura dalana dekenai. Lagatoi danu umui laloa, ia be bada herea, bona lai badadia ese idia hodaia. To tari maragimaragina ese ia taria noho, bona lagatoi be tari tauna ena ura gabuna dekenai ia lao noho. Unai bamona danu mala be gau maragina, to ia be hekokoroku momo.
Lahi danu umui laloa. Lahi maragina ese uda bada herea ia araia ore diba. Bona mala be lahi bamona. Ia be tauanina kahana ibounai edia kahana tamona, to kara dika idauidau ia havaraia diba. Ia ese iseda mauri ibounai, tauanina bona lauma ia hadikaia diba. Iseda noho dalana ibounai be mala ese ia hakererea momokani diba, badina be lahi bamona ita ia araia noho. Unai lahi be hel dekena amo ia mai. Taunimanima ese mauri gaudia ibounai idia hamanadaia diba. Idia raka gaudia, idia roho gaudia, bona idia rau gaudia, bona davara lalonai noho gaudia danu be taunimanima ese idia hamanadaia diba. To mala be tau ta ese ia hamanadaia diba lasi. Mai dika danu mala ese ia mareremarere noho, bona tau ta ese iena dika ia koua diba lasi. Mala be taunimanima alaia poisini dekenai ia honu masemase. Mala dekena amo iseda Lohiabada bona Tamana ita hanamoa noho. Bona mala dekena amo danu taunimanima, Dirava ese iena toana bamona ia karaia taudia, ita hadikaia noho. 10 Uduna tamona ese hanamoa hereva bona hadikaia hereva ia gwauraia noho. Lauegu varavara taudia e, inai bamona kara ia vara be dika. 11 Guri tamona dekena amo, ranu ena mamina namo bona ranu ena mamina dika ia lohilohi daekau noho, a? 12 Lauegu varavara taudia e, fig auna ese olive huahua do ia atoa, a? O vain auna ese fig huahua do ia atoa, a? Davara ese danu ranu ena mamina namo ia havaraia lasi.
Aonega korikori be Dirava dekena amo
13 Sedira umui ta be mai ena aonega bona mai ena diba. Bema tau ta be inai bamona neganai, namona be iena aonega do ia hamomokania, iena mauri namona bona iena kara namodia dekena amo. Aonega tauna be do ia hekokoroku lasi, to iena diba namona ese iena aonega do ia hedinaraia. 14 To umui emui lalona dekenai, bema mama, bona umui sibona habadaia kara idia noho neganai, emui aonega be momokani lasi. Unai be aonega koikoi, bona do umui heagilaia lasi, Dirava ena hereva momokani do umui hadikaia garina. 15 Unai bamona aonega be Dirava dekena amo ia diho mai lasi. Ia be tanobada gauna sibona, tauanina sibona gauna, bona Satani dekena amo ia mai. 16 Mama bona sibona habadaia kara idia noho neganai maino be lasi, bona kara dikadia ibounai danu idia noho. 17 To Dirava dekena amo aonega ia abia tauna ena kara ginigunana be inai: Ia laloa goevagoeva. Ma iena kara haida be inai: Mai ena maino, laloa manada bona gado namo. Ia be mai ena bogahisihisi, bona kara namodia momo ia havaraia noho. Ia be maka tamona dekena amo taunimanima ibounai ia kara henidia, edia toana dekena amo lasi. Ma inai tau be Keristani koikoi tauna lasi. 18 Bema maino ita karaia noho neganai, inai be uhe ita hadoa bamona. Vadaeni inai maino dekena amo, kara maoromaoro do ia vara, uhe ena anina ia tubu hegeregerena.