4
Bema tanobada ena kara ita ura henia, inai be Dirava ita ura henia lasi
Heatu bona heai be edena bamona umui emui huanai idia vara noho? Edia badina korikori be inai: Emui ura dikadia, be emui lalona dekenai idia tuari noho, ani? Gau idauidau umui ura dikadika, to umui abia diba lasi. Unai dainai taunimanima umui alaia gwauraia. Mai mama danu gau haida umui ura abia, to umui abia diba lasi. Unai dainai umui heatu bona heai noho. Emui ura gaudia umui abia lasi, badina be Dirava umui noia lasi dainai. O bema Dirava umui noia neganai, emui ura gauna umui davaria lasi, badina be mai laloa kerere danu umui noia. Emui laloa be unai gauna do umui abia, bona do umui gaukaralaia emui tauanina edia ura dikadia totona. Umui be headava kara ena taravatu umui makohia noho taudia bamona. Umui diba lasi, a, bema umui ura tanobada danu umui turana karaia neganai, inai be umui ese Dirava umui tuari henia noho? Buka Helaga lalonai ia torea, ia gwau: “Inai lauma, Dirava ese iseda lalona dekenai ia atoa laumana, be Dirava ia ura dikadika ia sibona ese do ia abia, iena.” Inai Buka Helaga ena hereva be anina lasi, a?
To Dirava ese iena hariharibada ia henia badabada noho. Unai dainai Buka Helaga ma ia hereva, ia gwau: “Dirava ese hekokoroku taudia edia dala ia koua, to manau taudia dekenai iena hariharibada ia henia.”
Unai dainai Dirava ena ura do umui karaia. Satani do umui tuari henia, vadaeni umui dekena amo do ia heau boio. Dirava dekenai do umui raka kahirakahira lao, vadaeni ia ese umui dekenai do ia raka kahirakahira mai. Kara dika taudia e, emui imana do umui huria. Keristani koikoi taudia e, laloa rua dekena amo umui emui kudouna do umui hagoevaia. Do umui lalohisihisi, bona umui taitai bada be namo. Emui kiri do umui hadokoa, do umui tai sibona. Emui moale do umui koua, do umui laloa metau sibona. 10 Lohiabada ena vairanai do umui manau, vadaeni ia ese umui do ia abia isi.
Emui Keristani varavara tauna do umui gwauraia kerere lasi
11 Lauegu varavara taudia e, umui ta ta do umui gwauraia kerere lasi. Tau ta ese bema iena Keristani varavara tauna ia gwauraia kerere, o ia gwauraia dika neganai, ia be maoro lasi. Badina unai kara dekena amo ia ese Taravatu ia gwauraia kerere, bona Taravatu ia gwauraia dika. Bema Taravatu oi gwauraia dika neganai, oi be Taravatu badinaia tauna lasi, to oi be Taravatu ena kota biaguna. 12 Taravatu atoa Tauna, bona kota biaguna be tamona sibona, Dirava be unai. Ia be mai ena siahu, taunimanima do ia hamauria, bona taunimanima do ia hamasea. Vadaeni, oi be daika, oi dekenai ia noho tauna do oi gwauraia kerere?
Do ita hekokoroku lasi
13 Umui haida inai bamona umui hereva, umui gwau, “Hari dina o kerukeru dina unai hanua badana do ita lao, unuseni lagani ta do ita noho, do ita hoihoi, moni momo do ita abia.” 14 Umui dekenai inai bamona lau hereva: Umui diba lasi kerukeru dina dahaka do ia vara. Badina be emui mauri be dahaka? Umui be kwalahu maragina bamona, nega sisina ia hedinarai, vadaeni ia boio momokani. 15 To namona be inai bamona do umui hereva: “Bema Dirava ia ura, ita be ita mauri noho, vadaeni unai kara o inai kara do ita karaia.” 16 To umui heagi noho bona umui hekokoroku noho, bona unai bamona hekokoroku ibounai be dika.
17 Unai dainai, inai do umui laloa namonamo: Bema kara namona karaia ena dala oi diba, to oi karaia lasi, unai be oi kara dika.