2
Israela edia kamepa dalana
Lohiabada ese Mose bona Arona ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia idia kamepa neganai, iduhu ta ta dekena amo edia palai ruma do idia haginia, edia iduhu ena pepe edia henunai, bona Israela taudia edia palai rumadia ese Palai Dubu do idia hagegea.”
3-9 Kamepa ena dina ia daekau kahana dekenai, Iuda orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona:
Iuda: Nasona Aminadaba 74,600
Isakara: Netanele Suara 54,400
Sebuluno: Eliaba Helona 57,400
Ibounai: 186,400
 
Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Iuda orea be do ia raka guna.
10-16 Kamepa ena diho kahana dekenai, Rubena orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona:
 
Rubena: Elisuru Sedeuru 46,500
Simeona: Selumiele Surisadai 59,300
Gado: Eliasapa Reuele 45,650
Ibounai: 151,450
 
Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Rubena orea be raka lao oreana iharuana.
17 Idia edia murinai Levi taudia ese Palai Dubu do idia huaia lao, edia palai rumadia danu. Levi taudia be tuari taudia edia huanai momokani do idia raka lao. Orea ta ta idia raka lao gabudia be edia kamepa gabudia hegeregerena. Orea ta ta be edia pepe ta ta henunai.
18-24 Kamepa ena dina diho kahana dekenai, Eparaima orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona:
 
Eparaima: Elisama Amihuda 40,500
Manase: Gamaliela Pedasuru 32,200
Beniamina: Abidana Gideoni 35,400
Ibounai: 108,100
 
Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Eparaima orea be raka lao oreana ihatoina.
25-31 Kamepa ena mirigini kahana dekenai, Dano orea ena pepe henunai be inai iduhu toi do idia kamepa hebou, to ta ta edia iduhu dekena amo, bona edia gunalaia taudia ta ta henunai, edia momo be inai bamona:
 
Dano: Ahiesere Amisadai 62,700
Asere: Pagiele Okarana 41,500
Napatali: Ahira Enana 53,400
Ibounai: 157,600
 
Israela taudia ese edia kamepa dekena amo idia toreisi, gabu matamata idia lao neganai, Dano orea taudia be murina kahanai do idia raka.
32 Israela taudia edia iduhu ta ta dekenai idia duahia be inai. Tuari taudia, edia iduhu ta ta dekena amo idia duahia ibounai be 603,550. 33 To Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena, Levi taudia be Israela taudia danu idia duahia hebou lasi.
34 Israela taudia be unai bamona idia karaia. Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena, idia ese edia pepe ta ta edia henunai idia kamepa. Bona edia orea ta ta bona edia iduhu ta ta dekenai edia kamepa dekena amo idia raka lao.